Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, so pojasnili na Eko skladu Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V primeru, da ta datum na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe in vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Med ukrepe sodi tudi zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe ter toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe.

Prav tako se spodbuda prizna za ukrepe, kot so vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oz. podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oz. kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

16 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav 

Od 26 milijonov evrov jih bo 16 milijonov iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 oziroma do 50 odstotkov, za ostale ukrepe pa do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so sicer pojasnili, da je v primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati spodbuda višja, in sicer do 30 odstotkov priznanih stroškov.

Zaradi novega zakona o varstvu okolja novi javni poziv prinaša nekaj novosti pri oddaji vlog in vročanju. Tako bo vloga lahko oddana tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, medtem ko se odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti vročajo z navadno vročitvijo. Do zdaj je bilo vročanje osebno.

Kot še poudarjajo na Eko skladu, nov javni poziv ne podeljuje več spodbud za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje.