Dnevnik.si

Splošni pogoji naročniškega razmerja za digitalno naročnino

Namen teh Splošnih pogojev je ureditev odplačnega naročniškega razmerja na DIGITALNI DNEVNIK in DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK ter opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in naročnikom na digitalno vsebino. V primeru, da se naročnik ne strinja s splošnimi pogoji, naročniško razmerje ni vzpostavljeno. Ti Splošni pogoji se ne nanašajo na ostale produkte Dnevnika, d. d., in na izdaje tiskanih edicij, ki so predmet posebnih Splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

Dnevnik d.d. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni Splošne pogoje poslovanja.

Splošno o izdajatelju

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., (skrajšana firma: Dnevnik, d. d.)
Kopitarjeva ulica. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
www.dnevnik.si
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: 1/02052/00, osnovni kapital: 1.387.556,33 EUR
Matična štev.: 5049334, Davčna številka: 47263261, ID št. za DDV: SI47263261
TRR: SI56-04302-0002874676, odprt pri Novi KBM, d. d.

Tel.: 01 30 82 100, elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si

 

Opredelitev pojmov

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Dnevnik) je izdajatelj vsebin časnikov DNEVNIK in NEDELJSKI DNEVNIK, tiskanih in elektronskih časopisnih produktov na digitalnih napravah.

Digitalna vsebina so podatki, ki nastanejo in so dobavljeni v digitalni obliki.

Digitalna naročnina pomeni sklepanje naročniškega razmerja na digitalne vsebine pod pogoji, določenimi s temi Splošnimi pogoji. 

Naprava pomeni digitalno napravo (računalnik, mobilni telefon ali tablico), ki ima dostop do spleta in omogoča branje vsebine spletnega portala www.dnevnik.si ali prek posebne aplikacije Dnevnik oziroma aplikacije Nedeljski dnevnik.

Uporabnik je vsaka polnoletna in opravilno sposobna fizična oseba (ženskega ali moškega spola) in pravna oseba, ki ima pravico dostopanja, tako da registrirano dostopa do vsakokratnih digitalnih vsebin v skladu z trženjskimi pogoji.

Redni naročnik je tisti, ki ima vzpostavljeno aktivno naročniško razmerje in ni v postopkih izterjave dolga. Naročnik je oseba, ki je naročnik na DIGITALNI DNEVNIK ali DIGITALNI NEDELSJKI DNEVNIK v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Plačnik je oseba, ki prejema račun in plača naročnino na DIGITALNI DNEVNIK oziroma DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK ali tiskano izdajo časnika.

Dostop do digitalnih vsebin pomeni neomejen dostop do spletnega portala www.dnevnik.si ali neomejen dostop do vsebin prek posebne aplikacije Dnevnik ali Nedeljski dnevnik.

Dostopnost

Dostopnost je na različnih lokacijah, na katerih se nahaja uporabnik, pogojena z možnostjo dostopa do spleta zaradi prenosa podatkov digitalnih vsebin. Dnevnik izrecno ne nosi odškodninske ali druge odgovornosti za vsakokratno razpoložljivost in cenovne pogoje dostopanja do spleta ter kakršno koli odgovornost glede mobilne naprave. Dnevnik v okviru ponudbe ponuja možnost uporabe oziroma branja teh vsebin v skladu z določbami teh Splošnih pogojev.

Šteje se, da je podjetje izpolnilo obveznost glede dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve, ko:

 • je digitalna vsebina ali primerna sredstva za dostop do digitalne vsebine ali prenašanje digitalne vsebine na voljo ali dostopno potrošniku oziroma fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik;
 • je digitalna storitev dostopna potrošniku oziroma je dostopna fizični ali virtualni platformi, ki jo je za ta namen izbral potrošnik.

Načini uporabeNačini uporabe so odvisni od posamezne naprave in na namestitev aplikacije DNEVNIK oziroma NEDELJSKI DNEVNIK.

Načini naročanja

Naročnik lahko sklene naročniško razmerje, ki mu omogoča dostopanje do digitalnih vsebin z naročilom na DIGITALNI DNEVNIK ali DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK.

