Dnevnik.si

Splošni pogoji in pravila nagradnega igre NAGRADNI KOLEDAR NEDELJSKEGA DNEVNIKA 2021

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre NAGRADNI KOLEDAR NEDELJSKEGA DNEVNIKA, ki bo potekala v tedniku Nedeljski dnevnik, je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Dnevnik).

Nagradna igra se začne v sredo, 13. 1. 2021, in traja do vključno 19. 1. 2022, ko bo izžreban zadnji nagrajenec. Zadnji še upoštevani kuponi bodo tisti, ki bodo na Dnevnik prispeli do torka, 11.1.2021, do 10. ure.  

1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri NE sodelujejo zaposleni v družbi Dnevnik, d. d., in tisti, ki z družbo poslovno sodelujejo, ali njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Nakup časopisa za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj.

2. Kako sodelovati v nagradni igri

a.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik izrežejo kupon, na kupon zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje, ki je objavljeno na strani Nedeljskega dnevnika nad kuponom,  izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in kraj bivanja, telefonsko številko ali e-naslov in podpis) ter kupon na dopisnici pravočasno in v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »KOLEDAR NEDELJSKEGA!«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi kuponi. Veljajo samo originalni kuponi. Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali.

b.) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na dopisnico zapišejo pravilni odgovor na nagradno vprašanje in osebne podatke (ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko, kraj bivanja in podpis) ter jo v skladu s časovnim načrtom nagradne igre (točka 4. teh pravil) pošljejo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »KOLEDAR NEDELJSKEGA!«. Vsi podatki morajo biti izpisani z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno in popolno izpolnjenimi dopisnicami.

3. Nagradni sklad in žrebanje

Med vsemi prejetimi kuponi in dopisnicami, ki bodo ustrezali pogojem nagradne igre, zapisanim v 2. členu teh pravil, bomo v skladu s časovnico, objavljeno v 4. členu teh pravil, izžrebali mesečne nagrajence nagradnega sklada.

Nagradni sklad šteje 12 mesečnih žrebanj, kjer vsak mesec izžrebamo po 18 nagrad.

Specifikacija nagradnega sklada:

Nagrada meseca januarja: 18 x družinska igra »Sequence«

Nagrada meseca februarja: 18 x družinska igra »Smart 10«

Nagrada meseca marca: 18 x družinska igra »Človek ne jezi se«

Nagrada meseca aprila: 18 x družinska igra »Fun2Go«

Nagrada meseca maja: 18 x družinska igra »Pet Odličnih«

Nagrada meseca junija: 18 x družinska igra »Črkovlak«

Nagrada meseca julija: 18 x družinska igra »Črkovlak junior«

Nagrada meseca avgusta: 18 x družinska igra »Crazy Kritzel«

Nagrada meseca septembra: 18 x družinska igra »Agent Ungercover«

Nagrada meseca oktobra: 18 x družinska igra »Tik Tak Buum«

Nagrada meseca novembra: 18 x družinska igra »Monopoly Super Electornic Banking«

Nagrada meseca decembra: 18 x družinska igra »Risk«

Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

4. Časovni načrt nagradne igre

 1. mesec nagradnega vprašanja: januar 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 13. 1. do vključno 2. 2.

Prejem kuponov do 10. ure: 2. 2.

Žrebanje ob 12. uri: 10. 2.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: februar 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 3. 2. do vključno 2. 3.

Prejem kuponov do 10. ure: 2. 3.

Žrebanje ob 12. uri: 10. 3.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: marec 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 3. 3. do vključno 6.4

Prejem kuponov do 10. ure: .6. 4

Žrebanje ob 12. uri: 14. 4.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: april 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 7. 4. do vključno 4. 5.

Prejem kuponov do 10. ure: 4. 5.

Žrebanje ob 12. uri: 12. 5.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: maj 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 5. 5. do vključno 1. 6.

Prejem kuponov do 10. ure: 1. 6.

Žrebanje ob 12. uri: 9. 6.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: junij 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: 2. 6. do vključno 6. 7.

Prejem kuponov do 10. ure: 6. 7.

Žrebanje ob 12. uri: 14. 7.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: julij 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 7. 7. do vključno 3. 8.

Prejem kuponov do 10. ure: 3. 8.

Žrebanje ob 12. uri: 11. 8.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: avgust 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 4. 8. do vključno 31. 8.

Prejem kuponov do 10. ure: 31. 8.

Žrebanje ob 12. uri: 1. 9.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: september 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 1. 9. do vključno 5. 10.

Prejem kuponov do 10. ure: 5. 10.

Žrebanje ob 12. uri: 10. 10.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: oktober 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 6. 10. do vključno 2. 11.

Prejem kuponov do 10. ure: 2. 11.

Žrebanje ob 12. uri: 10. 11.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: november 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 3. 11. do vključno 30. 11.

Prejem kuponov do 10. ure: 30. 11.

Žrebanje ob 12. uri: 8. 12.

 

 1. mesec nagradnega vprašanja: december 2021

Obdobje veljavnosti mesečnega nagradnega kupona: od 1. 12. do vključno  4. 1. 2022

Prejem kuponov do 10. ure: 4. 1. 2022

Žrebanje ob 12. uri: 12. 1. 2022

 Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po pošti in na spletni strani.

5. Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo v na sedežu družbe Dnevnik, d. d. Žrebanje bo opravila komisija v tričlanski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ne bo javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 1. in 2. členu). V primeru, da izžrebana dopisnica ne bo veljavna ali bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradnega žrebanja. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.

Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

6. Izplačilo nagrad

Nagrad ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrade niso prenosljive na tretjo osebo.

7. Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec.

8. Dostava in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d. Dostavo vrši Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo objavi in uporabi v avdio-, foto- in videomaterialu organizatorja in povezanih družb, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila.

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, šest mesecev po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je družba Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Podatke o sodelujočih se bo hranilo do zaključka nagradne igre, medtem ko se bo podatke o nagrajencih v nagradni igri hranilo še 10 let po datumu izvedbe nagradne igre v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je pravilno izpolnjen kupon, kar pomeni, da mora vsebovati vse podatke, ki so označeni kot obvezni (odgovor, ime in priimek, ulica in hišna št., poštna številka in kraj, podpis). Če obveznih podatkov posameznik ne posreduje, ne more sodelovati v žrebu.

Na podlagi podanega soglasja se bo podatke, ki jih posameznik posreduje, obdelovalo tudi za obveščanje o ugodnostih in produktih družbe Dnevnik, d. d. Soglasje se lahko kadar koli prekliče z zahtevo za preklic na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte pooblascenec.vop@dnevnik.si, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se jo je izvajalo do njenega preklica.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov pooblascenec.vop@dnevnik.si. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko poda tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/2309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Upravljavec se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podatkov o sodelujočih v nagradni igri upravljavec ne bo posredoval tretjim osebam, medtem ko se podatke o nagrajencih posreduje Finančni upravi RS za potrebe zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo.

Pooblaščena oseba za obdelavo osebnih podatkov v družbi Dnevnik, d. d., je IEPRI, d. o. o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si.

11. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta …) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

12. Objava pogojev in pristop k nagradni igri

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopne na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. Šteje, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so obvezujoča za Dnevnik in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad, ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega žrebanja obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji in/ali v časopisu Nedeljski dnevnik.

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

13. Drugi pogoji nagradnega žrebanja

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku nagradnega žrebanja. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega žrebanja.

 V Ljubljani, 8. januarja 2021

 

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.

Kopitarjeva ulica 2

1000 Ljubljana