Podjetnost je kompetenca za življenje, ki omogoča, da skrbimo za svoj osebni razvoj, socialno vključenost, zaposljivost in aktivno prispevamo k družbenemu razvoju. Pri krepitvi podjetnosti gre za spodbujanje in razvijanje sposobnosti prepoznavanja življenjskih priložnosti, razvijanja novih idej in razmišljanja na ustvarjalen in kritičen način.

Razvijanje in spodbujanje izobraževanja za podjetnost sta že več let med najpomembnejšimi političnimi cilji EU. Kar nekaj držav ima posebne strategije o izobraževanju za podjetnost, pri čemer izstopajo skandinavske države, ki se zaradi svoje predanosti inovacijam, tesno povezanimi z izobraževanjem za podjetnost, vedno znova uvrščajo visoko na mednarodnih lestvicah inovativnosti.

V Sloveniji posebne strategije o izobraževanju podjetnosti še nimamo, imamo pa širšo strategijo, ki je na primarni ravni izobraževanja vključena kot medpredmetni cilj, na sekundarni ravni pa kot sestavni del obveznih splošnih ali strokovnih vsebin, modulov ali odprtega dela predmetnika. Pomemben korak pri oblikovanju strategije in akcijskega načrta za razvoj podjetnosti v izobraževanju v Sloveniji je bil ustanovitev nacionalnega strateškega sveta za podjetnost v izobraževanju leta 2020, v katerem so združeni različni strokovnjaki s področja izobraževanja in gospodarstva z izkušnjami spodbujanja podjetnosti med mladimi. Njegova naloga je oblikovanje učinkovitih usmeritev, ki bodo prinesle konkretne rezultate pri učenju podjetnosti. S tem bi se Slovenija uvrstila med države, ki v podjetnosti vidijo pomembno komponento hitrejšega razvoja družbe.

Pregovor pravi, da se vsi učimo na napakah: nespametni na svojih, modri pa na napakah drugih. Znanje, ki ga pridobimo v izobraževanju, je zato najcenejše in prepreči marsikatero bolečo izkušnjo. Naloga oblikovalcev učnih vsebin je, da v izobraževalne programe vključijo čim več vsebin s področja podjetnosti, ki nam bodo pomagale na vseh področjih našega vključevanja v družbo in vsakdanjem življenju. Mlade moramo vzgajati v prepoznavanju priložnosti, da bodo imeli odprte oči in bili pripravljeni, ko se bodo pojavile. Ni dovolj da v predmetnike umestimo vsebine podjetnosti, celotno izobraževanje mora biti prepleteno z inovativnostjo in ustvarjalnostjo. Ob zaključku izobraževanja morajo imeti tudi kompetence podjetnosti, ki jim bodo omogočale samostojno vključevanje v zaposlitev in družbo. Mlade moramo pripeljati do tam, da bodo podjetnost živeli, ne samo, da se jo bodo učili. To bo prineslo koristi vsakemu posamezniku in celotni družbi.

Podjetnost pogosto razumemo in povezujemo tudi s podjetništvom. To je razumljivo, saj je podjetnost temeljna kompetenca vsakega podjetnika, ki si ga običajno predstavljamo kot osebo, ki deluje na področju gospodarske dejavnosti. Za podjetnika je značilno, da opazi tisto, kar so drugi spregledali, in hitro ukrepa, ko se drugi obotavljajo. Zato je zelo pomembno, da potrebna osnovna znanja dobi že v času izobraževanja. Seznanjen mora biti tudi z nevarnostmi, ki mu lahko preprečijo, da bi dosegel zastavljene cilje. To znanje mu bo pomagalo, da bo lažje in uspešneje premagoval izzive in naloge na svoji poslovni poti.

Izobraževalni sistem lahko z vzgojo podjetnosti veliko prispeva k razvoju podjetništva, ki predstavlja najmočnejše gonilo gospodarske rasti in ima zelo velik vpliv na celoten družbeni razvoj. Na nas je, da bomo to prepoznali in pripravili temelje za hitrejše uvajanje podjetnosti v izobraževanje. Vsako zamujeno leto pomeni eno generacijo mladih, zato ne smemo odlašati. 

Martin Pivk je direktor Šolskega centra Škofja loka.