Na ministrstvu so spisali predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, po katerem bo večino članov sveta fundacije poslej imenoval strokovni svet vlade za šport. Sestavo sveta je vlada močno spremenila že konec marca, ko je pred potekom mandata in brez obrazložitve zamenjala deset članov. Kasneje je vlada odpoklicala še dva člana sveta, Boruta Peršoljo, podpredsednika Planinske zveze Slovenije, in dr. Edvarda Kolarja, profesorja za šport in kineziologijo na Univerzi na Primorskem in trenerja Mitje Petkovška. Oba je v svet predlagal Olimpijski komite Slovenije (OKS), zaradi nestrinjanja z "grobim vladnim posegom v športno sfero" pa je kasneje odstopilo še pet članov strokovnega vladnega sveta, ki jih je prav tako predlagal OKS.

Protikorupcijska komisija postavila Turkovo ministrstvo na laž

Vlada je predlog zakona, katerega glavna posledica je ukinitev kakršne koli vloge OKS - Združenja športnih zvez v fundaciji za šport, že poslala v parlamentarno proceduro, in sicer s pripisom, da naj se ta obravnava po skrajšanem postopku, ker da gre za manjše spremembe. So si pa na ministrstvu privoščili, milo rečeno, svojevrsten spodrsljaj. V predlog zakona so namreč zapisali, da ta upošteva tudi "nekatera priporočila računskega sodišča in komisije za preprečevanje korupcije", kar pa je slednjo dodobra razburilo. Predlog ne le da ne upošteva priporočil komisije, ampak stališčem in mnenjem komisije celo nasprotuje. Poleg tega komisija s predlogom sploh ni bila seznanjena, predlagane rešitve pa po njihovem mnenju odpirajo nove probleme, namesto da bi reševale obstoječe. In kaj pravijo na ministrstvu, kjer so predlog zakona pripravili? "Zadnje pripombe protikorupcijske komisije smo prejeli 17. maja, jih preučujemo in bomo nanje odgovorili v roku, ki ga določa zakon."

V protikorupcijski komisiji pod vodstvom Gorana Klemenčiča menijo, da je od predlagatelja, torej vlade, "neprimerno, da se na mnenje komisije sploh sklicuje", vladi pa predlagajo, naj odloži sprejem predloga zakona. A vlada očitno ne bo čakala ne na ugotovitve protikorupcijske komisije, ki pripravlja oceno korupcijskih tveganj za fundacijo za šport, ne na zaključek revizije računskega sodišča, ki preučuje delovanje fundacije v minulih letih. Vlada je, kot rečeno, predlog že poslala v državni zbor, vprašanje pa je, ali bo opozorila protikorupcijske komisije preslišal tudi kolegij predsednika državnega zbora Gregorja Viranta, ki bo predvidoma v ponedeljek odločal o tem, ali bo predlog zakona obravnavan po skrajšanem ali rednem postopku.

Vodi "ministrstvo za šport" Drago Balent?

Idejni vodja sprememb zakonodaje je vršilec dolžnosti direktorja direktorata za šport na Turkovem ministrstvu Drago Balent, ki je hkrati tudi direktor fundacije za šport, torej institucije, katere delovanje ministrstvo zdaj dodobra spreminja. Da je Balent v navzkrižju interesov, se očitno zavedajo tudi na ministrstvu. Tu so namreč kot odredbodajalca pooblastili Ignaca Polajnerja, a dejansko le formalno. Iz številnih dokumentov, s katerimi razpolagamo, namreč izhaja, da vse spremembe zakonodaje športni javnosti predstavlja ravno Balent, medtem ko se Polajner sestankov niti ne udeležuje. Da Balent še naprej vodi fundacijo, je sporno tudi po mnenju protikorupcijske komisije, saj da se ustvarja najmanj videz, "da njegovi (Balentovi, op.p.) zasebni interesi, povezani s fundacijo, vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih javnih nalog, kar zakon o integriteti in preprečevanju korupcije opredeljuje kot nasprotje interesov".

Sestava sveta fundacije pa ni edina pristojnost, ki si jo jemlje ministrstvo oziroma direktorat za šport, torej Balent. Ministrstvo bo namreč poslej izvajalo tudi vse administrativne naloge fundacije, ki jo je zadnja štiri leta vodil prav Balent. Ta sicer še vedno čaka na revizijo računskega sodišča, ki je preverjala delovanje fundacije v zadnjih letih, in po naših neuradnih informacijah bo mnenje negativno. Ista oseba bo torej poslej imela še nadzor nad administrativnim delom fundacije. Na Turkovem ministrstvu sicer zagotavljajo, da jim opravljanje administrativnih nalog za fundacijo ne bo dalo nobenih pristojnosti glede vpliva na fundacijo. Ob tem velja omeniti, da za Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ki se prav tako financira iz sredstev Loterije Slovenije, podobnih sprememb ne načrtujejo, saj ta ohranja funkcijo direktorja.

