Kot je poudarila sodelavka SVEZ Jerneja Lipičnik, je v projektu, ki je obsegal približno 100.000 strani Uradnega lista EU, ključnega pomena usklajenost prevodov v pravno- in strokovno-terminološkem smislu. Z namenom doseganja čim višje stopnje medsebojne usklajenosti je SVEZ oblikovala terminološko zbirko izrazja EU, ki se ureja in dopolnjuje dnevno ter vsebuje že preko 64.000 izrazov z različnih področij iz pristojnosti EU: upravnih zadev, ekonomije, financ, okolja, prometa, kmetijstva, socialnih zadev, statistike. Po besedah Lipičnikove naj bi zbirka služila predvsem kot podlaga za "terminološko brezhibnost, jezikovno enotnost in pravno ustreznost" pri prevajanju zakonodaje EU v slovenščino.

Izrazi v zbirki Evroterm so, tako Lipičnikova, zbrani iz prevodov primarne in sekundarne zakonodaje EU, pa tudi drugih dokumentov, nastalih z vključevanjem Slovenije v EU. Poleg tega zbirka vsebuje izrazje iz prevodov slovenskih zakonov v angleški jezik, iz državnega programa za prevzem pravnega reda EU, prevode naslovov slovenskih zakonov in nazivov slovenskih državnih ustanov. S pomočjo programa Evroterm lahko sicer javnost prek interneta prosto dostopa do zbirke, ki ob odsotnosti primerljivega orodja s področja strokovne terminologije za slovenski jezik predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri delu prevajalcev, pravnikov in drugih uslužbencev tako institucij Slovenije kot tudi EU.

Adriana Krstič Sedej je ob tem predstavila začetek zbiranja terminologije in postopek priprave slovenske različice zbirke Evroterm. Kot je poudarila, gre tako pri prevajanju primarne kot sekundarne zakonodaje EU besedilo skozi več redakcij. Pri tem se ustvarjajo glosarji, izrazoslovje pa se shranjuje tudi v pomnilniku, ki pri nadaljnjem prevajanju prevajalcem nudi že zbrane izraze. V primeru sekundarne zakonodaje EU prevedeno besedilo pred objavo v Uradnem listu EU pregledajo še pravniki-lingvisti pri Evropskem svetu in Evropski komisiji.

Glede iskanja ustrezne terminologije je Krstič Sedejeva poudarila, da se za koncepte, ki so enaki tako v zakonodaji EU kot slovenski zakonodaji, uporabijo obstoječi izrazi. Za nove koncepte pa se lahko uporabijo novi izrazi, nove besedne zveze, lahko se dodaja nov pomen obstoječim izrazom ali pa se uporabi opisno poimenovanje.

Dodala je še, da se trenutno na SVEZ ukvarjajo s prenosom in obdelavo preostalih glosarjev, nastalih ob pripravi slovenske različice pravnih aktov EU, sistemsko redakcijo izrazja, ki še ni bilo usklajeno s finalizirano različico ter s širitvijo Evroterma v splošno nacionalno terminološko zbirko, ki bi pokrivala terminologijo vseh prevajalskih služb v državni upravi.Miran Željko je predstavil konkretno uporabo zbirke Evroterm. Na spletni strani http://www.gov.si/evroterm/ lahko uporabniki izbirajo med enostavnim in izpopolnjenim iskanjem, ki omogoča iskanje prevoda izbrane besede na različne načine. Spomnil je tudi, da se zbirka Evroterm odlično dopolnjuje z dvojezičnim korpusom prevodov Evrokorpus, ki omogoča vpogled v celotno besedilo oziroma vsebinski kontekst, v katerem se pojavlja iskani termin v izvirnem jeziku in prevodu. Do zbirke Evrokorpus pa lahko uporabniki dostopajo preko spletnega naslova http://www.gov.si/evrokor/.