Mestna občina Kranj in okoljsko ministrstvo sta se dogovorila o sodelovanju pri sanaciji starega nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču. Občina bo uredila prostorske dokumente, ministrstvo pa bo izvedlo in financiralo predhodne raziskave terena ter pripravilo program ukrepov za sanacijo, če bodo izsledki to narekovali.

»Zadovoljen sem, da smo z okoljskim ministrstvom našli skupno pot k celostni ureditvi industrijskega območja Laz, ki nujno vključuje tudi preverbo vpliva starih odlagališč odpadkov nad Lazami na širše območje z vodotoki. Če bodo terenske preiskave odlagališče potrdile kot vir onesnaženja, računamo, da bo v nadaljevanju vlada potrdila ukrepe za sanacijo območja, ki jih bo predlagalo ministrstvo,« so kranjskega župana Matjaža Rakovca v sporočilu za javnost povzeli na občini.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor je industrijska cona Laze nastala na lokaciji glinokopa v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Območje z vidika prostorskih aktov še ni urejeno skladno z novimi okoljskimi standardi. Ob območju industrijske cone stoji opuščeno odlagališče komunalnih odpadkov in odpadkov iz proizvodnje industrije Save Kranj ter druge industrije, ki je bila v Kranju v velikem razmahu v 70. letih, so zapisali na občini. Odlagališče je prenehalo obratovati sredi 70. let, vendar ni bilo nikoli urejeno skladno z zahtevami okoljskih in sanitarnih predpisov.

Več virov onesnaževanja

Po pojasnilih ministrstva sta na območju industrijske cone dva glavna vira onesnaževanja. »En del so objekti in naprave, ki ležijo znotraj cone. Zavezanci imajo za svoje delovanje izdana okoljevarstvena dovoljenja, vendar območje ni ustrezno komunalno urejeno in so zato tveganja onesnaženja okolja relativno velika. Drugi vir onesnaženja je območje opuščenega odlagališča odpadkov iz industrije in gospodinjstev iz obdobja 1960–1975,« so zapisali na ministrstvu.

Za širše območje industrijske cone Laze mora kranjska občina izvesti vse ustrezne postopke za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, so poudarili na ministrstvu. Za navedeno območje bo ministrstvo izvedlo tako imenovane predhodne raziskave terena, na podlagi katerih bo načrtovalo obliko in način sanacije oziroma sprejelo ustrezne ukrepe za zaščito površinskih voda in podtalnice. To območje je predvideno kot širše vodovarstveno območje za zajetje Sorško polje.

Trenutno je v javni obravnavi uredba o vodovarstvenem območju za zajetje pitne vode Sorško polje. V ta namen sta kranjska občina in ministrstvo podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju o sprejetju nujnih ukrepov za zaščito podtalnice Sorškega polja, ki je vir pitne vode za širše območje Kranja in Medvod. Za te aktivnosti je ministrstvo za leto 2023 v državnem proračunu zagotovilo 100.000 evrov.