Tudi to pa ni zadnja sprememba, ki se obeta fundaciji za šport. Če je Balent od junija 2008 do zdaj funkcijo direktorja fundacije opravljal profesionalno in za to na mesec prejemal 4323,17 evra bruto plače brez dodatkov, kot je nedavno razkril dr. Edvard Kolar, bo fundacijo poslej vodil kar predsednik sveta fundacije. Zanimivo je dejstvo, da je bila funkcija direktorja Fundacije za šport profesionalna in tako tudi dobro plačana le v obdobju, ko je to vodil Balent. Slednji je bil namreč leta 2007 kot sekretar na ministrstvu za šolstvo in šport vodja medresorske skupine, ki je pripravila spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in funkcijo direktorja Fundacije za šport spremenila v profesionalno. Zdaj, ko se bo moral Balent z vrha fundacije posloviti, očitno tudi potreb po profesionalnem vodstvu ne vidi več.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nam na vprašanje, ali namerava Balent odstopiti z vrha fundacije, niso odgovorili, ker da je »Balent nedosegljiv«. So nam pa pojasnili, da predlog zakona o preoblikovanju loterije ukinja mesto profesionalnega direktorja fundacije. V tem primeru tudi priporočila protikorupcijske komisije glede nezdružitve dveh Balentovih funkcij, ki jih na ministrstvu še vedno proučujejo, verjetno ne bodo več pomembna. Vprašanje pa je, če se bo Balent lahko ognil ugotovitvam računskega sodišča, še posebno zdaj, ko se pristojnosti fundacije za šport na veliko selijo na ministrstvo pod njegov resor.

Bodo športne zveze res v ospredju?

Svet fundacije za šport šteje zdaj 15 članov. Enega imenuje vlada, preostale pa državni zbor, in sicer sedem na predlog OKS, enega na predlog fakultete za šport, enega na predlog Javnega zavoda za šport Planica, dva na predlog občin in tri na predlog strokovnega sveta vlade. Zadnji dobiva s spremembami zakona veliko večjo moč. Sam bo namreč predlagal kar 14 od skupno 17 članov sveta fundacije. Enega člana bo predlagalo Združenje občin Slovenije, enega Skupnost občin Slovenije in enega ministrstvo, pristojno za šport. Da bo izbira slednjega prepuščena ministrstvu, pristojnemu za šport, je navedeno v predlogu zakona, medtem ko obstaja tudi ideja, da to mesto prevzame ministrstvo za finance, menda zaradi nadzora.

Največjo vlogo bo torej izgubil OKS. Tega vodi, kot je znano, že več kot 20 let Janez Kocijančič in pomisleki glede njegovega vodenja so pogosti. A dejstvo je, da je na zadnji skupščini OKS, ki ima 122 članov, prejel 96 glasov. V skupščini OKS je 33 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov, 20 članov zveze športov, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite, 17 članov nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov, trije člani športnikov, ki so sodelovali na olimpijskih igrah, trije člani so predstavniki sponzorjev tima Slovenije, en član ustanovitelj OKS, 24 predstavnikov lokalnih športnih zvez po regijah, trije predstavniki zamejskih športnih združenj in 18 članov splošnih in strokovnih združenj ter organizacij.

Vsi ti so torej doslej na skupščini OKS volili predstavnike v fundacijo za šport, poslej pa bo to vlogo prevzela vlada, natančneje njen strokovni svet za šport. Po kakšnem ključu bodo športne zveze svetu predlagale kandidate za svet fundacije, ni znano, tudi iz pojasnil ministrstva pa navedenega ni razbrati. Ti so nam namreč pojasnili, da bodo »nacionalne športne zveze same predlagale oziroma neposredno izvolile svoje predstavnike, ki jih je doslej v paketu predlagal OKS«. Dejstvo pa je, da bodo šli predlogi športnih zvez poslej čez sito vladnega sveta, medtem ko jih je doslej imenovala skupščina OKS. Še pomembnejše je dejstvo, da lahko zveze kot članice skupščine OKS v primeru nezadovoljstva v delom komiteja zamenjajo njegovo vodstvo, ta pravica pa jim v primeru sestave strokovnega vladnega sveta zagotovo ne bo poverjena.