Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je v primeru sojenja škofu Rožmana prišlo do bistvenih kršitev določb kazenskega postopka glede vprašanj sojenja v nenavzočnosti, glede vprašanj pravice do obrambe in tudi glede vprašanja, ali je bila dana pravna podlaga za to, da je škofu sodilo vojaško sodišče.

Pri presoji je vrhovno sodišče določbe zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo, na podlagi katere je bil Rožman obsojen, razlagalo s pomočjo uredbe o vojaških sodiščih, zakonika o sodnem kazenskem postopku za Kraljevino SHS, statutom Nürnberškega sodišča in sedaj veljavnega zakona o kazenskem postopku.

Mihi Kreku sodbo razveljavili brez predhodne zahteve

Ker so razlogi glede nedopustnosti sojenja v nenavzočnosti v korist tudi obsojenemu Mihi Kreku, je vrhovno sodišče obenem odločilo v njegovo korist, čeprav zanj zahteva za razveljavitev sodbe ni bila izrecno vložena.

Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo Vojaškega sodišča četrte armade z dne 3. avgusta 1946 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča Jugoslovanske armade s 1. septembra 1946.