Uredba končnim uporabnikom zdravil - tako fizičnim kot pravnim osebam - nalaga, da odpadna zdravila odlagajo zgolj na za to predvidenih mestih. V primeru, da bodo v mešanih komunalnih odpadkih prisotna tudi odpadna zdravila, bo moral izvajalec občinske gospodarske javne službe glede na uredbo zagotoviti, da se taki komunalni odpadki prevzamejo od povzročitelja odpadkov kot nevarni komunalni odpadki.

Tako kot do zdaj bodo uporabniki lahko brezplačno oddajali odpadna zdravila v zbirnih centrih komunalnih odpadkov in v premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov. Novost pa je, da bodo uporabniki zdravila lahko oddali tudi trgovcem z zdravili na drobno ali zbiralcu zdravil ob kampanjah prepuščanja odpadnih zdravil.

Tisti, ki opravljajo promet z zdravili na drobno, torej tudi lekarne, bodo morali po določilih uredbe v sklopu poslovnega prostora zagotoviti prostor za zabojnik, s katerim bodo brezplačno prevzemali odpadna zdravila, ter zagotoviti osebni prevzem oddanih odpadnih zdravil. Poleg tega bodo morali na vidnem mestu namestiti obvestilo o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih zdravil, prevzeta odpadna zdravila pa bodo morali oddati zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili.

Med različnimi načini za zbiranje odpadnih zdravil uredba predvideva tudi kampanje prepuščanja odpadnih zdravil. Te bo po določilih uredbe organiziral zbiralec odpadnih zdravil kot občasno dejavnost prepuščanja odpadnih zdravil, ki se izvaja praviloma v bližini prostora z izdajnim mestom zdravil končnim uporabnikom in traja nepretrgoma najmanj en teden, to je od ponedeljka do vključno sobote. Odpadna zdravila iz zdravstva ali veterinarstva pa bodo po določilih uredbe prevzemali zbiralci odpadnih zdravil.

Veletrgovci z zdravili bodo morali organizirati shemo ravnanja z odpadnimi zdravili in zagotoviti njeno delovanje v skladu z načelom, da je proizvajalec blaga odgovoren za ravnanje z blagom v celotnem življenjskem ciklu blaga. Zbiralci odpadnih zdravil bodo morali za prevzeta odpadna zdravila zagotoviti odstranjevanje, določa uredba.

V skladu z uredbo bo treba do 31. decembra prihodnje leto zagotoviti prepuščanje določenih zdravil, kot so zdravila v trdnem stanju in originalno zaprta zdravila v tekočem ali prašnatem stanju, vseh odpadnih zdravil pa do 31. decembra 2011.