To kaže, da ne gre samo za prvenstveno nesposobnost in razvojno neodgovornost sedanje vlade, ampak tudi za izrazit klientelizem in plenilski značaj vladajoče politike. Brezno, v katerega je Slovenija zaradi tega zašla, je izjemno globoko. Ljudje so popolnoma izgubili zaupanje v vlado, da je sposobna stabilizirati gospodarske in socialne razmere in vzpostaviti temelje za učinkovit prihodnji razvoj. Problem je še globlji, ljudje so izgubili tudi zaupanje v državo samo in v poštenost in dobronamernost politike pri upravljanju države nasploh. Smo v breznu razvrednotenja temeljnih etičnih vrednot in zaupanja v politični sistem kot tak. Vse to lahko vodi v absentizem velikega dela populacije, predvsem tistega najbolj ustvarjalnega, v vzdušju vsesplošnega brezupa in razvrednotenja pa celo v ekstremne socialne tenzije ter vzpon skrajnih političnih opcij, ki obetajo trdo roko in drugačne politične prijeme. Oboje ima lahko dolgoročno izjemno negativne razvojne posledice.

Možna pa je še tretja pot. Izguba vere v sposobnost in poštenost politične elite lahko po drugi strani sprosti velik kreativni potencial in energijo pri posameznikih. Lahko sprosti potrebe, želje in ambicije pri državljanih, da (ob nesposobnosti in korumpiranosti politične elite) sami nekaj naredijo. Naredijo nekaj zase. Naredijo nekaj, kar bo politika morala upoštevati, če bo želela njihove glasove. V tej potrebi in ambiciji vsakega posameznika narediti nekaj zase se skriva velikanski ustvarjalni potencial množice posameznikov. Državljanska pobuda je proces agregacije in potenciranja želja in pobud posameznikov v ogromno družbeno silo, mimo katere ne more nobena politika.

Ne pozabite, da smo bili v Sloveniji pred dvema desetletjema - zaradi podobne deziluzioniranosti in nezadovoljstva s tedanjo politično elito - priča podobnemu državljanskemu procesu, ki ga je generiralo intelektualno vrvenje v civilni družbi. Bili smo priča procesu, ki je po eni strani ustvaril intelektualne podlage za osamosvojitev in nastanek prve demokratične slovenske ustave. Toda po drugi strani je široka državljanska pobuda ustvarila ogromno družbeno silo, ki je izsilila politični preobrat in ki nam je dala samostojno in demokratično državo. Brez državljanske pobude ne bi imeli ne demokracije ne samostojne države.

Ta proces državljanskega gibanja seveda ni bil specifičen samo za Slovenijo. V prvi polovici leta smo lahko videli, kako je državljanski proces nezadovoljstva pometel z vladami v številnih arabskih državah, od Tunizije do Libije. Toda ta proces državljanskih pobud je mogoče uporabiti tudi v bistveno bolj kreativne in razvojno naravnane namene, za dosego nekih bistveno bolj določnih razvojnih ciljev od zgolj politične zamenjave na oblasti.

Don Tapscott in Anthony D. Williams v leta 2010 izdani knjigi MacroWikinomics opisujeta ta koncept sodelovalnega razvoja, kjer z uresničevanjem mikroambicij vsakega posameznika, vendar v sodelovanju z drugimi enakovrednimi posamezniki, nastaja enormen družbeni razvojni potencial. Gre za to, kako z obstoječimi znanji, inteligenco in kreativnim potencialom posameznikov v medsebojni interakciji ovrednotiti in prevrednotiti obstoječe družbene norme in institucije ter postaviti nove temelje razvoja za našo in naslednje generacije. Ne gre več samo za to, kako postaviti nove temelje za posamezno gospodinjstvo, ampak kako s skupnimi močmi "open-sourcati" vladne storitve, znanost, izobraževanje, pridobivanje energije, medije ter nenazadnje tudi vladne razvojne programe.

