Dnevnik.si

Nagrajenci akcije "Ostani doma z Nedeljskim"

5-krat digitalni Nedeljski (dostop do digitalne izdaje prek aplikacije):

Branko Mihevc, Šentjur; Jani Klavora, Bovec; Franci Hrastar, Škofljica; Štefi Podpečan, Šoštanj; Melanija Lebreht, Ljubljana.

5-krat veliki paket Nedeljskega dnevnika (majica, kapa, dežnik, ovratni trak za ključe):

Din Alibabić, Škofije; Nevenka Vahtar, Radeče; Bojan Žvikart, Cerklje na Gorenjskem; Sonja Dražumerič, Črnomelj; Nuša Slapar, Križe.

5-krat srednji paket Nedeljskega dnevnika (majica, kapa, pasna torba, ovratni trak za ključe):

Uroš Tenko, Šmarje pri Kopru; Tanja Kuhar, Puconci; Jože Hruševar, Ljubljana; Marija Škornik, Rogaška Slatina; Milan Hižak, Hoče.

5-krat mali paket Nedeljskega dnevnika (majica, kapa, ovratni trak za ključe):

Branko Stibilj, Ljubljana; Mitja Lukovnjak, Ljutomer; Metka Semrajc Slapšak, Senovo; Jakob Ratajc, Ponikva; Ivan Logar - Jani, Slovenj Gradec.

Akcija "Ostani doma z Nedeljskim" se je zaključila 29. aprila 2020.

Pravila in pogoji akcije "Ostani doma z Nedeljskim"

Organizator akcije je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Akcija se začne v soboto, 21. marca 2020, in traja do preklica, vendar najdalj do 30. maja 2020.

Pravila in pogoji sodelovanja v akciji so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji.

1. Sodelovanje

Sodelujejo lahko osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelovati ne smejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., ali tisti, ki za Dnevnik, d. d., opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

2. Prijava

Za prijavo v natečaj šteje oddana fotografija po elektronski pošti na naslov foto.nedeljski@dnevnik.si, ki je opremljena z zahtevanimi podatki in v skladu s temi pogoji. Z oddano fotografijo se pošiljatelj/avtor fotografije strinja s temi pravili.

3. Vsebinske in tehnične zahteve

Tema natečaja je Ostani doma z Nedeljskim. V natečaju bodo upoštevane vse fotografije, ki so bile posnete v letu 2020. Na fotografiji naj bo zabeleženo, kako preživljate čas v obdobju izolacije, ki je posledica koronavirusa in v družbi Nedeljskega dnevnika. Sodelujete lahko tudi s fotografijami brez Nedeljskega dnevnika, saj je najbolj pomembno, DA OSTANETE DOMA.

Dovoljena je osnovna neselektivna obdelava fotografij (izrez, osvetlitev, kontrast, ostrina, barve …).

V elektronsko sporočilo, s katerim boste fotografije poslali na naslov foto.nedeljski@dnevnik.si, je treba zapisati: kratko besedilo o tem, kje je bila fotografija posneta, ime, priimek, ulico in hišno številko, pošto ter kraj stalnega prebivališča, elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko. V polje Zadeva (Subject) obvezno vpišite »Ostani doma z Nedeljskim«.

Uredništvo fotografij z moralno sporno ali protizakonito vsebino ter tehnično ali drugače vsebinsko neprimernih fotografij ne bo objavilo ali jih pregledovalo in ne bo odgovarjalo na sporočilo.

Zaradi varstva pravic upodobljenih oseb avtorjem svetujemo, da sodelujejo s fotografijami,  za katere so osebe na fotografijah seznanjene s sodelovanjem in objavo fotografije na natečaju. Če so bile fotografije posnete v drugačnih okoliščinah, morajo biti upodobljene osebe polnoletne. V primeru, da so na fotografijah mladoletne osebe, je treba priložiti izjavo staršev/uradnih skrbnikov, da se z objavo fotografije mladoletne osebe na spletnem mestu in v tiskanih edicijah strinjajo. Uredništvo ima pravico, da ne objavi fotografij, na katerih so upodobljene mladoletne osebe, če presodi, da bi objava nesorazmerno posegla v njihove osebnostne pravice. Uredništvo ima tudi pravico, da fotografij ne objavi brez utemeljitve razloga. Dnevnik, d. d., ne prevzema odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede sporov z naslova varovanja osebnih podatkov v primeru objave fotografij brez soglasja ljudi.

