Strinjam se z njunimi navedbami glede pričakovanega naraščanja števila kroničnih obolenj in smrti občanov zaradi hrupa ter obremenitev okolja, ki ga bo povzročil ta hudo naraščajoči železniški promet v zgoščenem zazidanem mestnem okolišu.

Glede na podano utopično številookoli 450 tovornih kompozicij skozi Ljubljano na dan pa lahko oba avtorja pomirim, saj (poleg osebnega prometa) preostalo zastarelo slovensko železniško omrežje (še pretežno avstro-ogrskega porekla) tega utopičnega števila osebnega in tovornega prometa nikoli ne bo zmožno uresničiti, kaj šele omogočiti financiranje modernizacije tega omrežja (za nekaj desetin milijard evrov), kakor tudi zgraditi vse potrebne objekte. V majhni Luki Koper (brez direktnega izhoda na odprto morje) naj bi (poleg cestnega tovornega prometa) na dan natovarjali in iztovarjali teh 450 kompozicij? Kje bomo ustvarili oziroma od kod bomo vzeli to potrebno ogromno energijo za pogon luke ter železniškega omrežja? Kako bomo ta ogromni tranzitni promet usmerili po ozki Savski dolini mimo Jesenic ter Zidanega Mosta do naših meja?

Nadgradnja proge s protihrupno ograjo ne bo delila mesta zgolj vizualno, temveč tudi kar se tiče vplivov mikroklime, prevetritve in prezračevanja. Predvidena naknadna poglobitev tovornega prometa s tirnicami na globini devetih metrov bi za izdelavo nosilnega voznega sloja zahtevala še dodatne izkope v barjanska tla, vključno z ogromnim količinskim črpanjem podtalnice do skupne globine vsaj petnajstih metrov. S tem pa bo presekala po sredini ljubljanske kotline vsa obstoječa dovodna in odvodna omrežja mestne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, cestišč, plinovodov, vodov za ogrevanja, elektrike itd).

Ta vsaj 15 metrov globoki »kitajski zid« skozi sredino Ljubljanske kotline bo zajezil, spremenil in nekontrolirano preusmeril tokove podtalnice celotnega območja z neocenljivimi ter katastrofalnimi nepopravljivimi posledicami. A naši strokovni državni uradi in službe res nimajo več toliko strokovnega znanja in izkušenj, da preprečijo to neodgovorno, nestrokovno utopično neumnost?

Skrajno nemarni in neodgovorni odnos do zdravja ter počutja meščanov so odgovorni v Ljubljani in okolici dokazali že z (medtem začasno ustavljeno) zgraditvijo kanala C0, ki bo med obratovanjem hudo poslabšal kakovost pitne vode in tako hudo ogrožal zdravje prebivalstva. V primeru pričakovanega ponovnega večjega potresa pa bo lahko celo onemogočil preskrbo mesta in okolice z do zdaj zelo kakovostno pitno vodo. Zaradi nestrokovno ocenjene »nezahtevne stopnje gradnje« tega izredno dragega (12 km dolgega s premerom cevi cca 1200 mm), zelo zahtevnega povezovalnega kanala (ki poteka prek ožjih zaščitnih con pitne vode v potresnem območju) so se namreč svojčas ljubljanski »strokovnjaki« izognili »nepotrebni« izdelavi za izdajo gradbenega dovoljenja zakonsko predpisane presoje vplivov na okolje. Odgovornost za take »spreglede zakonskih predpisov« pri nas za določene kroge bliskovito zastara brez posledic in praviloma brez sledu izgine v pozabo. Mimogrede: tudi ta novi kanal C0 bo presekala predvidena poglobljena železnica.

Ker uničevanje kakovostne pitne vode očitno ne zadostuje, nam (navkljub javnim protestom zdravniške zbornice) v bližnji prihodnosti v jugovzhodnem delu mesta želijo odgovorni namestiti še sežigalnico odpadkov, ki bo z izpuhi za zdravje najbolj nevarnih snovi (dioksini, furani itd.) in škodljivih plinov zelo uspešno še poslabšala že zdaj občasno kritično stanje ozračja v slabo prezračeni Ljubljanski kotlini.

Prepričan sem, da se kritična avtorja zavedata, da strokovno utemeljenega odgovora na svoje izredno neprijetno strokovno vprašanje glede možne izvedbe ekološko neizmerno boljše, neznansko cenejše in gradbeno znatno lažje izvedljive površinske variante jugovzhodne železniške obvoznice ne bosta dočakala.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana