Dnevnik.si

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNEGA KVIZA GAZELA 2019

Organizator nagradnega kviza Gazela 2019 (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d., (skrajšana firma: Dnevnik, d.d.), Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

www.dnevnik.si
TRR: SI56 0430 2000 2874 676, Nova KBM, d.d.
Matična štev.: 5049334, Davčna številka: 47263261, ID št. za DDV: SI47263261
Tel.: 080 2007, fax.: 01/30 82 209, elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si.

 1. Pogoji sodelovanja

  • V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Dnevnik, d.d., ali tisti, ki za Dnevnik opravljajo dela in naloge po drugih dogovorih oziroma pogojih, ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
  • Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne pošiljatelje zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.
 2. Način sodelovanja

  V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pošljejo pravilno izpolnjeno dopisnico, ki je priložena Knjižici pokroviteljev Gazela 2019, ki so jo prejeli udeleženci dogodka Slovenska gazela 2019. Dopisnica mora biti oddana najkasneje v ponedeljek, 4. 11. 2019. Žrebanje nagrade bo v četrtek, 7. 11. 2019. Naslov za pošiljanje je na dopisnici že naveden, poštnine pošiljatelju ni potrebno plačati, ker je plačana po pogodbi.

Pošiljatelj mora na dopisnici poslati naslednje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, številko telefona in e-naslov, če ga ima. Za mladoletne pošiljatelje izpolnijo podatke starši ali drugi zakoniti zastopniki, ki se podpišejo in navedejo, da so zastopniki mladoletne osebe, ki sodeluje v nagradni igri. Kot je navedeno na dopisnici, pošiljatelj izrecno pozna in soglaša s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ki so objavljeni na strani https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre 

 1. Nagradni fond in žrebanje nagrad

  • Nagrada je električni skiro.
  • Žrebanje poteka v poslovnih prostorih na sedežu Dnevnika, d.d. Nagradno žrebanje poteka v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo imenuje organizator. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas.
  • Žrebanje nagrade bo v četrtek, 7. 11. 2019.
  • V primeru, da sta na izžrebanem kuponu navedeni dve različni osebi, velja, da je izžrebanec prva navedena oseba in se nagrada podeli samo enkrat.
  • V primeru, da izžrebana ovojnica ali dopisnica ni veljavna (npr. zaradi napačne ali nezadostne rešitve oziroma prepozno oddane na pošto) ali so zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana dopisnica ustrezala zahtevam nagradne igre. O poteku posameznega žrebanja bo napisan zapisnik. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali gotovino.
  • Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hranita na sedežu podjetja Dnevnik, d.d.
 1. Objava nagrajenca:

  • Nagrajenca bo organizrator objavil v časopisu Dnevnik v prilogi Gazela v ponedeljek, 11. 11. 2019, in ga obvestil z dopisom, poslanim po pošti.
 1. Podatki in prevzem nagrade

  • Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je pisno navedeno drugače.
  • Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
  • Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je Dnevnik, d.d.
  • Nagrado nagrajenec prejme po pošti ali osebno na sedežu Dnevnika, d.d.
 1. Izplačilo nagrad

  • Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.
 2. Obvestilo in dostava nagrad

  Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po pošti na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov organizatorja Dnevnik, d. d. Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).
 3. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad

  • Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi organizator nagradne igre.
  • Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
  • Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili osvojitve nagrad.
 1. Odgovornost organizatorja

  Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebane nagrade, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.
  Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
  Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
 2. Pritožbe in reševanje sporov

  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
  Družba Dnevnik, d.d., si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba Dnevnik, d.d., in tekmovalec dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.
 3. Spremembe pravil in pogojev

  Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj.
  Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na spletni strani: https://www.dnevnik.si/dd/pogoji/akcije-in-nagradne-igre


Ljubljana, 10. oktober 2019

Dnevnik, d. d.