Ministrstvo v prejšnjem mandatu ni predložilo vladi v sprejetje programa aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2004, temveč ga je sprejel nekdanji minister Vlado Dimovski in s tem ravnal v nasprotju z zakonom, je dejal Drobnič. Prav tako po njegovih besedah ni bil pravočasno pripravljen program APZ za leto 2005, niso pa tudi vzpostavili nacionalnih in regionalnih štipendijskih shem.

Ministrstvo v prejšnjem mandatu ni pripravilo pet zakonov, ki so bili v programu vlade za leto 2004, tako zakonov o kolektivnih pogodbah, o izenačevanju možnosti za invalide, o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske družbe in o preprečevanju nasilja v družini, pa tudi ne nacionalnega razvojnega programa za izboljšanje položaja otrok v Sloveniji za obdobje od 2003 do 2013. Ni pripravilo dveh uredb in pet pravilnikov, ki bi omogočili, da bi zakon o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov lahko dejansko začel delovati, opozarja novi minister.

Število prejemnikov denarnih socialnih pomoči se je v obdobju od januarja 2002 do decembra 2004 povečalo skoraj za sto odstotkov (od 38.188 na 63.839), medtem ko se stopnja revščine ni bistveno zmanjšala, je poudaril Drobnič. Zaradi velikega povečanja bodo zdaj na ministrstvu poostrili nadzor nad vsemi prejemniki.

Po Drobničevi oceni so zaskrbljujoči denarni dodatki za upravičence iz naslova vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, kjer večina prejemkov presega 300.000 tolarjev mesečno, vsak deseti pa znaša blizu 600.000 tolarjev. Zato bodo zdaj pripravili predlog za ureditev tovrstnih transferov na razumno raven, je dejal minister.

Ministrstvo v prejšnjem mandatu ni ravnalo gospodarno pri financiranju projektov in institucij, tako npr. republiškega zavoda za zaposlovanje. V letu 2005 tudi ni v zadostni meri načrtovanih sredstev za delovanje socialnih služb in zavodov ter za izvajanje programov in poplačilo obveznosti. Obstoječa sredstva zadoščajo samo za deset mesecev letošnjega leta, primanjkuje pa kar 835 milijonov tolarjev.

Pri preučevanju poročil službe za notranjo revizijo MDDSZ je bilo ugotovljeno, da je bilo izvedenih malo notranjih nadzorov posameznih postopkov znotraj MDDSZ. Eden prvih ukrepov v novem mandatu je bila zato sprememba pravilnika o notranji reviziji.

Ob primopredaji so tudi ugotovili, da se je vrsta zakonov pripravljala zunaj ministrstva za razmeroma visoke zneske: tako npr. priprava zakona o plačah v javnem sektorju za več kot 2,2 milijona tolarjev, družinske zakonodaje pa za 6,4 milijona oz. z aneksom povečano na osem milijonov tolarjev.

Ekipa ministrstva se je pod vodstvom nekdanjega ministra Dimovskega bistveno okrepila, saj se je samo v letu 2004 na novo zaposlilo 20 oseb. Zaposlitve nekaterih strokovnih sodelavcev pa so bile izrazito politične, pravi Drobnič.

Ministrstvo v prejšnjem mandatu tudi ni bilo uspešno pri reševanju upravnih postopkov, saj je bilo ob primopredaji poslov kar 2877 zaostankov, pravi Drobnič. Nova ekipa se je soočila še z vrsto nepodpisanih pogodb in ugotovila, da je več odprtih nerealiziranih mednarodnih aktivnosti oz. projektov, je povedal minister Drobnič.

V novem mandatu so pripravili pet sprememb zakonov, več kot prepolovili so število sodnih zaostankov: s skoraj 2900, kolikor jih je bilo ob primopredaji, na približno 1100 (večina postopkov se nanaša na področje družine in sociale). Med drugim so izvedli tudi kontrolo pri prejemniki denarnih socialnih pomoči in otroških dodatkov.

V povezavi s stavko predstavnikov YHD je Drobnič dejal, da je ministrstvo za delo dalo pobudo ministrstvu za finance, da se pripravi sprememba zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, da bi imela vlada v svetu FIHO večjo težo. Zdaj ima vlada samo dva predstavnika v sicer 27-članskem svetu FIHO in zato lahko "kaj malo" poseže v odločanje tudi glede delitve sredstev, pravi Drobnič. Še danes pa bodo posredovali tudi pobudo, da svet FIHO še enkrat pregleda, kakšne so možnosti, da bi se zagotovilo potrebno izplačilo, in preveri vse postopke v zvezi z izplačili.

Kot je znano, sta dve ključni zahtevi predstavnikov YHD pravičnejše razdeljevanje sredstev FIHO v letu 2005 in rešitev zapleta v zvezi s pogodbo o ustanovitvi in delovanju nacionalnega sveta invalidskih organizacij, ki ga predvideva zakon o invalidskih organizacijah.

Glede vprašanja razrešitve vršilca dolžnosti direktorja direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu Marka Štrovsa pa je minister dejal, da je s Štrovsom prišlo do sporazuma, da se zaposli na drugem delovnem mestu, vendar si je Štrovs premislil in postopek še čaka na odločitev. Kot je znano, je kadrovski komisiji vlade minister že predlagal razrešitev Štrovsa in prerazporeditev na nižje mesto vodje sektorja za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja. Po neuradnih podatkih naj bi bil razlog za to Štrovsovo glasovanje pri izbiri kandidata za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.