Slovensko zavarovalno združenje (SZZ) vidi glavne probleme sedanjega sistema zdravstvenega varstva, ki jih bo treba z reformo in ukrepi po sprejemu ustrezne zakonodaje odpraviti, v:

odsotnosti strategije razvoja sistema zdravstvenega varstva države (na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti);

država nima določene mreže javne zdravstvene dejavnosti oziroma meril za njeno določitev. Razvoj dejavnosti je nenačrten, zmogljivosti so razdrobljene, njihova organizacija je zastarela, v določenih primerih je prisoten slab izkoristek obstoječih zdravstvenih zmogljivosti. Slabo je razvita osnovna zdravstvena dejavnost;

odsotnosti normativov in standardov v zdravstvenih dejavnostih in načinov financiranja izvajalcev zdravstvenih storitev za racionalnejše izvajanje programov in večjo kakovost;

občasnem nesistemskem poseganju države na področje obveznega (socialnega) zdravstvenega zavarovanja in prenašanju določenih nalog države med obveznosti njegovega nosilca (ZZZS) ter tudi sicer premajhnih vlaganjih države v zdravstveno dejavnost, ki se izvaja kot dejavnost splošnega pomena;

obsegu pravic in obveznosti iz obveznega (socialnega) zdravstvenega zavarovanja, zlasti pa zastarlosti in zato neustreznosti standarda storitev na nekaterih področjih;

zakonsko neurejenem področju zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in zagotavljanju potrebnih finančnih virov za njegovo izvajanje;

ideološki in pravni nedorečenosti glede sožitja javne in zasebne iniciative v zdravstvenem zavarovanju in dejavnosti oziroma njuni razmejitvi, ki ne bi šla v škodo javnih finančnih sredstev;

pomanjkljivosti vseh oblik nadzora v javnem sistemu.

Ena izmed dodatnih slabosti našega sistema zdravstvenega varstva je, da njegovo financiranje večinoma temelji le na prispevkih delodajalcev in delojemalcev ter nekaterih drugih zavezancev ter da obstajajo velike razlike v prispevnih osnovah posameznih skupin zavezancev, ki niso odsev njihove realne ekonomske moči.