Kot je po dopisni seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje, je bila odločba izdana po izvedenem novem postopku, potem ko je upravno sodišče ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembra 2020.

»V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno,« so zapisali.

Določena je izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije. Določena je tudi izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo.

Ta bo moral v posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava urediti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi ter drstišča v pretočni akumulaciji. Predvidena je tudi ureditev izlivnega dela Krke ter zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potom. V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki pa bo moral urediti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.

Gradnja  bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018

Z odločbo je določen dodaten izravnalni ukrep - v uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) bo treba pred izdajo gradbenega dovoljenja v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000 Sava-Medvode-Kresnice za območje Spodnje Sava dodati ribjo vrsto zvezdogled (Gobio uranoscopus). Določen je tudi monitoring, pri čemer bo treba pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju upoštevati najnovejše metode in prakse, po navedbah vlade še določa odločba.

HE Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn, poleg HE Mokrice so to še HE Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete HE bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.