NPK napoveduje oblikovanje nove sheme državne pomoči za realizacijo filmov na podlagi gledanosti in uspešnosti prijavitelja. Si lahko od tega obetamo bolj kakovostne filme?

Kaj je kakovostno in kaj ni, je osebna percepcija vsakega gledalca. Moje mnenje je, da imamo zelo kakovostne filme, posebno pri tej količini, ki jo sedaj letno posnamemo. Ne nazadnje to dokazuje tudi ogled slovenskih filmov v kinematografih, pa tudi zadnji Festival slovenskega filma je dokazal, da je naša produkcija kakovostna, žanrsko raznolika in da tudi komunicira z gledalci. Posebno me veseli, da se je v zadnjih letih pojavila in si mesto v slovenski kinematografiji izborila nova generacija režiserk in režiserjev. Za uspešno kinematografijo pa so ključni štirje temelji – kvalitetni scenariji, dobri režiserji, sposobni producenti in stabilno ter zadostno financiranje.

Kdaj se bo začel, glede na NPK, slovenski film izdatneje financirati iz na novo opredeljenih zunajproračunskih virov? Pričakujete, da bo do učinkovite implementacije predlaganih ukrepov prišlo brez ovir?

Izvenproračunski viri za film in avdiovizualne dejavnosti so realnost, ki jo pozna več kot polovica evropskih, predvsem pa s Slovenijo primerljivih držav. Izkušnje mi govorijo, da brez težav ne bo šlo, še posebno, ker vsi vpleteni gledajo na tovrstne stvari zelo ozko in z lastne perspektive. A dejstvo je, da je produkcija avdiovizualnih vsebin najbolj ranljivo in tvegano področje v celotni verigi. Ideja pa je, da marsikdo s posredovanjem avdiovizualnih vsebin generira določen promet, pa tudi dobiček, in zato prispeva k nastajanju novih del. Ne sme pa se pozabiti, da se je z razvojem interneta povečala tudi neavtorizirana uporaba zaščitenih del, ki je nihče ne sankcionira.

Je Slovenija z novim NPK privlačnejša lokacija za snemanje in produkcijo tujih filmskih producentov?

Neposredno ne. Na Slovenskem filmskem centru smo vzpostavili projekt Filmske komisije Slovenije, ki služi kot informacijska točka za tiste, ki se zanimajo za snemanje v Sloveniji. Kot filmska lokacija je Slovenija že sedaj zanimiva zaradi različnosti krajin na relativno majhni površini, svoje lege v centralni Evropi, usposobljenosti filmskih ekip… Žal pa še nimamo zakonsko urejenih davčnih oziroma denarnih spodbud za tuje produkcije, ki bi se odločile priti snemat v Slovenijo. Naredili smo ekonomski model, ki kaže, da bi ob hipotetičnem povračilu 20 odstotkov upravičenih stroškov v Sloveniji nacionalno gospodarstvo veliko več pridobilo. Ker je predlagani model zasnovan na povračilu sredstev za že posnete projekte, bi denar v nacionalno gospodarstvo pritekel od šest do devet mesecev pred povračilom, tako da bi bila država vsekakor v plusu. Vse to pa je treba implementirati v zakonske rešitve.

Pri spremembi sveta SFC je predvideno širjenje sestave na »vse člene kinematografske verige«. A opazili smo, da v predlagani sestavi manjka zadnji člen verige, gledalec. Menite, da je v instituciji mesto tudi za predstavnike filmskih kritikov in zainteresirane javnosti?

Vsi predlagani člani sveta predstavljajo zainteresirano javnost in vsi so tudi kvalificirani gledalci. Menim, da morajo člani za kakovostno delovanje agencije in predvsem sveta zelo podrobno poznati tako dejavnost agencije kot tudi v podrobnosti celotno kinematografsko verigo. Mesto za filmske kritike v agenciji vidim, a predvsem kot člane različnih strokovno programskih komisij.

Kateri ukrepi glede na delujoče prakse v tujini manjkajo v NPK?

Menim, da obstoječi predlog NPK pokriva vse ključne točke nacionalne kinematografije. Veseli me, da veliko pozornost namenja vlogi gledalcev, razvoju občinstva, digitalnemu napredku, predvsem pa vlogi filmske vzgoje.

NPK vam kot direktorju SFC nalaga pisanje srednjeročne strategije institucije. Nam lahko razkrijete, kam jo boste usmerili?

Menim, da je za podrobnosti še prezgodaj. Sicer pa je že v NPK zelo dobro nakazana smer strategije institucije.

Lansko leto je bilo za področje filma in AV-dejavnosti katastrofalno. Ali NPK zagotavlja, da se leto 2012 z drastičnimi proračunskimi rezi in uvedbo uničevalnega Zujfa ne more ponoviti?

Po mojem mnenju je NPK predvsem programski dokument in ne toliko izvedbeni. Kakšna je makroekonomska situacija Slovenije, je verjetno vsem nam bolj ali manj jasno. Državni proračun za leto 2014 žal ne sledi številkam iz NPK.