Zakupniki zemljišč, s katerimi na območju občine Izola gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, se na junijskem poostrenem nadzoru niso izkazali za najboljše gospodarje. Skoraj trideset uslužbencev sklada kmetijskih zemljišč, kmetijskega in gradbenega inšpektorata ter redarstva je namreč ugotovilo, da več kot polovica zakupnikov skladovih zemljišč slednjih bodisi ne obdeluje bodisi so na njih postavili nedovoljene gradnje.

Inšpektorji so odkrili, da je na območju Izole kar 100 hektarjev neobdelanih zemljišč, kar predstavlja 12 odstotkov vseh zemljišč, ki jih je sklad dal v zakup. Kmetijski inšpektorat pa je že maja opravil tudi poostren nadzor nad obdelanostjo zemljišč v lasti fizičnih oseb in občine. Med 44 primeri so odkrili kar 33 primerov, ko lastniki zemljišč niso obdelovali. Tem kršiteljem so inšpektorji izdali ureditvene odločbe, naj zaraslost kmetijskih površin odpravijo, in sprožili ustrezne postopke zoper kršitelje.

Na kmetijski inšpekciji so poudarili, da sta neobdelava in zaraščanje kmetijskih zemljišč po zakonu o kmetijskih zemljiščih prekršek, ki se kaznuje z globo. Fizičnim osebam grozi globa v višini od 500 do 5000 evrov, pravnim osebam pa v višini od 5000 do kar 100.000 evrov.

Še bolj presenetljivi so bili podatki o ilegalnih gradnjah na zemljiščih kmetijskega sklada. Inšpektorji so odkrili kar 508 nelegalno zgrajenih objektov, ki jih bo obravnavala gradbena inšpekcija na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor. Kar 29 odstotkov od nekaj več kot 1300 zakupnikov je na zemljiščih sklada postavilo vsaj en nelegalno zgrajen objekt. Tudi pri pregledu kmetijskih zemljišč v lasti fizičnih oseb je kmetijski inšpektorat odkril manjše zidane objekte in tri primere odstopil v reševanje gradbenemu inšpektoratu.

Za poostreni nadzor obdelanosti zemljišč sklada kmetijskih zemljišč so se na ministrstvu po besedah ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana odločili po tem, ko so prejeli opozorila predstavnikov izolske občine o številnih sumih, da gre pri marsikaterem zakupniku za špekulanta. V skupni akciji so sklad kmetijskih zemljišč, oba navedena inšpektorata ter občinski inšpektorat in redarstvo opravili pregled skoraj 870 hektarjev skladovih zemljišč, ki jih ima v zakupu več kot 1350 zakupnikov.