Naročilo na DIGITALNI DNEVNIK ali DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK je možno izvesti na naslednje načine: 
- prek spletne strani (spletna naročilnica);
- pisno prek elektronske pošte: narocnina@dnevnik.si;
- telefonsko prek številke 01 30 82 100.

Dodatne informacije lahko pridobite:
- telefonsko prek številke 01 30 82 100;
- pisno prek elektronske pošte: narocnina@dnevnik.si;
- prek pooblaščenega zastopnika ali klicnega centra.

Naročilo na DIGITALNI DNEVNIK oziroma DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK je veljavno, kadar naročnik posreduje vse potrebne podatke za naročilo.

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o naročniku:
a) če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov naročnika;
b) če je naročnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov naročnika;
c) izjavo, da je naročnik v celoti seznanjen in soglaša s Splošni pogoji naročniškega razmerja za digitalno naročnino;

Le naročilo, ki vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke, šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila izdajatelj naročniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. Če izdajatelj naročnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, naročilo šteje za popolno in se izvrši v 3 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči naročnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Obveznosti družbe Dnevnik do naročnika
- Dnevnik bo omogočal dostopnost v skladu z določili, kot so opredeljena v razdelku Dostopnost teh Splošnih pogojev. Dnevnik pri tem ni odgovoren za morebitno naročnikovo nemožnost dostopanja do spleta in posledično aplikacije na različnih krajih v Republiki Sloveniji ali tujini. Dnevnik izrecno priporoča, da naročnik pred dostopanjem do aplikacije na mobilnih napravah preveri vsakokratne možnosti dostopanja do spleta in cene prenosa podatkov oziroma poišče najcenejšo možnost dostopanja.

- Dnevnik bo omogočil dostop do vsebin prek posebne aplikacije v roku 3 delovnih dni po prejemu popolnega naročila.

- V primeru, da je naročnik Dnevniku, d. d., posredoval vse potrebne podatke za popolno naročilo, bo Dnevnik naročniku omogočil dostop do vsebin na spletnem mestu www.dnevnik.si in prek mobilne aplikacije DNEVNIK oziroma prek mobilne aplikacije NEDELJSKI DNEVNIK.

- Dnevnik bo naročniku zagotavljal informacije o trženjski politiki in Splošnih pogojih uporabe.

- Dnevnik bo zagotavljal visoke standarde spoštovanja vseh pravic v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

- Dnevnik, d. d., bo osebne podatke naročnika uporabljal za namen naročniškega razmerja. Podatke se uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22). Podjetje Dnevnik, d. d., spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik dovoljuje, da Dnevnik, d. d., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dnevnika, d. d., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Dnevnik brez pisne privolitve naročnika osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

- Navedene osebne podatke lahko Dnevnik, d. d., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve naročnika v skladu z veljavno zakonodajo.

- Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Dnevnik, d. d., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Dnevnik, d. d., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Dnevnik, d. d.

- Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.dnevnik.si, se hrani pri Dnevniku, d. d., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Dnevnik in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obveznosti naročnika do družbe Dnevnik:

- Naročnik se obvezuje pred podajo naročila na DIGITALNI DNEVNIK oziroma DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK preveriti trženjske in ostale pogoje njegove uporabe in natančno prebrati Splošne pogoje NAROČNIŠKEGA RAZMERJA ZA DIGITALNO NAROČNINO.

- Naročnik naroča DIGITALNI DNEVNIK oziroma DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.dnevnik.si. Cenovni pogoji, objavljeni na www.dnevnik.si, so del Splošnih pogojev NAROČNIŠKEGA RAZMERJA ZA DIGITALNO NAROČNINO.

- Naročnik se zavezuje poravnati naročnino za dogovorjeno obračunsko obdobje v roku, ki je izpisan na plačilnem inštrumentu in je priložen računu (npr. UPN). Dnevnik se zavezuje naročniku (fizični osebi) izstavljati mesečne račune do 12. v mesecu za tekoči mesec, naročniku (pravni osebi) pa do zadnjega delovnega dne obračunskega obdobja.

