Žal pa se je kaj kmalu izkazalo, da pogodbena stranka, ki predstavlja delodajalce, torej ZRSZV, nima resnega in konkretnega namena urediti to področje, ali vsaj ne takoj. Zaradi nenehnih drugih "trenutno pomembnejših nalog" (od sprejemanja sprememb in dopolnitev zakona o zasebnem varovanju do ukinjanja obveznega članstva v ZRSZV, izobraževanja za nacionalne poklicne kvalifikacije do zborničnega prevzema vodenja evropskega projekta in še česa) je bil v tem obdobju rezultat skupnega dela na projektu, ki se imenuje kolektivna pogodba dejavnosti, klavrn, praktično ničen.

Vsa prizadevanja sindikata, ki jih lahko dokažemo z nešteto danimi pobudami, zahtevami, predlogi delovnih osnutkov, urgencami, so vse do današnjega dne brez konkretnega rezultata. ZRSZV je v letu 2005 enostransko celo odpovedala staro kolektivno pogodbo, vse do danes pa nič ne kaže na to, da bi predstavnik delodajalske organizacije imel interes skleniti prepotrebno kolektivno pogodbo dejavnosti.

Izostanek kolektivne pogodbe dejavnosti v tako pomembni dejavnosti, kot je zasebno varovanje, je neopravičljiv. V dejavnosti je zaposlenih že več kot sedem tisoč ljudi, ki opravljajo različna dela varovanja. Vsa ta dela predstavljajo del zagotavljanja varnosti vsakega posameznika in družbe kot celote, pa vendar se dopušča neurejenost te občutljive panoge, pri tem seveda mislim na delovnopravno in socialno področje. Dejavnost torej ni pokrita s kolektivno pogodbo, ki bi omogočila minimalne delovnopravne standarde. Zaradi tega se dogajajo kršitve, ki so razvidne tudi iz letnih poročil Inšpektorata za delo RS. Na tem mestu jih bom navedla le nekaj, in sicer so to: veriženje pogodb o zaposlitvi, kršitve v zvezi z zagotavljanjem odmora med delom, zagotavljanjem dnevnega in tedenskega počitka, odrejanja in plačevanja nadurnega dela ter koriščenja rednega letnega dopusta. In to vse za povprečno plačo, ki v dejavnosti varovanja znaša za mesec november 2009 887,62 evra bruto, kar pomeni, da je povprečna plača v tej dejavnosti po enem letu celo padla, saj je za mesec november 2008 znašala 909,61 evra bruto.

Da pa je odsotnost kolektivne pogodbe dejavnosti zelo profitna za sama podjetja, medtem ko ceno za to plačujejo zaposleni, nam dokazuje spodnja tabela, v kateri navajam skupne prihodke in povprečno plačo v nekaj večjih podjetjih zasebnega varovanja za leto 2008, ki so zadnji razpoložljivi:

Problemi tako v sami dejavnosti kot tudi in predvsem problemi zaposlenih v tej dejavnosti pa se samo še kopičijo. Iz dneva v dan prihajajo k nam sporočila o kršitvah pravic zaposlenih, o mizernih plačah, nemogočih pogojih dela, delu v dveh izmenah skupaj, 24-urni pripravljenosti na domu, stalni delavčevi dosegljivosti delodajalcu, slabo in "pod mizo" plačanimi izrednimi varovanji, delu na črno, tudi do 300 opravljenih urah mesečno, mobingu. Zaposleni v dejavnosti kažejo vedno večje nezadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo, čutijo se razvrednotene, ponižane, sami pravijo, da jim je bilo odvzeto dostojanstvo človeka. Zaradi strahu pred izgubo še tega, pa čeprav slabo plačanega dela se za svoje pravice ne upajo samostojno postaviti. Pomoč iščejo v sindikatu, kar je tudi prav, in prav v SKVNS smo si zadali nalogo ozavestiti zaposlene o pomembnosti skupnega nastopanja in postavljanja skupnih zahtev do vseh odgovornih v državi za ureditev razmer v dejavnosti zasebnega varovanja.

Skrajni čas je, da je o realni situaciji na področju zasebnega varovanja obveščena tudi širša javnost, med katero je kar nekaj uporabnikov storitev zasebnega varovanja. SKVNS bo hkrati pristopil k izvedbi nekaj restriktivnejših korakov za dosego našega cilja - ureditve delovnopravnih in socialnih pravic zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja. V prvi vrsti lahko to dosežemo s sklenitvijo kolektivne pogodbe dejavnosti, seveda pa sem prepričana, da bo moral tudi zakonodajalec pri sprejemanju zakonov in podzakonskih aktov upoštevati nujnost resne ureditve razmer v sedaj preveč ohlapni zakonodaji.

V nadaljevanju navajam nekaj aktivnosti, ki jih bomo izvedli, seveda pa niso edine. Poleg novinarske konference v začetku tedna smo se s posebnim pismom obrnili na naročnike oziroma uporabnike varovanja večjih podjetij zasebnega varovanja. V tem pismu naročnikom/uporabnikom, med katerimi je veliko državnih ustanov oziroma državnih podjetij, smo skupaj s podatki o najpogostejših kršitvah pravic zaposlenih v dejavnosti in podatki o povprečnih bruto plačah zaposlenih v nekaj podjetjih zasebnega varovanja izrazili pričakovanje, da bodo odgovorne osebe pri naročnikih/uporabnikih storitev dobro preučile naše navedbe in da pristopile k skupni akciji naročnikov storitev in našega sindikata, ki lahko prispeva k izboljšanju delovnih pogojev, sprejetju minimalnih delovnih in socialnih standardov za zaposlene v dejavnosti s sklenitvijo kolektivne pogodbe dejavnosti. Hkrati pa lahko s tem pričakujemo tudi dvig kakovosti same storitve zasebnega varovanja.

Nadalje bomo zahtevali spremembe zakona o javnih naročilih in predlagali, da zakonodajalec med kriterije za pridobitev posla v okviru javnega naročila uvrsti tudi dokaz o striktnem spoštovanju delovnopravne in socialne zakonodaje, ne pa da je praktično edini zveličavni kriterij cena. To praviloma vodi v dumpinške cene in nelojalno konkurenco, kar ima za posledico izredno nizko plačilo za zaposlene, in to ob istočasnem postavljanju vedno večjih zahtev do zaposlenih.

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za pripravo zakona in podzakonskih predpisov za področje zasebnega varovanja in zato bomo nanj naslovili naše pobude, zahteve in pričakovanja, ki jih bomo seveda tudi argumentirali. Prepričani smo, da je treba pošteno prevetriti navedene akte.

Mobilizirali bomo članstvo sindikata v tej dejavnosti in ne le članstvo, temveč vse zaposlene. Zbirali bomo podpise podpore sindikatu za izvedbo ostrejših oblik sindikalnega pritiska za dosego sklenitve kolektivne pogodbe dejavnosti. Pri tem ne izključujemo možnosti organiziranja in izvedbe stavke.

Skratka, poskrbeli bomo za varnost varnostnikov. Realna želja je, da se k temu cilju skupno zavežemo tako SKVNS kot čim več delavcev, zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja, k čemur jih bomo pozvali s posebnimi akcijami.

Dragica Andlovič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije