Ustavno sodišče je v danes objavljenem sklepu, da do končne odločitve zadrži izvrševanje zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), o katerem odloča na pobudo desetih bank, zapisalo, da je mogoče morebitne škodljive posledice razvrstiti v več skupin.

Prva skupina se nanaša na banke pobudnice. Zakon jim nalaga številna opravila - med drugim morajo v 60 dneh pripraviti ustrezno dokumentacijo ter v 30 dneh od podpisa kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo, izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke ali, če dolg po novem izračunu še ni bil poplačan, nadaljevati pogodbeno razmerje - ki so povezana z operativnimi stroški. Upoštevati je tudi treba, da so banke dolžne za predvidena izplačila kreditojemalcem oblikovati ustrezne rezervacije.

»Operativni stroški bank in njihovo prizadevanje za opravo nalog po ZOPVTKK bi bili v primeru, da bi ustavno sodišče ugotovilo, da je ZOPVTKK v neskladju z ustavo, težko popravljivi,« meni sodišče.

V drugi skupini so morebitne posledice za druge subjekte, zlasti za Banko Slovenije na eni strani in sodišča na drugi strani.

Po zakonu bi morala Banka Slovenije nadzirati morebitne kršitve tega zakona, vključno z možnostjo začetka postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev. In v primeru, da bi bil ta del zakona razveljavljen, bi bile posledice težko popravljive, meni ustavno sodišče.

Na drugi strani se pred sodišči, vključno z ustavnim sodiščem, vodi več sporov, v katerih so predmet presoje kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Ti bi zaradi morebitnega umika tožb ob ugotoviti preplačila in njegovem poplačilu sicer prenehali, vendar pa bi se ob morebitni ugotovitvi ustavnega sodišča, da je zakon protiustaven, začeli ne le identični spori, ki se vodijo že sedaj, temveč tudi novi spori, v katerih bi banke terjale nazaj plačila preplačil, opravljena na podlagi ZOPVTKK. Pri tem ni nezanemarljivo, pravi sodišče, da bi lahko nekatere terjatve zastarale in da stranke na novo začetih identičnih sporov ne bi bile uspešne zaradi ugovora zastaranja. Take posledice pa bi bile nepopravljive.

»Z vidika zahteve po racionalnem in ekonomičnem vodenju sodnih postopkov, ki je prav tako v funkciji zagotavljanja učinkovitosti pravice do sodnega varstva ne le kreditojemalcev in kreditodajalcev, temveč tudi drugih, ki potrebujejo sodno varstvo, ni sprejemljivo, da bi se prenehalo vodenje večjega števila odprtih sodnih postopkov zaradi izvrševanja zakona, za katerega bi ustavno sodišče kasneje ugotovilo, da je protiustaven,« pravi ustavno sodišče.

Tretja skupina posledic se nanaša na bančni in gospodarski sistem kot celoto. Ker bi lahko imelo izvrševanje izpodbijanega zakona negativne finančne posledice za vsako izmed pobudnic, bi imelo s tem posledice tudi za slovenski bančni sektor kot celoto. »To bi lahko negativno vplivalo na dobičkonosnost in kapital bank, s tem pa na poslabšanje razpoloženja tujih in domačih vlagateljev, ter zaupanja v gospodarski sistem kot celoto, in bi privedlo do povečanja deželnega tveganja Republike Slovenije. Tudi te posledice bi bile težko popravljive,« pravi ustavno sodišče.

Na drugi strani pa je presodilo, da zadržanje izvrševanja zakona do končne odločitve težko popravljivih škodljivih posledic ne bi povzročilo. Kreditne pogodbe, ki še veljajo, se bodo še najprej izpolnjevale pod pogoji, kot so bili dogovorjeni ob njihovi sklenitvi, zato za te kreditojemalce ne more priti do drugačnih posledic, kot so bile dogovorjene s pogodbo. Za kreditojemalce, pri katerih kreditne pogodbe ne veljajo več, pa do škodljivih posledic ne more priti. »Glavna posledica zadržanja bo, da bo izvedba opravil, ki jih ZOPVTKK nalaga bankam, s tem pa morebitna sklenitev pogodb o ureditvi medsebojnih razmerij, za nekaj časa odložena,« pravi sodišče in dodaja, da je treba upoštevati, da kljub začasnemu zadržanju izvrševanja zamudne obresti ne bodo prenehale teči, kar nekoliko ublaži odlog sklenitev pogodb o ureditvi medsebojnih razmerij za tiste kreditojemalce, ki bi lahko bili na podlagi ZOPVTKK upravičeni do plačila preplačila.

Ustavno sodišče zadevo obravnavo absolutno prednostno. Sklep o zadržanju izvrševanja zakona je sprejelo soglasno.