4. Avtorstvo

Vsakdo lahko sodeluje s fotografijami, katerih avtor je sam. Če bi se pozneje izkazalo, da oseba ni avtor fotografije, je dolžna vrniti prejeto nagrado in prevzeti vse morebitne odškodninske zahtevke pravega avtorja.

Če se med izborom pojavi sum, da oseba ni avtor fotografije, sme žirija takšno fotografijo brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja.

Avtor oddane fotografije na Dnevnik, d. d., prenese pravico do brezplačnega reproduciranja in objave na spletnih straneh dnevnik.si in dnk.dnevnik.si ter v časopisu Nedeljski dnevnik. Avtor prav tako dovoli uporabo fotografij na navedenih in morebitnih ostalih spletnih straneh ter e-obvestilih, poslanih po elektronski pošti, ter v tiskanih edicijah založnika Dnevnik, d. d., za namene promocije natečaja.

5. Osebni podatki

Avtor mora v sporočilu, s katerim pošlje fotografijo, navesti: ime, priimek, ulico, pošto in kraj stalnega prebivališča, elektronski naslov ter kontaktno telefonsko številko. Pri objavljeni fotografiji bosta navedena ime in priimek avtorja.

Avtor z oddajo fotografije soglaša, da organizator natečaja shranjuje in obdeluje njegove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in obveščanja o izboru. Avtor prav tako soglaša z objavo svojega imena in priimka na seznamu nagrajencev.

6. Izbor

Žirija iz vrst organizatorja bo fotografije pregledala in po svojem mnenju izbrala dvajset najbolj simpatičnih fotografij. Žiriji ni treba podati argumentacije svoje odločitve izbora dvajset nagrajenih fotografij in s tem nagrajencev. Imena nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji.

Vse odločitve žirije so dokončne. Pritožba nanje ni možna.

7. Nagradni sklad

Nagradni sklad šteje 20 nagrad

5 x Digitalni Nedeljski (dostop do digitalne izdaje prek aplikacije)

5 x Velik paket Nedeljski dnevnik (majica + kapa + dežnik + ovratni trak za ključe)

5 × Srednji paket Nedeljskega dnevnika (majica + kapa + opasna torba + ovratni trak za ključe)

5 x Mali paket Nedeljskega dnevnika (Majica + kapa + ovratni trak za ključe)

8. Obveščanje in podelitev nagrad

Imena nagrajencev bodo objavljena  na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo pa izvršila Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

S sodelovanjem v natečaju udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorjev ter povezanih družb, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

9. Obveznosti nagrajencev

V skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 do št. 28/19) se nagrade ne všteva v davčno osnovo in gre za dohodek, oproščen plačila dohodnine.

10. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

11. Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, sodelujočih v nagradni igri, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Na podlagi tako podanega soglasja se bo podatke, ki jih posameznik posreduje, obdelovalo tudi za obveščanje o ugodnostih in produktih družbe Dnevnik, d. d. Soglasje se lahko kadar koli prekliče z zahtevo za preklic na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte pooblascenec.vop@dnevnik.si, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se jo je izvajalo do njenega preklica.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov pooblascenec.vop@dnevnik.si. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko poda tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 23 09 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatke o nagrajencih posreduje Finančni upravi RS za potrebe zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo.

Pooblaščena oseba za obdelavo osebnih podatkov v družbi Dnevnik, d. d., je IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

12. Odgovornost organizatorja

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izvirala iz izvedbe žreba in podelitve nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem udeležence obvesti na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Končne določbe

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

S podajo privolitve k sodelovanju  v nagradni igri se šteje, da je udeleženec seznanjen s predmetnimi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji, in z njimi soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo o udeležence o tem obvestil z objavo na spletni  strani www.dnevnik.si/pogoji oziroma v časniku Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

 

V Ljubljani, 20. marca 2020                                                                   

 

Dnevnik, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana