Dnevnik.si

Pravila in pogoji nagradne igre Posebnih izdaj Razvedrila

Organizator nagradne igre Posebnih izdaj Razvedrila (v nadaljevanju Nagradne igre) je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana s svojo edicijo Posebna izdaja Razvedrila. Nagradne igre se začne v sredo, 2. decembra 2020, in traja do 20. januarja 2021.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji.

1. Sodelovanje
Sodelujejo lahko osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Sodelovati ne smejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., ali tisti, ki za Dnevnik, d. d., opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega). 
Nakup edicije Posebna izdaja Razvedrila ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

2. Časovni načrt nagradne igre
• Objava nagradnega kupona: 2. december 2020
• Žrebanje nagrajencev, ki so poslali kupon/predloge: 21. januar 2021
• Objava izžrebanih nagrajencev: 2. februar. 2021 

3. Kako sodelovati v nagradni igri
a.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz Posebne izdaje Razvedrila, izrežejo kupon, nanj napišejo vsaj tri (3) predloge tem za Posebne izdaje Razvedrila, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon, e-pošta, podpis, potrdijo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja) ter glasovnico pošljejo najkasneje do 20. 1. 2021, na naslov Dnevnik, d.d., p. p. 42, 1001 Ljubljana, s pripisom »Posebne izdaje Razvedrila«.  Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi kuponi. Veljajo samo originalni kuponi. Fotokopije kuponov ne bomo upoštevali.
b.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki do 20. 1. 2021, pošljejo na spletni naslov  mojca.zadnikar@dnevnik.si (v polje Zadeva vpišejo  »Posebne izdaje Razvedrila«) vsaj tri (3) predloge tem za Posebne izdaje Razvedrila, pripišejo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon, e-pošta in pripišejo, da potrjujejo, da se strinjajo s pogoji sodelovanja objavljenimi na www.dnevnik.si/pogoji). V nagradni igri in nagradnem žrebu šteje eno poslano e-sporočilo na dan. 

4. Žrebanje kuponov in nagradni sklad 
Žrebanje glasovalcev
Izmed vseh prispelih kuponov in poslanih e-sporočil, se bo v ponedeljek, 21. januarja, ob 12 uri izžrebalo 10 nagrajencev, ki bodo prejeli eno izmed nagrad nagradnega sklada. Nagrajenci bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.
Nagradni sklad 
V nagradnem skladu je 10 nagrad in sicer 10 × letna naročnina (12 izdaj) na ugankarsko revijo Razvedrilo – Posebna izdaja. Revija izhaja v začetku meseca.

5. Potek žrebanja
Žrebanje nagrajencev bo potekalo na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v 3-članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja, opredeljene 1., 2. in 3. členu. V primeru, da izžreban kupon/e-pošta ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke: 
- datum in kraj žrebanja,
- prisotni člani komisije,
- potek žrebanja,
- podatki o nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre. 
Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

6. Izplačilo nagrad
Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

7. Obveščanje in podelitev nagrad
Imena nagrajencev bodo objavljena v Posebni izdaji Razvedrila, ki bo izšla v sredo, 2. februarja 2021 in na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo pa izvršila Pošta Slovenije. 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:
• pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca;
• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorjev ter povezanih družb, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

8. Obveznosti nagrajencev
V skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 do št. 28/19) se nagrade ne všteva v davčno osnovo in gre za dohodek, oproščen plačila dohodnine. 

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo
Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo te nagradne igre, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

10. Zasebnost in varstvo podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, sodelujočih v nagradni igri, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Na podlagi tako podanega soglasja se bo podatke, ki jih posameznik posreduje, obdelovalo tudi za obveščanje o ugodnostih in produktih družbe Dnevnik, d. d. Soglasje se lahko kadar koli prekliče z zahtevo za preklic na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte pooblascenec.vop@dnevnik.si, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se jo je izvajalo do njenega preklica.
V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov pooblascenec.vop@dnevnik.si. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko poda tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 23 09 730, spletna stran: www.ip-rs.si.
Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov. 
Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatke o nagrajencih posreduje Finančni upravi RS za potrebe zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo.
Pooblaščena oseba za obdelavo osebnih podatkov v družbi Dnevnik, d. d., je IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

11. Odgovornost organizatorja
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izvirala iz izvedbe žreba in podelitve nagrad.Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja. 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem udeležence obvesti na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Končne določbe
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri se šteje, da je udeleženec seznanjen s predmetnimi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji, in z njimi soglaša.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo o udeležence o tem obvestil z objavo na spletni  strani  www.dnevnik.si/pogoji .
Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

V Ljubljani, 2. decembra 2020                                                                    

Dnevnik, d. d.
Kopitarjeva ulica 2
1000 Ljubljana