Razpis Zlate prakse je nastal na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi. Glavni cilj je medijske žaromete usmeriti na organizacije, ki uporabljajo inovativne pristope k rasti in razvoju ljudi ter so s tem zgled in navdih drugim. Priznanje organizacijam predstavlja pomemben del znamčenja zaposlovalca, sodelovanje pa je brezplačno.

Katere so razpisane kategorije?

Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere so podjetja in organizacije ponosni in jih želijo deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo. Pozitivno so ocenjene prakse, ki temeljijo na ciljih strategije organizacije, so proaktivne v nasprotju z reaktivnimi, temeljijo na jasno definirani problematiki, so vključujoče, imajo definirane merljive cilje in vpliv na dodano vrednost organizacije.

Prijavljena praksa se lahko nanaša na eno ali več kategorij.

1.

Hibridno delo: čas, prostor, tehnologije

Kako ste se povezali v nove, formalne in neformalne oblike druženja in povezovanja v novi normalnosti; povezovanja med podjetji; zanimivi načini uporabe tehnologije; nove organizacijske oblike, procesi, dogovori; drugačni sestanki, novi prijemi.

2.

Vodenje, kultura in preobrazba

Uspešni pristopi k vodenju, opolnomočenju ljudi in preobrazbi podjetja; krepitev ali razvoj konstruktivne organizacijske kulture; dvig zavzetosti; razvoj in krepitev vrednot; krepitev trajnostnega voditeljstva; novi sistemi nagrajevanja; drugačni kazalniki uspeha; programi zelene ali digitalne preobrazbe.

3.

Interno komuniciranje

Vzpostavitev učinkovitega sistema internega komuniciranja; krepitev transparentnosti komuniciranja; nova orodja, kanali in oblike komuniciranja; kreativne rešitve.

4.

Znamčenje delodajalca

Orodja in zanimivi pristopi k razvoju znamke delodajalca. Programi ambasadorstva. Kampanja za pridobitev ciljnih kadrov. Navduševanje za deficitarne poklice.

5.

Vključenost in raznolikost

Krepitev medgeneracijskega sodelovanja; programi ali spodbude za raznolikost (spol, starost, narodnost itn.) in vključenost raznolikih ljudi ali skupin. Pobude zaposlenih, ki so bile slišane in uresničene.

6.

Zdravje in dobro počutje

Programi za dobro počutje ljudi; ukvarjanje s stresom; skrb za kakovost odnosov; razvoj empatije; zanimivi pristopi za ohranjanje zdravja.

7.

Vseživljenjsko učenje, osebna rast

Koraki, projekti ali programi, ki so pripeljali do večje prilagodljivosti in agilnosti zaposlenih; spodbude (vseživljenjskemu) učenju; pogum za odstop od tradicionalnega; mentorski ali drugi programi osebnega razvoja; programi za dvig digitalne pismenosti in spretnosti, ki pomenijo preobrazbo načina dela podjetja.