Navedbe predstavnikov občinske uprave dne 5. 8. 2022 glede onesnaženja Jezernice ter Save Bohinjke so bile deloma strokovno nepravilne in zavajajoče. Strinjam se, da se morajo iz blejskega kanalizacijskega omrežja pravilno odstraniti ter direktno v jezero izpeljati vse tako imenovane čiste vode, vendar izvedba strokovno pravilne sanacije obstoječega mešanega kanalizacijskega omrežja ni neobhodno vezana na predhodno izgradnjo obvoznice. Predpogoj za strokovno pravilno sanacijo kanalizacijskih omrežij pa so vsekakor potrebna zadostna strokovna znanja ter obilica praktičnih izkušenj, ki pa jih očitno na Bledu zelo primanjkuje.

Navedbe direktorja občinske uprave Bled g. Klinarja, da bi bilo treba dodatno polaganje »ločenega« kanala vzdolž obstoječega mešanega kanala M (pod cesto proti Bohinju) je popolnoma zgrešena. Spreminjanje obstoječega mešanega sistema v pravilno delujoči ločeni sistem je namreč strokovno, ekološko in ekonomsko popolnoma nesmiselno, kar so (domnevno v soglasju z blejskim naročnikom) že leta 2001 z ustreznimi strokovnimi in stroškovnimi izračuni ugotovili, potrdili in objavili doc. dr. Krajnc, prof. dr. Toman, Vodopivec in Oberžan v tekstu »Programi sanacije kakovosti Blejskega jezera in Save Bohinjke« v strokovnem zborniku 12. Mišičevega vodarskega dneva. Nekdaj relativno zadovoljujoče delovanje blejskega kanalizacijskega omrežja v mešanem sistemu se je navkljub zahtevam in mnenjem stroke koncem prejšnjega stoletja pričelo nestrokovno in neodgovorno sanirati in spreminjati v ločeni sistem. Rezultati tega so visoke tako obstoječe kakor še znatno večje bodoče finančne ter ekološke škode.

Glede na proizvedeno letno količino biološke obtežbe je blejska čistilna naprava zgrajena sicer z znatno premajhno zmogljivostjo, vendar »na srečo« lahko priteka na njo zgolj okoli 40 % te obtežbe, katero pa očisti v predpisanih mejnih območjih.

Pred dobrimi štirimi desetletji sem prvič uradno sodeloval in zaman skušal strokovno svetovati občinski upravi Bled, saj se je, ne glede na posledice, vedno iskalo zgolj zelo kratkoročne in najcenejše rešitve. Žal je moralo preteči precej časa in nastati precej škode, preden je narava tako izrecno močno in občutno prikazala pravilnost ter potrdila večino mojih strokovnih nasvetov, napovedi in domnev. Pregovor namreč pravi: »Neznanje se mora poplačati!«

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana