Preostanek bilančnega dobička družbe za leto 2021 v višini 22,5 milijona evrov naj bi po predlogu prenesli v naslednje leto, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine Telekoma Slovenije.

Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) je po objavi sklica sporočilo, da bo predlogu glede dividend ugovarjalo in da bo z nasprotnim predlogom predlagalo, da družba za dividende nameni 29,24 milijona evrov oz. 4,50 evra bruto na delnico in da se preostanek bilančnega dobička prenese v naslednje leto.

Kot so pojasnili v MDS, je Telekom Slovenije presegel lanske rezultate in je predlagana dividenda enaka lanski sprejeti dividendi, poleg tega ima družba samo na postavki statutarne rezerve prosta finančna sredstva v višini 54,85 milijona evrov. »S tem predlogom samo sledimo dividendni politiki družbe v zadnjih petih poslovnih letih,« so dodali.

Poleg tega v MDS ob podatkih o številu sej nadzornega sveta in njegovih komisij menijo, da bi bilo treba omejiti stroške delovanja nadzornega sveta in njegovih komisij. Tako na skupščini pričakujejo pojasnilo predstavnikov nadzornega sveta pred glasovanjem o njihovi razrešnici, »zakaj so se sestajali praktično vsak teden«.

Skupščina bo junija odločala tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic, skladno s katerim bi lahko družba v 36 mesecih pridobivala lastne delnice, a deleža vseh lastnih delnic skupaj ne bi smela povečati prek pet odstotkov osnovnega kapitala družbe. Na ta način pridobljene delnice bi lahko družba uporabila za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, za odprodajo strateškemu partnerju in za prodajo na organiziranem trgu, pri čemer slednje ne sme biti izključni namen.

Za uporabo lastnih delnic bi morala uprava - to vodi Cvetko Seršen - sicer pridobiti soglasje nadzornega sveta, cena pa ne bi smela biti nižja od nakupne cene.

Skupščina bo odločala tudi o spremembi statuta družbe in se seznanila z novimi predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu Telekoma Slovenije. Svet delavcev je oktobra lani za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki se je začel 15. novembra lani, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Slednja je sicer odstopila kot nadzornica, svet delavcev pa bo nadomestnega nadzornika imenoval predvidoma junija.