Skozi tak proces državljanske pobude smo dobili odprtokodni operacijski sistem linux ter aplikacije Firefox, OpenOffice, Gimp itd. Na tak način smo dobili bogato splošno enciklopedijo wikipedijo v 276 jezikih in s 365 milijonov bralcev. Tak pristop je kanadski družbi za pridobivanje zlata Goldcorp omogočil odkritje novih nahajališč zlata. Zaradi tega imamo InnoCentive, spletni forum, ki vključuje več kot poldrugi milijon znanstvenikov z vsega sveta, ki prek "open-sourcing" procesa za številna podjetja učinkovito ustvarjajo nova odkritja.

Na tak način je Irska kot prva država iskala razvojne pobude med državljani. Irska je 17. februarja 2010 na pobudo predsednice Mary McAleese lansirala "open-source" pobudo za iskanje razvojnih predlogov za Irsko. V pobudi Your Country, Your Call je razpisala nagrado za najboljši dve razvojni pobudi v višini 100.000 evrov za vsako. Hkrati se je zavezala, da bo uresničevanje obeh pobud podprla s skladom s 500.000 evrov kapitala. Po besedah McAleesejeve je bil osnovni namen razvojne pobude spodbuditi družbeni momentum, silo pozitivnega razmišljanja, upanja in zaupanja v skupno moč.

Sedanja kriza, ki je v Sloveniji predvsem kriza konceptov in vrednot ter kriza upravljanja, kliče po podobnem razvojnem premisleku in po podobnem državljanskem angažmaju. Potrebujemo razvojni premislek o tem, kje smo kot družba danes, kakšno družbo si želimo v prihodnje, kateri razvojni cilji so ključni, kakšno gospodarsko in socialno strukturo si želimo, kakšne izobraževalne in zdravstvene storitve ter kakšno politično upravljanje.

V krizi ni samo gospodarstvo, v krizi je predvsem država kot orodje državljanov za uresničevanje naših potreb. Zato je danes ponovno potreben državljanski angažma in pogum, da poiščemo in skupaj najdemo prave, našim potrebam prilagojene razvojne cilje za naslednja desetletja. Na nas državljanih je, da si upamo to zahtevati in se v ta namen polno angažirati. Pokažimo, da vemo, kakšen razvoj hočemo. Pokažimo, da smo odgovorni državljani.

V ta namen smo društvo Si-za-razvoj.si in Dnevnikov Objektiv zasnovali platformo za razvojno državljansko pobudo, ki naj bi spodbudila strokovnjake in širšo javnost k državljanskemu angažmaju in k zbiranju razvojnih pobud. Razvojna državljanska pobuda bo vzporedno potekala na dveh ravneh:

1. Dnevnik bo v sobotni prilogi Objektiv vsak teden do konca decembra 2011 namenil prostor za razvojne premisleke in pobude z različnih področij. Da spodbudimo vaše razvojne premisleke in kreativne razvojne ideje, bomo za vsako izmed ključnih razvojnih področij povabili nekaj uglednih posameznikov, da neobremenjeno, inovativno, "out-of-the-box" razmišjajo o prihodnosti.

2. Društvo Si-za-razvoj.si je odprlo spletni forum Si-za-razvoj.si, na katerem želimo po vzoru wikipedije spodbuditi in omogočiti odprto, neobremenjeno, transparentno, neideološko in predvsem kreativno diskusijo o ključnih vprašanjih razvoja države ter hkrati zbirati konkretne razvojne predloge. Vaše razvojne pobude bomo zbrali in jih javno predstavili. Dnevnik bo v prilogi Objektiv periodično objavljal povzetek vaših razvojnih pobud, zbranih na forumu Si-za-razvoj.si.

Skupaj z Dnevnikom bomo tako v naslednjih štirih mesecih vam, državljanom, dali možnost, da izrazite in argumentirate svoje razvojne pobude in predloge. Predloge, ki jih - kot izraz pričakovanj, znanja in demokratične volje množice motiviranih posameznikov - ne bo mogla spregledati nobena politična elita. Nobena politična stranka, ki si bo zaželela vaših glasov na naslednjih volitvah, ne bo mogla mimo vaših razvojnih pobud in pričakovanj.

Slovenija potrebuje sveže razvojne ideje. Še več, pokažimo politikom, kaj hočemo, da naredijo za nas!

Čas je, da državljani ponovno prevzamemo državo.