Po izračunu mestne občine bo tako lastnik nove enodružinske hiše z 215 metri neto tlorisne površine na 550 kvadratnih metrov veliki parceli po novem v povprečju plačal 18.481 evrov, medtem ko bi po starem odloku plačal 15.139 evrov, za podoben kmetijski objekt pa nov odlok predvideva povišanje z 2246 evrov na kar 10.854 evrov. Zanemariti ne gre niti višjih stroškov opremljanja zemljišč za investitorje v večstanovanjske objekte, ki se jih v Ljubljani največ zgradi. Po današnjem odloku strošek opremljanja v ceni kvadratnega metra razmeroma gosto pozidane soseske namreč predstavlja okoli 47 evrov, po novem pa bi veljal skoraj 80 evrov, ki jih bo investitor zelo verjetno vračunal v končno ceno stanovanja.

Ob vseh teh podatkih nekoliko preseneča pojasnilo mestne občine, da pri predlaganem odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ne moremo govoriti o podražitvi, temveč le o "usklajenosti glede na različni faktor izrabe zemljišča in dejavnost". "Glede primerjave višine komunalnega prispevka pa je treba poudariti, da posplošena primerjava med starim in novim odlokom ni mogoča, ker odloka temeljita na različnih izhodiščih za izračun," opozarjajo na mestni občini, kjer dodajajo, da novi odlok za izhodišče jemlje dejanske stroške gradnje komunalne opreme, medtem ko obstoječi upošteva povprečne stroške opremljanja zemljišč. Ne glede na pojasnila o različnih izhodiščih in načinih računanja komunalnega prispevka pa na mestni občini vendarle priznavajo, da bodo stroški komunalnega opremljanja po novem odloku za investitorje praviloma višji.

V svetniški skupini SD opozarjajo, da je imel mestni oddelek za ravnanje z nepremičninami, ki je pripravljal omenjeni odlok, dovolj časa, da bi pripravil boljše rešitve, kako zaračunavati komunalni prispevek. Mestni svetnik SD Gregor Istenič opozarja, da želi mesto z novim prostorskim načrtom v Ljubljano privabiti nove ljudi, a da bodo tako visoki komunalni prispevki odvračali od zidanja na območju Ljubljane. Ne samo to, Istenič napoveduje, da se bodo tudi Ljubljančani, ki bodo želeli graditi hiše, raje odločali za katero od obljubljanskih občin, saj so tam tako komunalni prispevki kot tudi zemljišča bistveno cenejši. Ob vsem tem pa svetniki SD vseeno napovedujejo, da bodo predlagani odlok na seji mestnega sveta podprli, a da bodo županu predlagali, naj komunalni prispevek za kmetijske objekte ostane enak kot doslej. Prav tako bodo predlagali, naj mestna uprava do prihodnjega leta komunalne prispevke uskladi s strateškimi usmeritvami in politiko gradnje v Ljubljani.