V občini Mengeš so pred petimi leti izstopili iz skupnega projekta obnove krvavškega vodnega sistema in se odločili za preusmeritev na nov vir v neposredni bližini na Mengeškem polju. Povezali so se tudi na vodne vire, iz katerih se že oskrbujeta občini Domžale in Trzin. Novi viri naj bi jim zadostne količine kakovostne pitne vode zagotovili najkasneje čez dve leti. Kljub večletnim pripravam na nova črpališča in vrtine na Mengeškem polju pa v občini še vedno ne potihnejo prizadevanja posameznikov, ki menijo, da občina ne bi smela izstopiti iz krvavškega sistema in se odpovedati svojemu lastništvu.

Krvavški vodni vir je v skupni lasti občin Cerklje, Kranj, Šenčur, Komenda, Vodice in Mengeš ter je od Mengša oddaljen približno 12 kilometrov. Kot pojasnjujejo na občini Mengeš, so se za izstop iz tega sistema odločili zaradi drage obnove, pogoste mikrobiološke in fizikalne onesnaženosti vode, predvsem pa zaradi tega, ker v sušnem obdobju ne zagotavlja zadostnih količin vode.

Za preusmeritev na nove vire na Mengeškem polju so se odločili na podlagi primerjalnih analiz, študij in strategije oskrbe z vodo v občini Mengeš, ki jo je pripravil Hidroinženiring, zagotavlja mengeški župan Franc Jerič. Delež občine Mengeš bi namreč v primeru rekonstrukcije na vodovodnem sistemu Krvavec znašal skoraj 4,5 milijona evrov, projekt dovoda vode iz vrtin in vodnjakov na Mengeškem polju pa naj bi jih stal 1,37 milijona evrov, oboje z DDV. Podobno razmerje naj bi veljalo tudi pri lastni udeležbi v primeru sofinanciranja.

Pričakujejo kohezijska sredstva

Župan Jerič dodaja, da so se v projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, ki se bo delno financiral iz kohezijskih sredstev, povezali z občinami Kamnik, Domžale, Trzin in Moravče. Projekt, ki naj bi bil kar 88-odstotno financiran iz kohezijskih in državnih sredstev, obsega štiri etape. Za prvi dve so marca lani že pridobili gradbeno dovoljenje. V teh dneh občine pričakujejo odločbo za pridobitev kohezijskih sredstev, v teku pa je tudi že razpis za pridobitev izvajalca. Gradnja naj bi se pričela še letos, končana pa naj bi bila najkasneje do sredine leta 2015. Na občini dodajajo, da bodo s tem projektom tudi Mengšanom zagotovljene zadostne količine pitne vode enake kakovosti kot uporabnikom vode v Domžalah in Trzinu. Za večjo varnost vodooskrbe pa bodo skupaj z občinama Domžale in Trzin aktivirali tudi dodatne globoke vrtine na Mengeškem polju. Za projekt vključitve dodatnih vrtin Č5 in VDG-1 in VDG-3 so že pridobili vodna dovoljenja, preostala so v pridobivanju.

Del mengeške vode iz Kamnika

Ves čas priprav na preusmeritev na nov vodni vir v Mengšu sodelujejo tudi z občino Kamnik, s katero so podpisali pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznosti glede oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Kamnik. Ta sistem omogoča odvzem predvidenih količin vode na območju Duplice, cevovod naj bi potekal vzporedno z železnico in cesto, priključek na obstoječe vodovodno omrežje v občini Mengeš pa bo pri črpališču Drnjava v bližini Leka. Naložba je ocenjena na 770.000 evrov. Za projekt je občina Mengeš naročila izvedbo projekta za gradbeno dovoljenje. av