Dnevnik.si

Splošni pogoji in pravila nagradne igre Podrgnite po naslovnici in ugotovite njen vonj!

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre Podrgnite po naslovnici in ugotovite njen vonj, ki bo potekala v ugankarski reviji Razvedrilo Posebna izdaja, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Dnevnik).

Nagradna igra se začne v sredo, 5. 12. 2018, in traja do vključno 28. 2. 2019. Zadnji še upoštevani kuponi bodo tisti, ki bodo na Dnevnik prispeli do torka, 5. 3. 2019, do 10. ure. Izžrebani nagrajenci bodo obveščeni po poti.

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri NE sodelujejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., in tisti, ki z družbo poslovno sodelujejo, ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Nakup časopisa za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

a.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz Posebne izdaje Razvedrila, z datumom izida 5. 12. 2018, izrežejo kupon, na kupon zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki je objavljeno v revji,  izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj bivanja, telefonsko številko ali e-naslov in podpis) ter kupon na dopisnici pravočasno in v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 2 in 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razvedrilo – Podrgni po naslovnici!«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi kuponi. Veljajo samo originalni kuponi. Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali.

b.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na dopisnico zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje in osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj bivanja, telefonsko številko ali  e-naslov) ter jo v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 2 in 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razvedrilo – Podrgni po naslovnici!«. Vsi podatki morajo biti izpisani z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi dopisnicami.

3. Nagradni sklad in žrebanje

Med vsemi prejetimi kuponi in dopisnicami, ki bodo ustrezali pogojem nagradne igre, zapisanim v 2. členu teh pravil, bomo v skladu s časovnico, objavljeno v 2. in 4. členu teh pravil, izžrebali nagrajence nagradnega sklada.

Skupni nagradni sklad šteje 50 nagrad.  

Specifikacija nagradnega sklada:

1-50: 1x letna naročnina na Posebno izdajo Razvedrila

Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

4. Časovni načrt nagradne igre

Obdobje veljavnosti nagradnega kupona: od 5. 12. 2018 do vključno 28. 2. 2019.

Prejem kuponov do 10. ure: 5. 3. 2019

Žrebanje: 11. 3. 2019

 Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti.

 Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo v na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v tričlanski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ne bo javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 1. in 2. členu). V primeru, da izžrebana dopisnica ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.

Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

5. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

6. Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

7. Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d. Dostavo vrši Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorja in povezanih družb, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

 Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradnega žrebanja, družbi Dnevnik, d. d., uporabo osebnih podatkov. Organizator zbira in upravlja zbirke osebnih podatkov, ki jih prejme v okviru nagradnega žrebanja. Navedene osebne podatke se zbira za namen identifikacije izžrebancev in obveščanja o prejeti nagradi. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženci nagradne igre dovoljujejo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Organizator se zavezuje, da posredovanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradnem žrebanju in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih petih dneh obvesti na lastne stroške.

9. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. Objava pogojev in pristop k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopne na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Šteje, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so obvezujoča za Dnevnik in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji in/ali v časopisu Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

12. Drugi pogoji nagradnega žrebanja

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

 V Ljubljani, 5. december 2018

 

Izžrebanci, 11.3.2019 

 1. Mark Petek, Zreče
 2. Danica Červek, Cernikca
 3. Branko Marinčič, Ljutomer
 4. Urban Čibej, Spodnja Idrija
 5. Nina Štimac, Kočevska Reka
 6. Jože Krivec, Podplat
 7. Andrej Štepec, Novo mesto
 8. Angelca Petek, Ptuj
 9. Zalka Lenar, Bohinjska Bistrica
 10. Domen Pintar, Železniki
 11. Jurko Gosler, Izola
 12. Majda Zalokar, Medvode
 13. Slavica Lichteneger, Ptuj
 14. Marija Lovišček, Nova Gorica
 15. Marjan Justin, Gorenja vas
 16. Mari Štojs, Cerklje na Gorenjskem
 17. Peter Klevže, Ljubljana
 18. Marjana Poharnik, Muta
 19. Karolina Humski, Podkum
 20. Janja Serša, Trbovlje
 21. Darja Marija Korevec, Škofljica
 22. Jožef Orešar, Brežice
 23. Danica Furman, Slov. Konjice
 24. Darja Gorenjak, Zreče
 25. Kunc Erika, Idrija
 26. Nada Mišič, Cerknica
 27. Silvo Miklavčič, Dol pri Ljubljani
 28. Miro Rozina, Ljubljana
 29. Alenka Uhelj, Štanjel
 30. Stanka Zupan, Kranj
 31. Nana Lokar, Zagorje
 32. Julija Visočnik, Lendava
 33. Mojca Manfreda, Nova Gorica
 34. Vera Tončič, Novo mesto
 35. Matija Žalec, Črnomelj
 36. Zdenka Kljaič, Kočevje
 37. Miro Doltar, Črnomelj
 38. Eva Stiper, Maribor
 39. Dušanka Tomić, Črnomelj
 40. Nevenka Hutinski, Ljubljana
 41. Pavle Kuzma, Borovnica
 42. Viktor Ritonja, Maribor
 43. Borut Mohar Tessari, Grosuplje
 44. Tatjana Pajnič, Kočevje
 45. Nataša Koderman, Ljubljana
 46. Mojca Kuserbanj, Vransko
 47. Aleš Biškup, Ljutomer
 48. Barbara Lipold, Grosuplje
 49. Žan Nartnik, Bohinjska Bistrica
 50. Ivanka Miklič, Dobrepolje

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana