Ključno vlogo pri napredku in uspešnosti podjetja Helios TBLUS nedvomno igrajo raziskave in razvoj. Koliko pozornosti v vašem podjetju namenjate temu segmentu?

Področje raziskav in razvoja je temelj našega delovanja in ključ do konkurenčnosti, zato v ta področja neprestano vlagamo. Ponosni smo, da prav pri nas, v Sloveniji, deluje eden največjih in najsodobnejših razvojnih centrov na področju razvoja barv in premazov v Evropi za celotno skupino KANSAI HELIOS. Helios TBLUS je del skupine KANSAI HELIOS in član mednarodne korporacije Kansai Paint, a ostajamo slovensko podjetje, ki spodbuja in podpira slovensko znanje, da ostane in se razvija tu. To omogoča doprinos gospodarstvu, lokalnemu okolju in zvišuje dodano vrednost celotne družbe in lokalnega okolja.

Je vlaganje v raziskave in razvoj stvar vsakega posameznega podjetja ali je to stvar, pri kateri bi morala sodelovati tudi država?

Oboje. Tako državi kot podjetju koristi vlaganje v ta področja. Ko govorimo o inovativnih izdelkih, govorimo tudi o večji dodani vrednosti na zaposlenega, motiviranih ljudeh, ki želijo ostati v podjetju in državi ter tu plačujejo davke. Raziskave, razvoj in inoviranje so pravzaprav stvar kulture in celotne družbe, povezovanja, spodbujanja in sodelovanja. Helios TBLUS, na primer, na teh področjih sodeluje tudi s strokovnjaki iz raziskovalnih inštitutov in neposredno z akademsko skupnostjo, kar doprinese k razvoju inovativnih ter trajnostnih izdelkov, ki so na trgu zanimivi in se jih zato uspešno prodaja.

Veliko industrijskih podjetij je že začelo prehod k okolju bolj prijazni proizvodnji, tudi Helios. Na kateri točki svojega razvoja ste prišli do odločitve, da je treba zmanjšati odpadke in okoljski vpliv vaših izdelkov?

Kemijska industrija je za sodobnega človeka nujna in ima vpliv tako na družbo kot okolje. V Slovenji je v sektorju kemijske industrije zaposlenih približno 30.000 ljudi, ki k dodani vrednosti naše države prispevajo okoli 25 odstotkov. Kot industrija se moramo zavedati te odgovornosti. V našem podjetju to jemljemo zelo resno, smo predani načelom trajnostnega razvoja, kot je zmanjševanje porabe energije in vpliva na okolje, ter seveda tudi temu, da ponujamo izdelke s čim manjšo vsebnostjo človeku in okolju škodljivih snovi. Z novimi znanstvenimi dognanji in napredkom tehnologije smo lahko pri tem vedno boljši.

Kako ostati konkurenčni podjetjem iz branže, ki delajo v okoljsko manj zahtevnih pogojih?

Težko primerjamo podjetja, ki delujejo v različnih panogah, v nekaterih je namreč prehod v bolj zeleno delovanje lažji kot v drugih. Naša konkurenca so podjetja iz naše panoge, znotraj te pa se vsi soočamo s podobnimi izzivi. Inoviranje je ključno, tu pa zagotovo lahko pomaga sodelovanje s partnerji tako v naši kot drugih panogah.

Za zasledovanje konkurenčnosti Helios TBLUS svojo proizvodnjo optimizira na številnih področjih. Na katerih in kakšna je ta optimizacija (finančna, kadrovska, okoljska, energetska …)?

Vlagamo v energetsko optimizacijo z ukrepi za zmanjšanje porabe energije. Kemijske procese izvajamo pri nižjih temperaturah, da porabimo manj energije; zelo pomembni so tudi recikliranje materialov in njihova ponovna uporaba ter seveda uporaba obnovljivih virov, torej da materiali niso iz fosilnih goriv ali virov, ki so omejeni. V proizvodnih obratih smo uvedli sistem EMS, ki nam omogoča nadzor nad porabo vseh energentov do ravni osnovnih porabnikov in s tem možnost izvajanja ukrepov varčevanja. Z dodatnimi naložbami povečujemo delež uporabe energije, pridobljene iz lastnih sončnih elektrarn in iz obnovljivih virov. Na drugi strani pa smo na primer razvili skupino inovativnih izdelkov v segmentu razvoja smol, kjer smo občutno razogljičili končni premaz. Hkrati smo optimizirali proizvodni proces, kajti enega od odpadnih stranskih produktov predelamo in se ga naprej uporablja kot sekundarno surovino. Ta inovacija nam je omogočila uspešno prodajo izdelkov z visoko dodano vrednostjo na najzahtevnejših skandinavskih trgih in državah zahodne Evrope. Še ena izmed inovacij in optimizacij je SPEKTRA, izravnalna masa s tretjino manjšo težo. Zaradi nižje teže se zmanjša poraba goriva med transportom, kar pomeni manj izpustov toplogrednih plinov v okolje, nižja teža pa vpliva tudi na lažje delo in boljše delovne pogoje ter tako pozitivno vpliva na zdravje zaposlenih in uporabnikov. Ob tem je 85 odstotkov surovin izdelka lokalnega izvora, kar spet zmanjšuje transport in z njim povezane izpuste. Kar nekaj področij sem naštel, pa to niti še ni vse, kajti resnično skušamo biti celovito odgovorni in skrbni do ne samo bližnje okolice, ampak celotne družbe

Država pri nas prepoznava pomen razvojno prodornih gospodarskih družb?

Večina podjetij želi, da država gospodarstvu omogoči konkurenčne pogoje za uspešno poslovanje, pripravi učinkovite ukrepe in razmere za uspešen zeleni in digitalni prehod ter poenostavi administrative postopke. Odločnejšo razvojno podporo inovacijam, tudi večjih podjetij, pričakujemo v okviru ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Poleg podpore v okviru raziskovalno razvojnih projektov pričakujemo tudi ponovno vzpostavitev instrumenta Mladi raziskovalci iz gospodarstva. Instrument zelo učinkovito povezuje akademsko sfero in gospodarstvo ter omogoča razvoj kadrov za delo v gospodarstvu. Pozdravljamo trud vlade, ki v težkih časih, kot je bilo obdobje pandemije covida-19 in je trenutna energetska kriza, pomaga gospodarstvu.

Kako obremenjujoča je proizvodnja, ki jo imate vi, v primerjavi s tisto izpred 30 ali 50 let?

Razlika in napredek sta ogromna, kar je omogočil napredek znanja in tehnike, zahtevajo pa ju slovenski in evropski predpisi. Sodobna proizvodnja omogoča bolj zdravo in varno delovno okolje za zaposlene ter je prijazna do okolja. Obenem so se zelo spremenili naši tudi izdelki, vse več jih je na vodni osnovi. Zmanjšuje se uporaba organskih topil in vseh potencialno škodljivih sestavin. Zmanjšujejo se tudi vsi odpadki iz proizvodnega procesa. K opisani zeleni transformaciji proizvodnje in njeni učinkovitosti veliko pripomoreta tudi avtomatizacija in digitalizacija vseh procesov. K skrbi za okolje nas ženejo tako naša odgovornost kot pričakovanja naših kupcev in predpisi.

Od kod prihaja večina vaših zaposlenih (razvoj, menedžment, proizvodnja)?

Večina sodelavcev je iz lokalnega okolja, imamo pa to prednost, da smo del velikega mednarodnega podjetja, zato zaposlujemo tudi sodelavce iz širše regije.

Kateri izobrazbeni profili najpogosteje najdejo mesto med zaposlenimi v vašem podjetju?

Veliko pozornost posvečamo mladim, njihovemu razvoju in sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, na primer z zagotavljanjem praks področja kemije. Številna magistrska in doktorska dela nastanejo prav v naših laboratorijih, ki predstavljajo ključni razvojni center za celotno skupino KANSAI HELIOS. Na področju razvoja zaposlujemo predvsem kemike, kemijske tehnologe in inženirje, pa tudi širše kadre s področja naravoslovja in tehnologije. Na drugih segmentih pa seveda zaposlujemo kadre različnih izobrazbenih profilov.