Dnevnik.si

Splošni pogoji in pravila nagradne igre

»Lidl Slovenija in Nedeljski dnevnik podarjata božičnico«

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Lidl Slovenija in Nedeljski dnevnik podarjata božičnico« (v nadaljevanju nagradna igra) je družba Dnevnik, d. d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s svojim tednikom Nedeljski dnevnik (v nadaljevanju Dnevnik), Lidl Slovenija d. o. o., k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju Lidl Slovenija) je pokrovitelj, ki prispeva nagrade v nagradni sklad. Celotna odgovornost glede izvedbe za nagradno igro je izključno na organizatorju.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne v sredo, 16. 11. 2022, in traja do vključno torka 13. 12. 2022. Zadnji še upoštevani kuponi ali dopisnice za žreb bodo tisti, ki bodo na uredništvo Nedeljskega dnevnika prispeli do torka, 13. 12. 2022, do 10. ure.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v družbi Dnevnik, d. d. in zaposlenim v družbi Lidl Slovenija ter njihovim ožjim družinskim članom. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe. Nakup časopisa za sodelovanje v nagradni igri ni pogoj.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

a) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki iz časnika Nedeljski dnevnik izrežejo kupon, izpolnijo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča, telefon) ter kupon dostavijo do 13. 12. 2022 do 10. ure na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Božičnica«.  Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno izpolnjenimi kuponi. Veljajo samo originalni kuponi. Fotokopij kuponov ne bomo upoštevali. Kuponi bodo objavljeni v Nedeljskem dnevniku in sicer 16., 23. in 30. novembra ter 7. decembra 2022.

b) V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na dopisnico napišejo »Božičnica Lidla Slovenija in Nedeljskega dnevnika«, pripišejo osebne podatke (ime in priimek, naslov, kraj bivališča in telefon,) in jo najpozneje do 13. 12. 2022 do 10. ure dostavijo na naslov Dnevnik, d. d., p. p. 38, 1001 Ljubljana, s pripisom »Božičnica«. Vsi podatki morajo biti izpolnjeni z velikimi tiskanimi črkami ter čitljivo pisavo. Posameznik lahko sodeluje v žrebanju z več pravilno izpolnjenimi dopisnicami.

5. Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo 13. decembra 2022 od 12.00 ure na sedežu družbe Dnevnik, d. d. in opravila ga bo 3-članska komisija v sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Žrebanje ni javno. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost sodelujočih glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 2., 3. in 4. členu. V primeru, da izžreban kupon ne bo veljaven ali bodo zahtevani podatki izpolnjeni pomanjkljivo, se bo žrebanje ponavljalo toliko časa, da bo izžreban kupon ustrezal zahtevam nagradne igre. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo vseboval naslednje podatke:

Zapisnik, podpisan s strani vseh članov komisije, bo na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre še 30 dni od zaključka žrebanja.

Organizator nagradnega žrebanja lahko pred izborom, med njim ali po njem izloči rezultatov žrebanja udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Rezultati žrebanja v skladu s temi pravili so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. Nagradni sklad

Med vsemi prejetimi pravilno izpolnjenimi kuponi bo izžrebanih 200 nagrajencev, ki bodo prejeli darilno kartico Lidl Slovenija z naloženo vrednostjo 30 evrov. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V okviru nagradne igre je lahko posameznik nagrajen samo enkrat.

Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali gotovino. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

7. Obveščanje in podelitev nagrad

Imena nagrajencev bodo objavljena 14. 12. 2022 v Nedeljskem dnevniku. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Strošek dostave bo poravnala družba Dnevnik, d. d., dostavo pa izvršila Pošta Slovenije.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade tudi, če se:

8. Obveznosti nagrajencev

V skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 do št. 28/19) se nagrada ne všteva v davčno osnovo in gre za dohodek oproščen plačila dohodnine.

9. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, en meseca po zaključku žrebanja. Po poteku navedenega roka bo organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči.

10. Zasebnost in varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je družba Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Osebne podatke se bo obdelovalo za namene izvedbe nagradne igre (kontaktiranje izžrebanih oseb, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in identifikacija izžrebancev, priprava zapisnika o nagradnem žrebu in javna objava nagrajencev). Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno, s sodelovanjem pa sodelujoči soglašajo z obdelavo osebnih podatkov za zgoraj zapisan namen. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imajo sodelujoči pravico do dostopa do podatkov,  pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko podajo pisno na naslov Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov pooblascenec.vop@dnevnik.si. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko poda tudi pritožbo Informacijskemu pooblaščencu na naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/2309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

11. Odgovornost organizatorja

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi izvirala iz izvedbe žreba in podelitve nagrad.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri sodelujočih zaradi sodelovanja v nagradni igri (npr. z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški poštnega pošiljanja ipd.) in ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje in o tem udeležence obvesti na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Končne določbe

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

S podajo privolitve k sodelovanju  v nagradni igri se šteje, da je udeleženec seznanjen s predmetnimi splošnimi pogoji in pravili nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si/pogoji in z njimi soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo o udeležence o tem obvestil z objavo na spletni  strani www.dnevnik.si/pogoji oziroma v časniku Nedeljski dnevnik.

 

Pravila začnejo veljati z začetkom nagradne igre.

 

V Ljubljani, 7. novembra 2022                                                     

 

Organizator:

Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.