Žrtev manj, agresorjev več

Med letoma 2002 in 2010 so opazili naraščanje števila tistih, ki se pretepajo ali pa sodeljujejo pri trpinčenju drugih v šoli, upada pa število žrtev. Podatek o manjšem številu žrtev je sicer spodbuden, vendar pa se ob tem poraja misel, da če število žrtev pada, število napadalcev pa raste, ali to pomeni, da se vedno več mladostnikov ''spravlja'' nad vedno manjše skupine ali točno določene posameznike. Za menenje smo poprašali tudi IVZ, na odgovore pa še čakamo.

V zadnji raziskavi iz leta 2010 so ugotovili, da je fantov v vseh treh kritičnih skupinah (žrtev, agresor in pretepač) več kot je deklet, ne glede na starost. ''Čeprav je med fanti na splošno več tistih, ki trpinčijo druge, tistih, ki so žrtve trpinčenja in tistih, ki se pretepajo, pa je v obdobju 2002−2010 tudi med dekleti za dva in pol odstotka narasel delež sodelujočih pri trpinčenju drugih," je povedala mag. Nina Scagnetti z IVZ. V tem obdobju se deleži žrtev trpinčenja in tistih, ki se pretepajo, niso spremenil niti med fanti niti med dekleti.

13 letniki so pretepači

Zadnja raziskava leta 2010 je pokazala, da je 13-letnikov v vseh treh skupinah več, kot pa 11 ali 15-letnikov. Število mladostnikov, ki se pretepajo, je sicer v obdobju 2002−2010 ostalo nespremenjeno, vendar ''mednarodni podatki HBSC raziskave kažejo, da se Slovenija po deležu 13-letnikov, ki se pretepajo, uvršča na 10. mesto med 36. državami. Podatki pa razkrivajo tudi, da se pretepa skoraj 24 odstotkov slovenskih 13-letnikov in le 7 odstotkov 13-letnic," je povedala Scagnettijeva.

V tem obdobju je tudi opazen trend naraščanja števila sodeljuočih pri trpinčenju pri obeh spolih. Kar zadeva število žrtev pa je pri fantih ostalo enako, pri dekletih pa upada.

Nasilje je slabo tako za žrtev, kot za napadalca

IVZ med tem opozarja, da je potrebno k nasilju med vrstniki pristopiti čim bolj celostno in oblikovati programe za zmanjšanje nasilja in spodbujati pozitivne medosebne odnose, saj nasilje slabo vpliva na razvoj in odraščanje tako pri žrtvi kot pri ''napadalcu''. Vrstniško nasilje je v življenju mladostnika lahko pomemben vzrok za težave z duševnim zdravjem, slabši učni uspeh in odsotnost od pouka, pa tudi pitje alkohola, kajenje tobaka in poseganje po drugih prepovedanih substancah ali zdravilih ter preostale oblike tveganih vedenj.

''Pri spopadanju s tem nezdravim vedenjem mladostnikom pa naj bi čim bolj pomagali njihovi starši, vsi delavci na šoli, pa tudi lokalna skupnost in različne organizacije, ki lahko ponudijo ustrezno strokovno podporo,'' je pojasnila Scagnettijeva. ''Pri oblikovanju promocijskih in preventivnih programov je potrebno misliti na pozitivno samopodobo vseh mladostnikov, se posebej posvetiti skupinam z večjim tveganjem in znati prepoznavati znake nasilja, ki so pri nekaterih oblikah trpinčenja lahko zelo skriti, ter se ustrezno odzvati nanje.''

Elektronsko trpinčenje

Pomembno je tudi zavedanje dejstva, da se oblike trpinčenja različne tako glede na starost kot spol mladostnikov, ter da vedno bolj napredni tehnološki razvoj ponuja tudi nove, elektronske oblike trpinčenja, ki so lahko psihološko zelo obremenjujoče.