Kaj je zaščitni znak dobrega zaposlovalca?

To so zadovoljni zaposleni. Podjetje se mora ves čas zavedati pomena odnosov med sodelavci in do njih ter ponotranjiti dobre kadrovske prakse in jih integrirati v vse dejavnosti podjetja. To je konstanten projekt. Tako kot se spreminja situacija na trgu, se s časom spreminjajo tudi prioritete, potrebe in cilji zaposlenih. Vse to je projekt, ki mora biti del vizije in strategije podjetja.

V čem se najbolj razlikujete od drugih?

Naše podjetje od samih začetkov temelji na vrednotah dobrih odnosov do zaposlenih in med zaposlenimi. To je bil eden izmed prvih dogovorov, ko so se pred 12 leti za mizo prvič zbrali ustanovitelji podjetja, in tega se držimo še danes. Smo interdisciplinarno podjetje, zato je povezovanje med različnimi strokami in seveda različnimi ljudmi zelo pomembno.

Na katere kadrovske prakse ste najbolj ponosni?

Najbolj ponosni smo na rezultate, ki nam jih prinašajo naše kadrovske prakse, ki so integrirane v naš vsakdan in se na neki način med seboj prepletajo. Naj jih izpostavim le nekaj.

Naš odprt in iskren način komuniciranja ter deljenja podatkov

Transparentna komunikacija ogromno prispeva k zaupanju zaposlenih. V BioSistemiki delimo informacije praktično takoj, ko se zgodijo. Pa naj gre za redno deljenje poslovnih rezultatov, odločitve na ravni vodstva ali pa novosti pri opremljanju prostorov. Tedensko imamo kratko srečanje vseh zaposlenih »ob kavi«, vsaka dva tedna pa se sestanemo na tako imenovanem »town hall meetingu«, kjer vsak oddelek na kratko podeli informacije o rezultatih, pomembnih projektih, novostih, napredku in tudi morebitnih izzivih, s katerimi se sooča.

Individualni razvoj zaposlenih

Vsak zaposleni v našem podjetju raste tako poslovno kot osebno. Imamo letne razgovore, na katerih skupaj z zaposlenim definiramo njegove cilje za prihajajoče leto. Cilji vključujejo tako poslovne dosežke kot tudi osebno rast in izobraževanje. Veliko pozornosti namenjamo razvijanju vodstvenih sposobnosti za menedžerje in usmerjene treninge za člane ekip, ki se specializirajo za točno določena področja. Vsak zaposleni ima na razpolago določeno količino sredstev, ki jih letno lahko nameni izobraževanju, in temu tudi dodelimo ustrezen čas znotraj delavnika. Stremimo k temu, da so cilji oblikovani po sistemu SMART, da so torej specifični, merljivi in dosegljivi. Tako lahko s polletnimi razgovori spremljamo njihovo uresničevanje, doseženi cilji pa so hkrati velika motivacija zaposlenim za prihodnost.

Ohranjanje duha BioSistemike oziroma pozitivne klime v podjetju

Vlagamo v povezovanje in dobro energijo med ljudmi tudi zunaj strokovnega dela. Sem sodijo redni timbildingi, srečanja, predavanja, zabave. Poleg srečanj celotnega podjetja zaposleni pogosto tudi samoiniciativno organizirajo prostočasne aktivnosti, kot so večeri ob družabnih igrah ali športna rekreacija. Za hitro in sproščeno interno komunikacijo uporabljamo orodje slack, ki je poleg vsakdanje komunikacije, povezane z delom, odlično orodje za povezovanje in deljenje najrazličnejših idej, na primer tudi za dobro knjigo ali film.

Ohranjanje zdravega razmerja med delom in zasebnim življenjem

Prakticiramo tako imenovani fleksibilni delovni čas in hibridni sistem dela. Za nas to pomeni, da si vsak zaposleni sam kreira delovni dan in način dela po svojih željah, v katerega vkomponira dogovorjene sestanke s sodelavci ali zunanjimi partnerji. Bolj kot to, od kdaj do kdaj zaposleni opravlja svoje delo, nam je pomembno, da je delo kvalitetno opravljeno in prispeva k skupnim ciljem. Nekateri si želijo svoj delovni dan začeti prej, da lahko popoldneve preživijo z družino, drugim ustrezajo pozna jutra in se počutijo bolj produktivne za delo v popoldanskem času. Delovni čas zaposlenih sicer beležimo po področjih, za katera zaposleni porabijo svoj delovni čas. A ne z namenom nadzora nad posameznikom, temveč za prepoznavanje potreb in optimizacijo delovnega procesa. S pomočjo tega lahko prepoznamo morebitno preobremenjenost posameznikov in jo rešujemo s prerazporeditvijo dela ali najemom novih kadrov. Tako tudi načrtujemo člane ekip za nove projekte ter ne nazadnje preračunamo dobičkonosnost posameznih projektov. Hibridni sistem dela pa nam omogoča, da zaposleni delajo od doma ali iz pisarne. Podjetje v obeh primerih poskrbi za primerno delovno okolje in ustrezno opremo.

Jasno postavljanje ciljev po sistemu OKR

Pomemben del poslovne strategije BioSistemike je OKR (Objectives and Key Results). Gre za strategijo skupnega postavljanja merljivih in dosegljivih ciljev podjetja, ki niso definirani le s številkami, temveč zaobjamejo dolgoročno vizijo podjetja. Te cilje nato prenesemo na cilje oddelkov, posameznih ekip, projektov kot tudi posameznikov. Na tak način zaposleni natančno razumejo namen zastavljenih ciljev, razumejo svojo vlogo v skupni viziji podjetja in so tudi aktivno vključeni v snovanje in doseganje načrtov.

Deljenje znanja med zaposlenimi

Redno organiziramo »meet and learn« srečanja, kjer zaposleni delijo svoje izkušnje in novo znanje, ki so ga pridobili na konferencah, srečanjih ali izobraževanjih, ki so jih obiskali. Lahko gre tudi za predstavitev ali recenzijo knjige, ki so jo prebrali, ali strokovnega članka, ki so ga napisali. S tem celotna ekipa ohranja pomembno vez med hitro rastočimi trendi na področju, na katerem delujemo. Ta srečanja pa izkoristimo tudi za predstavitve in spoznavanje različnih oddelkov v podjetju.

Kako zagotovite izvirne programske rešitve in istočasno odlično uporabniško izkušnjo? Kako so sestavljene vaše ekipe?

Vsako našo ekipo sestavljajo tako strokovnjaki s področja življenjskih ved, ki zelo dobro poznajo delo v laboratoriju, UX-dizajnerji kot tudi strokovnjaki s področja programiranja, ki njihovo znanje pretvorijo v kode programskih rešitev. Kar nas odlikuje v primerjavi z marsikaterim drugim podjetjem, je prav vzpodbujanje inovativnega razmišljanja, gojenje kulture, kjer vsak zaposleni lahko prispeva k razvoju podjetja s svojimi idejami in kjer se neuspeha ne kaznuje, temveč ga jemljemo kot priložnost, da se iz njega nekaj novega naučimo. Kvaliteta naših produktov in storitev je odraz dobrega sodelovanja zaposlenih, to pa je mogoče le, če so sodelavci zadovoljni, se počutijo sprejete, slišane, upoštevane, pa tudi varne. Pomembno je, da se v krogu sodelavcev in v družbi ter komunikaciji z »nadrejenimi« dobro počutiš oziroma se veseliš, da jih boš spet srečal in preživel velik del dneva z njimi. V tem sodelovanju mora vladati visoka mera zaupanja in iskrenosti.