- Naročnik (glede na 4. odstavek poglavja Trženjski in ostali pogoji DNEVNIKA to velja tako za fizične kot za pravne osebe) se zavezuje, da bo sam uporabljal pridobljeno možnost dostopanja do digitalnih vsebin.

Naročnik se zavezuje, da bo mobilno napravo uporabljal v skladu z navodili proizvajalca te mobilne naprave. Naročnik se izrecno zaveda, da Dnevnik ne nosi nikakršne odgovornosti za pravilno delovanje mobilne naprave.

Trženjski in ostali pogoji 

Naročnik naroča časnik DIGITALNI DNEVNIK oziroma DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.dnevnik.si. Cenovni pogoji, objavljeni na www.dnevnik.si so del Splošnih pogojev. Popusti pri naročnini in ostali cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.dnevnik.si.

Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora v naprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če naročnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali prek e-pošte), da ne soglaša s spremembo, šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, velja, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.
Naročnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik.

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, razen kadar je pisno dogovorjeno drugače. Vsako prenehanje naročniškega razmerja na željo naročnika mora biti podano v pisni obliki.

Dnevnik ni odškodninsko ali drugače odgovoren za zaračunavanje prenosa podatkov ali drugih stroškov, ki nastanejo na strani mobilnega ali drugega operaterja pri dostopanju in uporabi aplikacije DNEVNIK. Dnevnik zato naročniku svetuje, da predhodno preveri cenovne pogoje pri mobilnih in drugih operaterjih ali da preveri možnost brezplačnih prenosov podatkov.

Posebne oblike prodaje

Ista fizična ali pravna oseba je upravičena le do enkratnega koriščenja posebnih akcijskih ponudb (posebna ponudba za nove naročnike idr.). Akcijske ponudbe se med seboj izključujejo oziroma niso združljive.

Veljavni cenik

S cenikom DIGITALNI DNEVNIK in DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK so določene cene za naročnino in višina vseh stroškov, povezanih z naročnino oziroma kršitvami naročniškega razmerja. Dnevnik bo objavljal vsakokrat veljavni cenik naročnine za DIGITALNI DNEVNIK in DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK na svoji spletni strani www.dnevnik.si in, če bo možno, tudi v tiskani izdaji časnika.

Cena za DIGITALNI DNEVNIK in DIGITALNI NEDELJSKI DNEVNIK je izražena v EUR in vključuje DDV (5 %). Cenik je dostopen na www.dnevnik.si.

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali tiskani izdaji ali na računu. Če naročnik v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine izdajatelja ne obvesti (pisno ali prek e-pošte), da ne soglaša s podražitvijo naročnine, se šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in se naročniško razmerje od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti se naročniku znesek zapadlih obveznosti samodejno prišteje pri naslednjem izdanemu računu. Če naročnik po drugem obračunskem obdobju vseh obveznosti še vedno ne poravna, prejme opomin. Če naročnik zneska, navedenega v opominu, ne poravna v 8 dneh od prejema opomina, se prekine možnost dostopa do časnika na mobilnih napravah do poravnave celotnega dolga. Če dolg tudi po preteku 20 dni od prejema opomina še vedno ni v celoti poravnan, šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obresti, ki tečejo od prvega dne zamude pa do plačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.

Morebitna neuporaba aplikacije v času aktivnega naročniškega razmerja iz razlogov, ki niso na strani Dnevnika, ne vpliva na izračun višine zneska naročnine v obračunskem obdobju.

Obračunsko obdobje

Obračunsko obdobje je obdobje, v katerem bo Dnevnik naročniku omogočal dostop do vsebin časnika na mobilnih napravah in praviloma traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Za to obdobje naročnik prejme račun od Dnevnika. Obračunsko obdobje je praviloma mesečno, možno pa je tudi drugačno obračunsko obdobje na podlagi predhodnega pisnega dogovora (npr. trimesečno, polletno, letno).

Dodatne ugodnosti

Naročniško razmerje na digitalne izdaje časnika na mobilnih napravah prinaša naročnikom ugodnosti kluba DNK, v katerem je članstvo brezplačno. Pogoji in informacije kluba DNK so na voljo na: https://www.dnevnik.si/dd/narocanje/dnk.

