Finančno najzajetnejši - MID je zanj namenil 120 milijonov tolarjev - je javni razpis, namenjen sofinanciranju omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih, s katerim namerava MID prispevati k boljšemu in hitrejšemu razvoju znanosti v Sloveniji. Razpis, za katerega je vloge potrebno oddati do 6. avgusta, je vsebinsko razdeljen na razvoj omrežij za medomrežno in računalniško povezovanje ter razvoj vsebin za medomrežno delo. Javni razpis za subvencioniranje aplikativnih projektov za razvoj in spodbujanje inovacij, za katerega je MID namenil 40 milijonov tolarjev, je namenjen perifernim in drugim infrastrukturnim rešitvam, rešitvam za ljudi s posebnimi težavami Ministrstvo bo pri tem subvencioniralo del stroškov industrijskih raziskav in del predkonkurenčnih raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri projektih tehnološkega razvoja.

Med javnimi razpisi velja poudariti še ciljne raziskovalne projekte, ki jih MID pripravlja skupaj z ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (vrednost 35 milijonov tolarjev), ter sofinanciranje javnih dostopnih točk (90 milijonov tolarjev). Slednje pokriva dva projekta, e-šola in Pošta na zvezi, ki se bosta predvidoma začela sredi julija. V okviru e-šole bodo v sodelovanju z različnimi ustanovami, predvsem pa s šolami in zavodom RS za šolstvo, nadgradili projekt računalniškega opismenjevanja ter učencem pa tudi najširši lokalni skupnosti ponudili dobro opremljene lokacije ter dostop do interneta. Drugi projekt pa želi javnosti približati elektronske storitve s pomočjo informacijske infrastrukture in storitev Pošte Slovenije.