Dnevnik.si

Pravila in pogoji izbora Najboljša picerija Nedeljskega

 

Organizator izbora Najboljša picerija Nedeljskega (v nadaljevanju Izbor) je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana s svojim časopisom Nedeljski dnevnik. Izbor se začne v sredo, 30. septembra 2020, in traja do 9. decembra 2020, ko bodo objavljeni zmagovalci in izžrebanci.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji.

1.Sodelovanje

Sodelujejo lahko osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Sodelovati ne smejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., ali tisti, ki za Dnevnik, d. d., opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

2. Časovni načrt nagradne igre

Vse objave bodo v Nedeljskem dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si. 

3. Kako sodelovati v izboru

a.) V izboru sodelujejo vsi, ki iz Nedeljskega dnevnika, izrežejo kupon, napišejo ime kraj izbrane picerije, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon, e-pošta, podpis) ter glasovnico pošljejo najkasneje do 4. 12. do 10. ure, na naslov Dnevnik, d.d., p. p. 714, 1001 Ljubljana, s pripisom »Naj picerija«.  Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi glasovnicami. Veljajo samo originalne glasovnice. Fotokopije glasovnic ne bomo upoštevali.

b.) V izboru sodelujejo vsi, ki na spletni strani www.dnevnik.si/dd/projekti/najpicerija izpolnijo glasovnico. V izbor glasovanja in nagradni žreb šteje en poslani glas na dan.

4. Izbor, žrebanje glasovalcev in nagradni sklad

Izbor

Izmed vseh prejetih glasovnic, se bo vsak petek, po izidu sredinega kupona (datumi v prvi alineji 3. člena), pregledalo glasovnice in izpisalo predlagane picerije, katerih imena se bodo objavila v naslednji številki Nedeljskega dnevnika (datumi v prvi alineji 3. člen).

Naj picerija Nedeljskega bo tista, ki bo prejela največje število glasov.

Žrebanje glasovalcev

Izmed vseh prispelih glasovnic, se bo v petek, 4. decembra, ob 12 uri izžrebalo 15 nagrajence, ki bodo prejeli eno izmed nagrad nagradnega sklada. Nagrajenci bodo določeni z metodo žreba. V okviru izbora je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

Nagradni sklad

V nagradnem skladu je 15 nagrad.

5. Potek žrebanja

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v 3-članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja, opredeljene 1., 2. in 3. členu. V primeru, da izžrebana dopisnica ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.

Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

6. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

7. Obveščanje in podelitev nagrad

Imena nagrajencev bodo objavljena v Nedeljskem dnevniku na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo pa izvršila Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

S sodelovanjem v natečaju udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorjev ter povezanih družb, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

8. Obveznosti nagrajencev

V skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 do št. 28/19) se nagrade ne všteva v davčno osnovo in gre za dohodek, oproščen plačila dohodnine.

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega izbora, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, sodelujočih v izboru, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe izbora (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Sodelovanje v izboru  je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Na podlagi tako podanega soglasja se bo podatke, ki jih posameznik posreduje, obdelovalo tudi za obveščanje o ugodnostih in produktih družbe Dnevnik, d. d. Soglasje se lahko kadar koli prekliče z zahtevo za preklic na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte pooblascenec.vop@dnevnik.si, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se jo je izvajalo do njenega preklica.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov pooblascenec.vop@dnevnik.si. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko poda tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 23 09 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatke o nagrajencih posreduje Finančni upravi RS za potrebe zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo.

Pooblaščena oseba za obdelavo osebnih podatkov v družbi Dnevnik, d. d., je IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

11. Odgovornost organizatorja

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izvirala iz izvedbe žreba in podelitve nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v izboru(z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem udeležence obvesti na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Končne določbe

Vse pritožbe v zvezi z izborom rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

S podajo privolitve k sodelovanju  v izboru se šteje, da je udeleženec seznanjen s predmetnimi splošnimi pogoji in pravili izbora, ki so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji, in z njimi soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo o udeležence o tem obvestil z objavo na spletni  strani www.dnevnik.si/pogoji oziroma v časniku Nedeljski dnevnik.

 

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

 

V Ljubljani, 29. september 2020

 

Dnevnik, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana