Dnevnik.si

Splošni pogoji za naročniško razmerje na tiskane edicije, ki jih izdaja Dnevnik, d. d.

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na eno ali več tiskanih edicij. Ti Splošni pogoji se ne nanašajo na ostale produkte Dnevnika, d. d., in na izdaje edicij po drugih prodajnih poteh (internetu, mobilnih napravah …), ki so predmet posebnih Splošnih pogojev.

Splošno o izdajatelju in edicijah

Dnevnik, d. d., je izdajatelj tiskanih edicij, t. j. časopisov, revij in revijalnih prilog, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali pa v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d. (skrajšana firma: Dnevnik, d. d.)
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
www.dnevnik.si 
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani,
pod vl. št.: 1/02052/00,
osnovni kapital: 1.387.556,33 EUR.
Matična štev.: 5049334,
Davčna številka: 47263261,
ID št. za DDV: SI47263261
TRR: SI56-04302-0002874676, odprt pri Nova KBM, d. d.
Tel.: 01 30 82 100
Elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si.

Časopisi in revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in ostalih oblik sodelovanja niso predmet teh Splošnih pogojev.

Opredelitev bistvenih pojmov

Tiskana edicija – časopis ali revija, ki izide v papirni obliki.
Dnevni časopis – časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote.
Tednik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat tedensko.
Štirinajstdnevnik – časopis ali revija, ki izhaja enkrat na 14 dni.
Mesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na mesec.
Dvomesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na dva meseca.
Tromesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na tri mesece.
Revijalna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena časopisom.
Naročnik na tiskano izdajo (v nadaljevanju: naročnik) – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.
Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za naročnino drugega naročnika časopisa, se šteje, da je plačnik.
Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.
Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico, na sedežu družbe ali s pismom, poslanim po pošti. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si in v oddelku naročnine, na naslovu Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana oz. na sedežu družbe izdajatelja.

Prodajna cena – na posameznih tiskanih edicijah izdajatelja so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5-odstotnim DDV. Na edicijah so lahko natisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar na območju Slovenije velja cena v evrih (EUR).

Naročniško razmerje – naročniško razmerje za tiskano edicijo nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem izbrane tiskane edicije.

DNK naročniški klub – je klub naročnikov vseh edicij izdajatelja in za njih veljajo določene dodatne ugodnosti..

Opredelitev tiskanih edicij izdajatelja za naročniško razmerje

Časopisi:

Izdajateljeve priloge:

Izidi in način izhajanja prilog se lahko spremenijo.

Revije:

Naročanje

Fizične in pravne osebe se na tiskane edicije lahko naročijo na naslednje načine:

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. plačnik nista bila naročena na edicijo vsaj 6 zaporednih mesecev. Postopek sklenitve novega naročniškega razmerja je enak za vse prodajne poti. Naročniško razmerje je sklenjeno, ko naročnik poravna svojo prvo obveznost za naročnino. Tudi po tem lahko v roku 90 dni od začetka prejemanja naročene edicije zahteva preklic naročniškega razmerja, brez dodatnih obveznosti.

Naročnik naročene edicije začne prejemati naročeni dnevni časopis predvidoma tri (3) delovne dni po prejemu naročila, ostale tiskane edicije pa lahko tudi pozneje – v odvisnosti od datuma izida, vendar ne prej kot v treh delovnih dneh od dneva prejema naročila.

Naročniku oz. plačniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot. Pogodba, ki jo sklene na podlagi  naročila, postane pravno zavezujoča najkasneje takrat, ko plačnik po pridobitvi informacij iz 43. b člena ZVPot plača prvi račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi  sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji.

Naročnik oz. plačnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročene tiskane edicije. Na računu so navedene vse informacije iz prvega odstavka 25. b člena ZVPot, prvega in tretjega odstavka 43. b člena ZVPot in 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami, ZIsRPS).

Vsak novi naročnik ima pravico tri (3) mesece po dogovoru o sklenitvi naročniškega razmerja kadar koli zahtevati preklic naročnine oziroma lahko pozove k prenehanju pošiljanja edicij – brez navedbe razloga in brez obveze plačila za že prejete izvode. Že prejetih izvodov naročniku ni treba vračati, naročnik nima nikakršnih dodatnih stroškov ob preklicu naročnine.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Naročnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja tiskane edicije. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije pa sta naročnik in plačnik dolžna o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 7 delovnih dni pred datumom, od katerega naprej naj bi naročnik prejemal edicijo na nov naslov.

