Osnutek ugotovitev so posredovali Ratajcu, ugotovitve komisije pa bodo po prejemu Ratajčevega odgovora skupaj z njim javno objavljene. Pooblaščena uradna oseba komisije je poleg tega zoper Ratajca zaradi suma storitve prekrška s področja dolžnega izogibanja nasprotja interesov po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije začela prekrškovni postopek.

Komisija ob tej priložnosti opozarja na perečo problematiko neupoštevanja izogibanja nasprotju interesov v podjetjih v večinski javni lasti, javnih zavodih in javnem sektorju nasploh.

Po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije namreč v javni sektor sodijo tudi podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost. Hkrati pa imajo poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja status uradnih oseb po omenjenem zakonu.

Stopnja zavedanja o zasebnih interesih in javnih nalogah je še vedno nesprejemljivo nizka

Vse uradne osebe so se dolžne izogibati nasprotju interesov in poskrbeti, da njihov zasebni interes ne vpliva na nepristransko in objektivno izvrševanje njihovih javnih nalog. Komisija skozi svoje delo ugotavlja, da je v Sloveniji stopnja zavedanja, da se zasebni interesi uradnih oseb ne smejo prepletati z opravljanjem njihovih javnih nalog, še vedno nesprejemljivo nizka.

Takšen položaj predstavlja izrazito korupcijsko tveganje, ki se med drugim materializira s sklepanjem nedovoljenih pravnih poslov z javnim denarjem, v nepotizmu ali klientelizmu pri zaposlovanju ter z drugimi koruptivnimi ravnanji, kot jih opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Vse to škoduje javnim sredstvom, predvsem pa vodi v upad zaupanja v javni sektor in integriteto njegovega delovanja, so še zapisali na komisiji.

Ratajc še brez komentarja

Upravi Darsa predseduje Mateja Duhovnik, v njej pa sta še Gordana Bošković in Ratajc kot delavski direktor. "Nobenih ugotovitev še nisem dobil, zato te zadeve tudi ne želim komentirati," je odločitev komisije komentiral Ratajc. Komisija je postopek začela na lastno pobudo, in sicer 21. maja, še poročajo Finance.

Slovenske novice medtem poročajo, da je Ratajc v Darsu želel zaposliti svojo hčer Mileno Ratajc, ki je po izobrazbi pravnica. To mu sicer ni uspelo, saj sta Duhovnikova in Boškovićeva zahtevali umik tega predloga, obe pa sta tudi glasovali proti izbiri Ratajčeve hčere, poroča časnik.