Kot je izpostavil direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar, je povsem novo besedilo predloga odloka zanje popolno presenečenje. »Ukvarja se le še z merili za izbiro koncesionarja na javnem razpisu in praktično sploh ne govori več o neposredni pogodbi. Mi pa imamo status upravljalca smučišča in imamo po zakonu pravico zahtevati neposredne pogodbe,« je dejal Zalar.

»Nadaljujejo se hude procesne kršitve, ki jih izvaja Občina Gorje v tem postopku že 20 mesecev. Občina ne spoštuje pravnomočne sodne odločbe, sklicuje sejo občinskega sveta z nepopolnim gradivom, hkrati poziva RTC Zatrnik na dopolnitev vloge,« je navedel Zalar in dodal, da so na seji opozorili svetnike, župana, občinsko upravo in zunanje svetovalce, da resno tvegajo odškodninske in kazenske postopke.

Zalar jim očita, da ne odločajo o predlogu, ki so ga podali julija 2020, temveč so pripravili svoj odlok. »To pomeni, da občinski svet odloča o nečem, kar sploh ni bilo predlagano, česar niti ne more. Konec koncev je vezan na sodbo upravnega sodišča, da odloča o predlogu RTC Zatrnik,« je izpostavil Zalar, ki meni, da se bodo postopki sedaj še bolj zapletli.

Občinski svet odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za graditev žičniški naprav na smučišču Zatrnik v sredo ni obravnaval. Župan Peter Torkar je sprejel predlog Zalarja, da obravnavo preložijo na eno od prihodnjih sej. Zalar je napovedal, da bodo v tem času pripravili kvalificiran odgovor na nov predlog odloka. Kot je dejal župan, bodo pobude in pripombe preučili.

Glede samega odloka pa je Torkar pojasnil, da je bistvena sprememba v tem, da določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati tisti, ki želi dobiti koncesijo, česar v prvotnem predlogu ni bilo. Koncesionar mora tako pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, se zavezati k investiranju v svoj načrt v petih letih in poskrbeti za spremljajočo turistično infrastrukturo, kot so parkirišča, sanitarije in poti med žičniškimi napravami. Lokalna skupnost pa bo poskrbela za potrebno ureditev vodovoda in kanalizacije.

»Ta odlok dejansko teži k varovanju lokalne skupnosti in k zavezi koncesionarja, da uredi vse pripadajoče elemente, ki bodo služili za izvajanje dejavnosti žičniških naprav,« je dejal Torkar in dodal, da kot župan mora zaščititi občino in občane ter skrbeti za varnost javnih sredstev.

Zakon o žičniških napravah dopušča možnost, da se v koncesijskem aktu določijo pogoji za podelitev koncesije, je pojasnil direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Boštjan Brezovnik, ki je sodeloval pri pripravi odloka. Kot je pojasnil, ne gre za upravni postopek ampak za splošni akt, s katerim se ne odloča neposredno o podelitvi koncesije ampak predstavlja zgolj okvir za občinsko upravo, ki nato odloči o podelitvi koncesije.

Odlok je zastavljen tako, da je najprej predvidena neposredna podelitev koncesije, pri čemer se izvede presoja, ali zainteresirani izpolnjuje vse pogoje za njeno pridobitev. V nasprotnem primeru občina išče koncesionarja z javnim razpisom, je pojasnil Brezovnik.

»Ključni problem v tem trenutku je, da zainteresiranim za pridobitev koncesije ni v interesu, da bi se dopustili dve možnosti, pač pa si želijo, da bi občinski svet sprejel in potrdil zgolj takšno besedilo koncesijskega akta, kot ga je ta stranka v postopku predložila. Vendar je tu treba izpostaviti, da mora občina varovati javni interes in sprejemati zakonite odločitve,« je dejal Brezovnik.

Ob tem je dodal, da je občina v svojih prostorskih in drugih aktih izpostavila, da sta obnova in zagon smučišča na Zatrniku v javnem interesu. »Občina seveda temu tudi sledi, pomembno pa je, da se postopek izpelje pravilno, na način, da se ta koncesija podeli zakonito zainteresiranim osebam, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, določene z veljavno zakonodajo in občinskimi akti,« je sklenil.

Poudaril je še, da ne vidi nikakršne pravne podlage za morebitne odškodninske tožbe ali kazenske ovadbe, saj po njegovem mnenju ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje, nikomur se ni odrekla nobena pravica in nikomur ni nastala nobena škoda. Zalar sicer na drugi strani zaradi dolgih postopkov opozarja na škodo, ki nastaja.