Revizija računskega sodišča se je nanašala na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje, zadolževanje ter druga področja poslovanja.

Mnenje s pridržkom, ki ga je računsko sodišče danes objavilo na svoji spletni strani, med drugim ugotavlja, da obrazložitve proračuna ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih niso popolni. Prav tako občina dobrih 24.000 evrov porabljenih sredstev splošne proračunske rezervacije ni razporedila v proračun.

Občina je poleg tega prodala dobrih 43.000 evrov vredno zemljišče, čeprav razpolaganje z nepremičnino ni bilo vključeno v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. V enem primeru oddaje prostorov v najem ni imenovala skrbnika pravnega posla oz. ga ni določila v pogodbi, v pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem pa ni določila vseh obveznosti najemnika.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi več primerov, ko je občina v razpisni dokumentacijo za javno naročilo navedla določilo, ki ni v skladu z načelom zagotavljanja konkurence. Ugotovljene so bile tudi druge postopkovne nepravilnosti v zvezi z aneksi k pogodbam z izvajalci javnih naročil.

Nepravilnosti se nadalje nanašajo na prepozno objavo obvestil o oddaji javnega naročila ter na neustreznosti na področju programov s področja športa, kulture in drugih.

Občina je poleg tega za redno vzdrževanje javne razsvetljave plačala dobrih 30.000 evrov, ne da bi z izvajalcema sklenila pogodbo, storitve rednega vzdrževanja javne razsvetljave v skupnem znesku 29.657 evrov brez DDV pa je oddala brez predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila.

Računsko sodišče je Občini Medvode podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oz. ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.