Dnevnik.si

Kako se prijavimo?

Tako da izpolnete spletno prijavnico na spletnem mestu Prijava za sodelovanje v izboru Zlata nit.

Kako vpliva glasovanje bralcev na izbor?

Glasovanje bralcev je sestavni del postopka izbora in ima za izbor najboljšega zaposlovalca informativno vrednost. Omogoči boljše (celovitejše) spoznavanje nominirancev izbora, v komunikacijo o nominirancu se na ta način vključi tudi širša javnost. Pri tem utež (ponder) tega elementa ni posebej določen.  

Koliko zaposlenih mora imeti organizacija, da lahko sodeluje v izboru Zlata niti?

Minimalno število zaposlenih je 5, skupaj s pogodbenimi sodelavci.

Kako je s študenti?

Če jih obravnavate kot člane podjetja in vam za njihovo mnenje ni vseeno, potem jim lahko posredujete anketni vprašalnik. Odločitev je vaša.

Kako izberete najboljše slovenske zaposlovalce?

Izbor poteka v sedmih korakih:
1.anketiranje zaposlenih v podjetju po vprašalniku, razvitem posebej za izbor Zlata nit
2.ugotavljanje uspešnosti podjetja po metodi uravnoteženih kazalnikov (BSC – balanced scorecard)
3.analiza prvih rezultatov in objava abecednega seznama 101 najboljšega zaposlovalca in 21 finalistov izbora
4.intervjuji z vodstvi podjetij finalistov izbora
5.glasovanje bralcev med finalisti
6.ocena članov strokovnega sveta in ocena članov izborne komisije
7.javna razglasitev najboljših zaposlovalcev in podelitev priznanj.

Pogosta vprašanja ob reševanju vprašalnika o uravnoteženih kazalniki (BSC vprašalnik)

Kako izračunamo stopnjo fluktuacije?

Stopnjo fluktuacije, zaradi primerljivosti podatkov med podjetji , izračunate po naslednji formuli: F = O*100/(SZ + S); pri tem simboli pomenijo: F je stopnja fluktuacije, O je število zaposlenih, ki so odšli iz organizacije v opazovanem obdobju (leto 2016), SZ je začetno stanje zaposlenih v opazovanem obdobju (1.1.2016) in S je število novo zaposlenih (v letu 2016).

Kako izračunamo stopnjo absentizma?

Stopnjo absentizma, zaradi primerljivosti podatkov med podjetji, izračunamo tako, da število izgubljenih dni delimo z zmnožkom povprečnega števila zaposlenih in številom vseh delovnih dni v opazovanem obdobju. Opazovano obdobje v izboru Zlata nit 2017 traja od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Katere podatke naj upoštevamo pri izračunu absentizma:  bolniško do 30 dni, bolniško nad 30 dni, nega družinskega člana, porodniški dopust?

Upoštevajo se vse nenadomeščene odsotnosti. Torej vse bolniške in morebitne nenadomeščene porodniške odsotnosti.

Kakšna je razlika med tržnim deležem na glavnem trgu in tržnim deležem v glavni izdelčni skupini?

Tržni delež na glavnem trgu se nanaša na tržni delež podjetja / izdelka na določenem – glavnem trgu (npr., da podjetje večino izdelkov proda v Sloveniji, se to šteje kot glavni trg), medtem kot se tržni delež v glavni izdelčni skupini nanaša na delež, ki ga glavni izdelek ali izdelčna skupina dosega glede na iste izdelke / izdelčne skupine na svojem trgu.

Ali naj ob reševanju vprašalnika upoštevam tudi najete delavce? 

Če ste oziroma jih boste vključili v anketiranje o kakovosti odnosa med organizacijo in posameznikom, potem da.

Ali lahko datumsko opredelite poslovno leto 2016 oziroma opazovano obdobje.

Za potrebe analiz in raziskav v projektu Zlata nit 2017, se kot poslovno leto oziroma opazovano obdobje upošteva čas med 1.1.2016 in 31.12.2016.