PRIDRUŽITE SE, PRVI MESEC SAMO 1 EUR
Dnevnik.si

Splošni pogoji in pravila nagradne igre »Z Nedeljskim na spektakel Dunking Devils«

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »Z Nedeljskim na spektakel Dunking Devils« (v nadaljevanju nagradna igra) je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Dnevnik), podeljevalec nagrad je PKU d.o.o., Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju PKU).

Nagradna igra se začne v sredo, 3. 4. 2019, in traja do vključno 30. 4. 2019, ko bodo v Nedeljskem dnevniku objavljeni izžrebani nagrajenci nagradne igre.  Zadnji še upoštevani kuponi bodo tisti, ki bodo na uredništvo Nedeljskega dnevnika prispeli do petka, 19. 4. do 10. ure.

 

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri NE sodelujejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., zaposleni v družbi PKU, in tisti, ki z družbama poslovno sodelujejo, ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Nakup časopisa za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj.

 

 1. Časovni načrt nagradne igre

Vse objave bodo v Nedeljskem dnevniku in na spletni strani www.dnevnik.si.

 

 

 1. Kako sodelovati v nagradnem žrebanju

a.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik, izrežejo kupon, obkrožijo pravilni odgovor na nagradno vprašanje, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon, e-pošta, podpis) ter kupon najkasneje do 19. 4. do 10. ure, pošljejo na naslov Dnevnik, d.d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Z Nedeljskim na spektakel Dunking Devils«.  Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi glasovnicami. Veljajo samo originalne glasovnice. Fotokopije glasovnic ne bomo upoštevali. 

b.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na dopisnico napišejo pravilni odgovor na vprašanje pripišejo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon, e-pošta, podpis)in  jo  najkasneje do 19. 4. do 10. ure, pošljejo na naslov Dnevnik, d.d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Z Nedeljskim na spektakel Dunking Devils«.  Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi glasovnicami.

 

 1. Žrebanje in nagradni sklad

 

Izmed vseh prejetih pravilnih odgovorov, bomo izžrebali 103 nagrajence, ki bodo prejeli eno izmed nagrad podjetja PKU. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

 

Nagradni sklad

 

 1. Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v 3-članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja, opredeljene 1., 2. in 3. členu. V primeru, da izžrebana dopisnica ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.

Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

  

 1. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

 

 1. Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

 

 1. Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo vrši Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

 Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorjev in povezanih družb, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila.

  

 1. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, in tudi ta pravila šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

 

 1. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

V podjetju Dnevnik, d. d., se zavedamo, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. S podatki posameznikov zato ravnamo skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštujemo določila evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti.

 1. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Objava pogojev in pristop k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Šteje, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so obvezujoča za Dnevnik in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarnopristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji oziroma v časniku Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

 

 

 1. Drugi pogoji nagradnega žrebanja

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

 

V Ljubljani, 3. april 2019

 

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana