»Poslovanje družbe Slovenski državni holding (SDH) je bilo v letu 2021 uspešno,« so poudarili. Med prihodki, ki so lani dosegli 52,5 milijona evrov, so najpomembnejši dividendni prihodki, prihodki od upravljanja naložb v lasti države, prevrednotovalni poslovni prihodki in prihodki od obresti. Pomembnejše odhodke predstavljajo zlasti stroški dela, stroški storitev in rezervacije iz naslova denacionalizacije.

SDH je pri upravljanju kapitalskih naložb države in SDH lani presegel zastavljene cilje. »Aktivno smo spremljali posledice epidemije covida-19 v posameznih panogah in izvajali številne aktivnosti na področju upravljanja družb. Vse družbe iz portfelja SDH, ki upravljajo kritično infrastrukturo, so ves čas zagotavljale neprekinjeno delovanje in nemoteno nudile svoje storitve,« so povzeli.

Epidemija je imela pri nekaterih družbah pomemben vpliv na poslovanje, predvsem to velja za družbe s področja turizma in prirejanja iger na srečo. Tudi družbe s področja prometa, nekatere proizvodne družbe in družbe s področja energetike zaradi učinkov krize v letu 2021 še niso dosegle rezultatov, kot so jih dosegale pred epidemijo.

Skupna vrednost lastniških deležev dosegla 10,3 milijarde evrov

Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev, ki jih upravlja SDH, je konec lanskega leta znašala 10,3 milijarde evrov. V letu 2021 so za poslovno leto 2020 dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH skupaj dosegla 151,3 milijona evrov, od česar je država in pokojninska blagajna prejela 111,5 milijona evrov, SDH pa 39,8 milijona evrov, kar je skupno za 15 odstotkov več od načrtovanega.

Donosnost portfelja države in SDH po trenutnih ocenah znaša 6,2 odstotka, kar je več kot leta 2020 in več od lanskih načrtov. »K temu je pomembno prispevalo splošno okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je preseglo pričakovanja, svoj učinek so dodali tudi različni protikoronski ukrepi"« so ocenili v SDH.

Lani  23,5 milijona evrov odškodnin iz denacionalizacije

Lani je bilo izplačanih 23,5 milijona evrov odškodnin iz denacionalizacije. SDH aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, ter tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova.

V SDH so zapisali, da so izvedli več projektov krepitve trajnostnega poslovanja in korporativnega upravljanja. »Na podlagi analiz ureditve in prakse prejemkov izbranih evropskih držav ter pregleda ureditve in dejanskih izplačil prejemkov družb v portfelju je SDH oblikoval in sprejel priporočila glede politike prejemkov organov vodenja. Enoletni projekt se je zaključil v marcu z objavo dokumenta, katerega namen je sistemsko in pregledno urediti področje prejemkov članov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države, nasloviti nekatera kadrovska tveganja, implementirati aktualne trende in preko sistema prejemkov prispevati tudi k bolj trajnostnemu poslovanju družb,« so povzeli.

Dopolnili so tudi pomembna akta upravljanja, in sicer politiko upravljanja SDH in kodeks korporativnega upravljanja. »Na podlagi analize spoštovanja kodeksa ter priporočil in pričakovanj SDH v družbah s kapitalsko naložbo države SDH letos pripravlja spremembe in dopolnitve kodeksa, po potrebi bo dopolnil tudi Priporočila in pričakovanja SDH,« so še napovedali v SDH.