Kljub zimi je na vlažnih barjanskih tleh ugoden čas za gradbena dela. Tla so zamrznjena, narava pa miruje. Osrednji del območja gradnje je odprta površina mokrotnega travnika, ki jo okvirja grmovna in drevesna zarast opuščenega okljuka Iščice.

Predmet gradnje je rekonstrukcija koliščarske naselbine in situ kot prostora interpretacije prazgodovinske Unescove dediščine. Osrednji del bodočega muzeja na prostem bo predstavljala ojezeritev koliščarske naselbine s potjo kot ustvarjena atmosfera prazgodovinskega časa koliščarjev.

Dostop do kolišča bo speljan od obstoječe makadamske poti čez območje mahu in se nadaljeval po obstoječi poljski poti, ki se odcepi proti vzhodu. Od zaloma poljske poti, kjer se stikajo jarki, bo začetek lesene povezovalne poti z razglediščem in klopmi. Pot se bo nadaljevala ob robu parcel in mejic, opremljena pa bo z interpretativnimi orodji za potrebe predstavitve naravne in kulturne dediščine. Vodila bo do Iščice, kjer bo preko brvi dostop do koliščarske naselbine na desnem bregu Iščice.

V treh kolibah bodo uredili razstavo oziroma jih zapolnili s predmeti, s katerimi bodo predstavili življenje koliščarjev. Turistično-izobraževalna pot, ki bo vodila obiskovalce z Iga oziroma tamkajšnjega razstavnega prostora, bo zajemala tako dediščino kolišč kot tudi biotsko raznovrstnost ljubljanskega barja. vav