V analizo regionalne GZS smo vključili 30.119 družb, 13.065 samostojnih podjetnikov in 106 zadrug. Njihovo poslovanje je tudi v letu 2021 ostalo pozitivno oziroma se je povečalo za več kot sto odstotkov v primerjavi z letom 2020. Razlog za takšen znaten skok je seveda pripisati rahljanju in sproščanju omejitev zaradi covida-19 ter s tem odpiranju možnosti za nemoteno poslovanje in ponovni zagon gospodarskih aktivnosti.

Skoraj pol nacionalnega prometa in dobička ustvarijo družbe

Gospodarske družbe, ki imajo sedež v osrednjeslovenski gospodarski regiji, predstavljajo kar 43,6-odstotni delež vseh družb v Sloveniji. Lani so imele 205.791 zaposlenih, kar je 39,4 odstotka vseh zaposlenih v državi, ustvarile pa so 57.240,80 evrov prihodka, to je 47,6 odstotka vseh prihodkov iz prodaje in 20.861,70 evrov oziroma 37,9 odstotka čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih.

Ustvarile so 47,4 odstotka celotne dodane vrednosti in 48,2 odstotka celotnega neto čistega dobička družb v Sloveniji. Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah je v osrednjeslovenski regiji v letu 2021 znašala 57.497 evrov. To je 8 odstotkov več, kot znaša dodana vrednost na nacionalni ravni. Nekoliko višji v primerjavi z vsemi slovenskimi družbami sta bili tudi povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega, ki je dosegala 2.021,70 evrov (za 6 odstotkov), in donosnost kapitala (za 3,5 odstotka).

V regiji je leta 2021 delovalo 26,1 odstotka vseh samostojnih podjetnikov in 26 odstotkov vseh zadrug v Sloveniji. Zaposlovali so 22,8 odstotka oseb, zaposlenih pri podjetnikih, ustvarili 24,4 odstotka vseh prihodkov iz prodaje in 19,9 odstotka prihodkov od prodaje na tujih trgih. Zadruge v osrednjeslovenski regiji so imele 12 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarile 11,1 odstotka vseh prihodkov iz prodaje v primerjavi z zadrugami v Sloveniji.

Mikro družbe predstavljajo 90 odstotkov gospodarstva regije

Glede na velikost gospodarskih družb v strukturi regijskega gospodarstva po številu prevladujejo mikro družbe. Te predstavljajo 85,5 odstotka vseh gospodarskih družb, skupaj s podjetniki pa kar 89,8 odstotka vseh gospodarskih subjektov v regiji.

Po številu gospodarskih subjektov (skupaj gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge) so na prvih štirih mestih najbolje zastopane dejavnosti področja M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, področja G – trgovina s popravilom motornih vozil, področja F – gradbeništvo in področja C – predelovalne dejavnosti. V teh dejavnostih je bilo skupaj registriranih 62 odstotkov vseh subjektov v regiji, pri njih pa je bilo zaposlenih nekaj manj kot dve tretjini vseh zaposlenih oseb v regiji (65 odstotkov).

Glede na velikost gospodarskih družb so bile v letu 2021 na prvem mestu po številu zaposlenih velike družbe. 218 velikih družb iz osrednjeslovenske regije je zaposlovalo več kot 80.000 oseb ali 37 odstotkov vseh skupaj zaposlenih v slovenskih gospodarskih družbah, pri podjetnikih in v zadrugah. 

Lara Flegar je samostojna svetovalka na GZS Zbornici osrednjeslovenske regije.