Z 20. javnim razpisom za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj namerava Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana oddati približno 200 stanovanj v prestolnici in na Vrhniki. Prosilci morajo vloge oddati najpozneje do 23. oktobra, hkrati pa plačati upravno takso v višini 22,6 evra. Če so prosilci prejemniki varstvenega dodatka, je njihov edini vir preživetja socialna pomoč ali pa so prejemniki nadomestila za invalidnost, lahko zaprosijo za oprostitev plačila omenjene takse.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo sklad prosilce, ki bodo uspešni na razpisu, vseljeval v stanovanja predvsem v letih 2025 in 2026, nekaj pa tudi že v prihodnjem letu. Od razpisanih 200 stanovanj bo sklad 135 stanovanj namenil prosilcem, ki glede na dohodke niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe (tako imenovana lista A).

Najemnino bodo usklajevali z rastjo cen življenjskih potrebščin

Preostala stanovanja bo sklad razdelil med upravičence z liste B, na katero so uvrščeni upravičenci, ki morajo plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo. Slednja predstavlja deset odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja in jo sklad upravičencu povrne po desetih letih z dvoodstotno obrestno mero. Na razpisu je na voljo 20 stanovanj, ki so prilagojena za potrebe oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, 10 stanovanj ima prilagojene inštalacije za osebe z okvaro čuta, torej za slepe in gluhe, 30 stanovanj pa bo namenjenih samskim osebam.

Sklad je v razpisni dokumentaciji navedel, da bodo prosilci za povprečno stanovanje, ki meri 55 kvadratnih metrov, mesečno odšteli 290 evrov. Najemnina se bo letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Upravičenci do neprofitnih stanovanj pa lahko zaprosijo za subvencijo najemnine, če bodo imeli težave s plačilom.

Natančni pogoji za pridobitev neprofitnega stanovanja, katera dokazila morajo prosilci priložiti vlogi, in merila za točkovanje vlog so objavljeni na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada (https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi/razpisi/20-javni-razpis-za-dodelitev-neprofitnih-stanovanj-v-najem).

V Zeleni jami bodo zgradili 87 neprofitnih stanovanj

Ena izmed sosesk, kamor bi sklad utegnil vseliti tudi srečneže, ki bodo uspešni na 20. javnem razpisu, je soseska v Zeleni jami med Zvezno in Kavčičevo ulico, ki so jo projektirali Gužič Trplan arhitekti. Tam stanovanjski sklad načrtuje gradnjo štirih stavb s skupaj 87 stanovanji, v eni od stavb pa bo še skupni prostor z manjšo kuhinjo in sanitarijami, ki bo namenjen druženju stanovalcev. Javni stanovanjski sklad je že lani pridobil gradbeno dovoljenje, zdaj pa je objavil tudi javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. Ponudbe gradbincev bo sklad zbiral do 16. oktobra. Gradnja se bo tako najverjetneje začela v začetku prihodnjega leta, trajala pa naj bi 20 mesecev.

Iz gradbenega dovoljenja je razvidno, da bodo imeli štirje objekti skupno kletno etažo, v kateri bo 89 parkirnih prostorov, dva parkirna prostora za osebe z gibalnimi oviranostmi pa bosta urejena pod nadstrešnico na zunanjem parkirišču. V soseski bo še 200 parkirnih prostorov za kolesa, in sicer jih bo 128 urejenih v kletni etaži, 52 jih bo razporejenih v dveh pokritih kolesarnicah na površju, še 20 pa pred vhodi v stanovanjske stavbe. Vila bloke bo dopolnjevala zelena površina z otroškimi igrišči, prostori za druženje in športnim igriščem za igre z žogo.

Štirje bloki s skupaj 361 stanovanji

Na današnji seji mestnega sveta pa bodo ljubljanski svetniki potrjevali občinski podrobni prostorski načrt za še eno bodočo skladovo sosesko. Ta bo imela kar 361 stanovanj, sklad pa jo bo gradil na območju nekdanjega kompleksa javnega podjetja Snaga južno od Povšetove ulice in vzhodno od Potočnikove ulice. Pričakovati je, da bo večina v mestnem svetu predlog potrdila in s tem skladu omogočila sprožitev postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za eno njegovih večjih stanovanjskih sosesk.

Zdaj degradirano območje bo sklad prenovil tako, da bo južno od Povšetove zgradil štiri stavbe v obliki črte L, ki bodo po dve tvorile notranja parka z otroškimi igrišči, površinami za rekreacijo in površinami za druženje stanovalcev. Četverica blokov bo imela skupno kletno etažo s parkirnimi prostori. Južno od soseske je predvidena podolgovata zelenica z drevesi, ki bo sosesko ločila od zbirnega centra, ki bo edini ostanek nekdanje Snagine dejavnosti na tem območju. Povšetova ulica bo, kot kaže predlog prostorskega načrta, na odseku od križišča s Potočnikovo do križišča z Glonarjevo ulico skupni prometni prostor oziroma območje umirjenega prometa z nizko dovoljeno hitrostjo prometa. Na občini pričakujejo, da bo zaradi omejitve hitrosti ta cestni odsek manj privlačen za motorni promet in da bo promet posledično generiral manj hrupa, kaže dokumentacija, ki so jo prejeli mestni svetniki.

Zbirnega centra nekateri ne podpirajo. V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka omenjenega prostorskega načrta je neki občan opozoril, da bo iz zbirnega centra smrdelo in da se bodo tam zaredile podgane ali drugi škodljivci. Na občini so ta pomislek odpravili s pojasnilom, da se v zbirnem centru »komunalni odpadki ne bodo zbirali. Zadrževalni čas posameznih frakcij bo zaradi optimizacije zbiranja krajši, zato ne bo smradu in glodavcev«. Neki občan je predlagal ograditev zbirnega centra vsaj s protihrupno ograjo. V odgovoru na to pripombo je občina zagotovila, da bodo pri načrtovanju, gradnji in obratovanju zbirnega centra upoštevali vse ukrepe za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo negativnih vplivov. »Če bo pri projektiranju zbirnega centra ugotovljeno, da je zaradi vplivov hrupa potrebna postavitev protihrupne ograje, bo moral investitor zbirnega centra ograjo zgraditi,« so še dodali na občini.