Pogodba o dobavi digitalni vsebine

Digitalna vsebina je skladna s pogodbo o dobavi digitalne vsebine kadar:

 • ustreza opisu, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine,
 • je primerna za poseben namen, za katerega jo potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil podjetje najpozneje ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, podjetje pa je s tem soglašalo;
 • je dobavljena skupaj z vsemi dodatki, navodili, vključno z navodili za namestitev, in s pomočjo strankam, kot je dogovorjeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, in
 • je posodobljena, kot je določeno v pogodbi o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Neskladnost digitalne vsebine

Potrošnik lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve:

 • zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,
 • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali
 • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Navedene pravice potrošnika prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve obvestil podjetje.

Odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve

V kolikor ne dobavimo digitalne vsebine, nas mora potrošnik pozvati k dobavi digitalne vsebine. Če kljub pozivu potrošnika digitalne vsebine ne dobavimo brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovorimo s potrošnikom, lahko potrošnik odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine.

Ne glede na zapisano v prejšnjem odstavku pa lahko potrošnik takoj odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine, če:

 • izjavimo ali je iz okoliščin očitno, da ne bomo dobavili digitalne vsebine;
 • se s potrošnikom dogovorimo ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi digitalne vsebine očitno, da je v pogodbi o dobavi digitalne vsebine dogovorjen čas dobave bistven za potrošnika, podjetje pa digitalne vsebine ne dobavi do tega časa ali v tem času.

Če kupec odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine, kupcu vrnemo vsa opravljena plačila v skladu s pogodbo o dobavi digitalne vsebine. V primeru potrošnikovega uveljavljanja zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine ali za odstop od pogodbe o dobavi digitalne vsebine Dnevnik d.d. vrne potrošniku prejeta plačila brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 14 dneh od dneva uveljavljanje zahtevka do sorazmernega znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Podjetje potrošniku ne zaračuna nobenih stroškov za povrnitev prejetih plačil.

Po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve se potrošnik vzdrži uporabe digitalne vsebine ali digitalne storitve in je ne daje na voljo tretjim osebam.

Vprašanja in reševanje reklamacij

Dnevnik d.d. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Dnevnik d.d. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže.

Dostop do najpogostejših vprašanj in dodatnih informacij za uporabnike je na voljo na spletni strani: https://www.dnevnik.si/narocnina.

Če imate dodatna vprašanja ali reklamacije, vas prosimo, da se obrnete:
- v primeru tehničnih vprašanj glede mobilne naprave na svojega ponudnika oz. pooblaščenega zastopnika naprave;
- v primeru trženjskih vprašanj ali splošnih informacij ter delovanja aplikacije na Dnevnik:
• na naslov: Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
• elektronski naslov: narocnina@dnevnik.si
• telefonsko številko: 01 30 82 100

Vse sprejete reklamacije se bo reševalo v najkrajšem možnem času, v okviru delovnika družbe Dnevnik in tretjih partnerjev.

Prenehanje naročniškega razmerja 

Zahteva za prenehanje naročniškega razmerja mora biti podana v pisni obliki in poslana po pošti na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, elektronski pošti na naslov narocnina@dnevnik.si ali oddana preko spletnega obrazca
Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike prosimo za navedbo razloga odpovedi. V primeru smrti naročnika svojci ali druga oseba posreduje odpoved naročniškega razmerja skupaj z dokazilom o smrti.

Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 25. v mesecu, se obravnava kot prejete v naslednjem mesecu, razen kadar je pisno dogovorjeno drugače.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik, d. d., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

Končne določbe

Naročnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Dnevniku, d. d., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in družbo Dnevnik, d. d. Naročnikom so na razpolago na spletni strani www.dnevnik.si in na sedežu izdajatelja.
Dnevnik, d. d., lahko spreminja Splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev izdajatelj naročnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8 dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, šteje, da naročnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Splošni pogoji začnejo veljati 26.1.2023 Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji.

Dnevnik d.d. ne priznava nobenega od izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

Ljubljana, januar 2023

Dnevnik, d. d.