Časopis oz. revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prišteje stroške poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacij za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne more upoštevati.

Plačevanje naročnine

Plačnik naroča tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.dnevnik.si ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. V slednjem primeru veljajo posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja. Cenovni pogoji, objavljeni na www.dnevnik.si ali posebej dogovorjeni cenovni pogoji, so del Splošnih pogojev.

Popuste pri naročninah in ostale cenovne pogoje se določa glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.dnevnik.si. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se razume, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5-odstotnim DDV. Cenik je dostopen na www.dnevnik.si. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

Izdajatelj naročniku – fizični osebi izstavlja mesečne račune,  10. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je do 20. v mesecu za tekoči mesec.

Izdajatelj izstavlja naročniku – pravni osebi mesečne račune do zadnjega delovnega dne za tekoči mesec. Rok plačila je 8 dni od prejema računa, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Čas izstavitve računov pravnim in fizičnim osebam je lahko pisno vnaprej dogovorjen tudi drugače. V primeru plačila na daljše obdobje velja plačilo za koledarsko leto.

Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, torej z univerzalnim plačilnim nalogom – UPN (po ukinitvi posebne položnice), ki jo prejme plačnik na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:

SDD oz. direktno obremenitev (»trajni nalog«) lahko ureja plačnik od 20. 11. 2012 neposredno pri izdajatelju (otvoritve, spremembe, ukinitve) in ne več s svojo banko. Za ureditev trajnika nas kontaktirajte po telefonu 01 30 82 100 ali na e-naslov narocnina@dnevnik.si. Plačnike izrecno pozivamo, da izvrševanje te storitve vsakič sproti preverijo na svojem bančnem izpisku.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti se plačniku znesek zapadlih obveznosti avtomatsko prišteje pri naslednjem izdanemu računu. Če plačnik po drugem obračunskem obdobju vseh obveznosti še vedno ne poravna, prejme opomin. Če plačnik zneska, navedenega v opominu, ne poravna v 8 dneh od prejema opomina, se prekine dostava tiskane edicije do poravnave celotnega dolga. Če dolg tudi po preteku 20 dni od prejema opomina še vedno ni v celoti poravnan, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne zamude pa do celotnega poplačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.

V primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik na naslednji fakturi prejme opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu dostavo časopisa prekine do poravnave dolga. Prejemniku se naročeno edicijo začne ponovno pošiljati, če naročnik dolg poravna v roku 35 dni od prekinitve. Če naročnik dolg poravna pozneje, je treba tiskano edicijo ponovno naročiti.  Če je bil naročniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti do njega pri ponovni vzpostavitvi dostave naročene edicije ni več upravičen.

Dodatne ugodnosti za naročnike in plačnike

Naročniki in plačniki Dnevnikovih edicij so avtomatično tudi člani naročniškega kluba DNK, kar jim prinaša vrsto ugodnosti. V primeru koriščenja ugodnosti lahko kot dokazilo, da je naročnik ali plačnik Dnevnikovih edicij, naročnik in/ali plačnik uporabi kupon, ki je natisnjen v desnem zgornjem kotu vašega računa. Informacije o naročniškem klubu DNK in ugodnostih za naročnike in plačnike so objavljeni tudi na https://www.dnevnik.si/dd/narocanje/dnk.

Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji ali v tiskanih edicijah izdajatelja. Vsakokratna veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji.

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu.

V primeru, da plačnik s podražitvijo naročnine ne soglaša, mora v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine o tem izdajatelja obvestiti (pisno ali prek e-pošte), da se s spremenjenimi pogoji ne strinja. V tem primeru bo naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Če plačnik izdajatelja ne obvesti, da ne soglaša s podražitvijo naročnine, šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

Prenaročanje na počitniški naslov

Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov v Sloveniji (kadarkoli v letu). Počitniški naslov in obdobje počitniškega prejemanja morata biti natančno navedena in sporočena v oddelek naročnine vsaj teden dni prej. Fizične osebe prenaročanje izvedejo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki na navedene kontaktne naslove izdajatelja, razen če je dogovorjeno drugače.

Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava.

Prenaročilo je možno tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prišteje tudi strošek poštnine. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije se lahko pošilja le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošte. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacij za izvode, ki jih prejemniki prejmejo z zamudo ali jih ne prejmejo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne more upoštevati.

Za edicije Razvedrila prenaročilo ni možno.

Začasna prekinitev dostave

Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij, če je želja po prekinitvi ustrezno sporočena izdajatelju. V tem primeru se naročniku/plačniku teh izvodov ne zaračuna. Fizične osebe zaprosijo za prekinitev dostave z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti, razen če ni dogovorjeno drugače. Začasna prekinitev dostave mora biti sporočena v oddelek naročnine vsaj teden dni pred datumom začetka začasne prekinitve.

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum začetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem je naročnik ponovno vključen v avtomatično prejemanje časopisa oziroma revije na naslov, ki je bil veljaven pred prekinitvijo, razen če je izrecno sporočeno drugače.

Z začasno prekinitvijo dostave tiskane edicije se avtomatično prekine tudi možnost dostopa do elektronskih izdaj na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in na spletu.

Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 3 mesece hkrati

Dostava

Izdajatelj se obvezuje, da bo v roku 3 delovnih dni od prejema popolnega naročila začel dostavljati naročeno edicijo na želeni naslov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Tiskane edicije dostavljajo raznašalci, razen v primeru, ko na določenem področju dostava ni organizirana. Naročniki na takem področju naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni plačnika, ampak jo krije izdajatelj.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na telefonski številki 01 30 82 100 ali po elektronski pošti reklamacije-dostava@dnevnik.si.

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) časopisa v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida, kar je pomembno predvsem pri dnevnih časopisih. Naročnike zato izrecno pozivamo, da sporočijo svojo reklamacijo na zgoraj navedene načine:

Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik, d. d., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

Pravica do odstopa od pogodbe

V primeru naročila tiskanih edicij na daljavo ima novi naročnik,tudi v skladu s prvim odstavkom 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami – ZVPot) v zvezi s 6. točko petega odstavka omenjenega člena pravico, da v treh (3) mesecih od prejema prvega izvoda tiskane edicije brez navedbe razloga izdajatelja obvesti, da odstopa od te pogodbe. Odstopni rok iz 43. č člena ZVPot začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije oz. z dnem sklenitve te pogodbe, če je ta poznejši. Odstopni rok poteče v treh (3) mesecih od dne prejema prvega izvoda tiskane edicije.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti podjetje z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe na naslov: Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov narocnina@dnevnik.si. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec. Da bi se rok za odstop od pogodbe upoštevalo, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Šteje, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik izdajatelju pošlje v roku 14 dni od prejema prvega izvoda časopisa.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu Dnevnik, d. d., brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Neposredne stroške morebitnega vračila blaga nosi potrošnik. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Prenehanje naročniškega razmerja sklenjenega za nedoločen čas oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov narocnina@dnevnik.si. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 25. v mesecu, se obravnava kot prejete v naslednjem mesecu. Pisna odpoved naročnine začne veljati z naslednjim obračunskim obdobjem. Dnevnik, d. d., lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja.

Odgovornost izdajatelja – prodajalca za stvarne napake

Izdajatelj je odgovoren za stvarne napake naročenih edicij ob dostavi, ne glede na to, ali so bile izdajatelju znane ali ne. Izdajatelj odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih edicij, ki se pokažejo po dostavi, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj nosi vse stroške reklamacij in zahtevkov naročnikov iz naslova utemeljenih stvarnih napak. Neznatnih stvarnih napak se ne upošteva. Naročnik mora o očitnih napakah obvestiti izdajatelja v osmih (8) dneh od dostave, sicer izgubi pravico iz tega naslova, o morebitnih drugih napakah pa v zakonsko določenem roku. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročeni ediciji natančneje določajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (UR. l. RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami, ZVPot).

 Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Dnevniku, d. d., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in izdajateljem. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.dnevnik.si in na sedežu izdajatelja.

Dnevnik, d. d., lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika/plačnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 2. 2022. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Dnevnik, d. d.,
Ljubljana, julij 2022