Na gospodarskem ministrstvu so povedali, da so organe nadzora pri družbi Gen-I tudi pozvali, da preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov v skladu z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti (t .i. Lahovnikov zakon) v preteklih letih. Poudarili so, da so pogodbena določila, ki niso v skladu s tem zakonom nična.

Ob tem so na ministrstvu pozvali odgovorne, da v skladu z zakonom zahtevajo vračilo preveč izplačanih prejemkov in da jih seznanijo z vsemi aktivnostmi za vzpostavitev zakonitega stanja.

Za sklenitev pogodbe s poslovodno osebo je pristojen organ nadzora družbe

Na ministrstvu so 18. novembra za STA pojasnili, da se je lastniška struktura družbe Gen-I v preteklosti spreminjala in da je ministrstvo letos na podlagi ponovne preučitve dostopnih informacij o pravnem in dejanskem položaju Gen-I ter na podlagi predloga računskega sodišča k preveritvi statusa Gen-I, »ugotovilo okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb ZPPOGD in s tem za zavezanko po tem zakonu". Te ugotovitve so nato posredovali Gen-I in družbo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

V zvezi z ugotavljanjem skladnosti prejemkov so pojasnili, da je za sklenitev pogodbe s poslovodno osebo pristojen organ nadzora družbe, ki mora pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam upoštevati določila zakona.

Ta določa, da se član organa nadzora kaznuje za prekršek, če glasuje za sklenitev pogodbe, ki je v nasprotju z zakonom, predvideva pa tudi odgovornost predsednika organa nadzora, če organ nadzora pogodbe s poslovodno osebo takoj po sklenitvi ne posreduje na pristojno ministrstvo.

V zvezi z vrnitvijo morebitno neupravičenih prejemkov pa je ministrstvo pojasnilo, da je po zakonu zadolženo zgolj za ugotavljanje neskladnosti ter uvedbo postopkov zoper člane organa nadzora, nima pa pristojnosti za izvajanje nadzora nad realizacijo vračil previsokih prejemkov. Odgovornost zagotovitve vračila previsokih prejemkov je tako na organih nadzora, ki tudi sklepajo pogodbe s poslovodnimi osebami, so navedli.