Muta. Inšpektorat za promet, energetiko in prostor je z odločbo Riku in SGP Pomgradu naložil, da na gradbišču Gortina na Muti odstranita vse že vgrajene kanalizacijske jaške brez ustreznega slovenskega tehničnega soglasja ter jih nadomestita s takšnimi, ki ustrezajo našim standardom. »Prav tako bo z gradbišča treba odstraniti vse že skladiščene kanalizacijske jaške,« so še zaukazali na inšpektoratu.

Proizvajalec zavedel glavnega nadzornika del

Inšpektorat je postopke sprožil, potem ko so prejeli anonimno prijavo, v kateri je bil izražen dvom, ali materiali ustrezajo projektu in pogojem iz razpisa. Kot smo že poročali, je občina Muta kot soinvestitorica pri evropskem projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju zgornje Drave v ponedeljek prejela tudi poročilo Zavoda za gradbeništvo, ki je potrdilo, da so bile listine za cevi pomanjkljive, čeprav same cevi celo bistveno presegajo minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Razpis, ki ga je objavilo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, je bil namreč napisan tako ohlapno, da je proizvajalec, Kovinoplastika Piskar iz Mengša (to je od marca v stečaju), lahko ponudil različne materiale, ki se po ceni in kakovosti med seboj precej razlikujejo.

Nikakor pa razpisnim pogojem ne ustrezajo kanalizacijski jaški, ker niso izdelani iz polipropilena, temveč iz manj kvalitetnega polietilena. Zanje pa je proizvajalec izdal tudi neustrezno izjavo o skladnosti. Kot smo izvedeli, naj bi o kakovosti materialov na občini in tudi na inšpektoratu podvomili med samo gradnjo in na to opozorili glavnega nadzornika del iz Družbe za upravljanje investicij.

Družba za upravljanje investicij: Bili smo zavedeni

»Naš inženir je takoj po opozorilu in obvestilu o inšpekcijskem pregledu z vpisom v gradbeni dnevnik pozval izvajalca, da prekine vgrajevanje proizvodov, za katere ne poseduje veljavnih in ustreznih dokumentov,« so pojasnili v Družbi za upravljanje investicij. In še, da je izjava za cevi res pomanjkljiva, a so laboratorijske meritve pokazale, da je njihova kakovost ustrezna. Drugače je z jaški, ki so izdelani iz polietilena namesto polipropilena. »Pri tem so dobavitelji jaškov zavedli tudi nas, saj so bili dobavljeni jaški opremljeni z oznako polipropilen, prav tako je dobavitelj dostavil na vpogled listino, v kateri je bilo navedeno, da gre za izdelek iz polipropilena. V ustaljeni inženirski praksi so tovrstna dokazila oziroma izjave o skladnosti verodostojna listina, saj se lahko sestava materiala oziroma lastnost proizvoda ugotovi le s posebnimi preiskavami, ki presegajo okvire nadzora,« so pojasnili v Družbi za upravljanje investicij.

Na poročilo Zavoda za gradbeništvo so se odzvali tudi v podjetju Riko, ki je glavni izvajalec del. »Kar zadeva cevi, so te v celoti ustrezne, prav tako jaški ustrezajo vsem tehničnim zahtevam glede kakovosti in funkcionalnosti,« so zapisali. A hkrati dodali, da so po njihovem problematične le formalne izjave o skladnosti s slovenskimi standardi, pa še to velja le za jaške z lito muldo, ki jim je slovensko tehnično soglasje poteklo. »Ročno krojeni jaški, ki jih je izdelalo in dobavilo podjetje Mapi Pipe (to je nasledilo Kovinoplastiko Piskar v stečaju, op. p.), namreč slovensko tehnično soglasje imajo,« nam je pojasnil Andrej Ivanc iz Rika. In dodal, da je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, da morajo biti jaški izdelani v skladu s slovenskim tehničnim soglasjem, zato so sklepali, da so lahko tako iz polivinilklorida (PVC) kot tudi iz polipropilena oziroma polietilena,« je dejal Ivanc. Bodo pa odločbo inšpektorata spoštovali in izvedli vse potrebne ukrepe, da bodo izpolnjene tudi formalne zahteve, ki se nanašajo na slovenske standarde in zakonodajo. Marjan Piskar, lastnik Kovinoplastike Piskar v stečaju, ki je dobavil tako cevi kot jaške, se s tem, da njihovi jaški niso ustrezali tehničnim standardom, še vedno ne strinja. »Mi smo razpisnim pogojem zadostili, saj je bil kot material v razpisu dovoljen tako PVC kot tudi polipropilen in polietilen. S tem, ko polipropilenu dodajamo metalocen na osnovi polietilena, pri materialu dosežemo le še večjo žilavost, zlasti pri nizkih temperaturah, na vse to pa dajemo tudi garancijo,« nam je pojasnil. Priznal pa je, da jim je slovensko tehnično soglasje za jaške poteklo in so zato na Zavod za gradbeništvo že vložili prošnjo za obnovitev soglasja. »Pričakujemo, da ga bomo v kratkem tudi dobili,« je še dejal in zagotovil, da od včeraj jaške že izdelujejo po nekoliko drugačni tehnologiji. Priznal je tudi, da bodo finančno breme zaradi nastale situacije nosili sami. Kdaj bodo dela končana, pa je med drugim odvisno tudi od tega, kdaj bodo pridobili novo slovensko tehnično soglasje za sporne jaške.

Kot pravijo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki sofinancira projekt in bdi nad porabo denarja iz evropskega kohezijskega sklada ter proračuna, sta investitor in nadzorni inženir dolžna ukrepati, kadar se izkaže, da se dela ne izvajajo v skladu z izvajalsko pogodbo in pridobljenimi upravnimi dovoljenji, in od izvajalca terjati odpravo napak, pomanjkljivosti in drugih neskladnosti.