Z včerajšnjim dnem je tako prenehala funkcija sedanjim predstojnikom organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, ki lahko kot vršilci dolžnosti nadaljujejo z delom na položaju, če izpolnjujejo pogoje za položaj in če s tem soglašajo. Na "kadrovskem rešetu" bodo od 28. junija naprej predstojniki - direktorji oz. generalni direktorji - 19 vladnih služb in 53 organov v sestavi ministrstev. V primeru, da predstojniki organov v sestavi ministrstev in vladnih služb nadaljujejo z opravljanjem dela kot vršilci dolžnosti, jim po prenehanju delovnega razmerja ne gredo pravice v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih, predvsem odpravnina. Namestnikom predstojnikov, ki imajo status funkcionarja, z dnem začetka uporabe zakona preneha funkcija. V primeru, da predstojnik oziroma namestnik pred imenovanjem na funkcijo nista imela statusa upravnega ali višjega upravnega delavca, nimata pravice do imenovanja v naziv. Takšnim namestnikom z današnjim dnem preneha tudi delovno razmerje, imajo pa pravice v skladu z zakonom o funkcionarjih v državnih organih. Predstojnik, ki nima pravice do imenovanja v naziv, a izpolnjuje pogoje in soglaša z nadaljevanjem dela na položaju, opravlja to delo do izbire predstojnika v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, torej do izbire novega predstojnika v postopku javnega natečaja. Če sam ni izbran, mu z dnem imenovanja novega predstojnika preneha delovno razmerje. Čas izvedbe javnega natečaja za predstojniški položaj je odvisen od presoje funkcionarja, ki mu je predstojnik odgovoren. Postopki natečajev se lahko začnejo izvajati ob začetku uporabe zakona o javnih uslužbencih, sproženi pa morajo biti najkasneje v enem mesecu po oblikovanju vlade po prvih parlamentarnih volitvah po začetku uporabe tega zakona, torej v času od 28. junija 2003 do predvidoma konca leta 2004. Zakon o javnih uslužbencih nadalje določa uradniški svet kot novo neodvisno telo, ki skrbi za zagotavljanje strokovne selekcije najvišjih upravnih menedžerjev. Vzpostavljen je bil aprila letos, ima pa 12 članov. Njegova konstitutivna seja bo predvidoma v ponedeljek. Uradniški svet določa standarde strokovne usposobljenosti in metode izbire, za posamezne konkretne natečajne postopke pa imenuje posebne natečajne komisije. Uredba o organih v sestavi ministrstev, ki bo sicer začela veljati v začetku julija, ohranja 43 izmed 53 obstoječih organov v sestavi, ki izpolnjujejo z zakonom o državni upravi določena merila narave dejavnosti, obsega in potrebne avtonomije. Najkasneje s 1. januarjem 2004 tako preneha delovati deset sedanjih organov v sestavi, naloge in delavce prevzamejo resorna ministrstva ali drugi organi v sestavi. Zmanjšanje števila organov pomeni manj neposrednih proračunskih uporabnikov in večjo integracijo uprave ter s tem lažjo koordinacijo ter zmanjšanje števila predstojnikov organov v sestavi kot uradniških položajev najvišje stopnje, torej določen prihranek pri plačah v javni upravi.