ZVKDS je investitorju že 25. avgusta 2017 izdal kulturnovarstvene pogoje za izvedbo tako imenovanega lesenega podija z varovalno ograjo. Ker je bil projekt skladen s pogoji, je ZVKDS 29. septembra 2017 izdal še kulturnovarstveno soglasje. Zato lahko mirno trdimo, da smo bili med prvimi, ki smo podprli načrtovani projekt, in da si v vmesnem času nismo premislili, saj še vedno menimo, da bi ploščad v funkcionalnem smislu lahko doprinesla k boljši prepoznavnosti kulturnega spomenika, s tem pa tudi k boljšim pogojem za njegovo ohranjanje. Dodatnih vsebin, ki bi posledično zahtevale izgradnjo paviljona ali drugih stavb na Starem gradu ter predhodno izdajo kulturnovarstvenih pogojev ali soglasja, pa do danes ZVKDS ni obravnaval. Razlog je, da te trenutno po veljavnem občinskem prostorskem načrtu niti niso možne. Zato ZVKDS ni odgovoren za nastalo situacijo. Po našem mnenju je bil investitor premalo poučen o možnostih posegov, ki jih uravnavajo prostorski akti, pa še sreče ni imel z izborom projektanta.

Ostalih vidikov načrtovanih posegov torej ZVKDS še ni obravnaval. Je pa treba opozoriti, da jih o(ne)mogočajo veljavni predpisi, od katerih je v prvi vrsti merodajen Odlok o razglasitvi arheološkega območja Stari grad in Hiše Novi trg 5 za kulturna spomenika lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 100/2007-5000) iz leta 2007, v katerem sta pomembna predvsem 5. in 6. člen. ZVKDS torej vse predvidene posege presoja z vidika skladnosti z veljavnimi varstvenimi režimi in pravnimi akti, kar pomeni, da na območju obravnavanega spomenika niso ustrezni zgolj nekateri posegi. Kot kulturna dediščina pa ni zavarovan celoten hrib, temveč le njegov zgornji del. Obseg zavarovane enote kulturne dediščine Kamnik – Arheološko najdišče Stari grad (EŠD 9866) je viden na spletni povezavi https://gisportal.gov.si/evrd.

Dr. Robert Peskar, generalni konservator ZVKDS