Kratkemu obvestilu KPL stanovalcem, ki gravitirajo na cesto V Murglah, ki smo ga 2. februarja 2021 prejeli v nabiralnike, da bodo prenovo ceste začeli 4. junija in hkrati zamenjali dotrajane komunalne vode pod dostopnimi potmi v nize stanovanjskih hiš (vodovod, kanalizacija), je bila dodana mini skica, ki je predvidevala deset parkirnih mest na zelenicah med cesto V Murglah in prvimi hišami stanovanjskih nizov.

Predvideni poseg, ki bi parkirna mesta lociral skoraj pod okna stanovalcev, odstranil visoka drevesa, žive meje in grmovnice, ki so nas vsaj malo varovali pred vse hujšim hrupom in izpušnimi plini močnega dvosmernega motornega prometa po tej cesti, nas je močno razburil. Zaradi tega smo 16. junija na MOL poslali ugovor – protest proti tej nameri. Na ugovor se je takoj odzval župan Janković in zbranim stanovalcem na lokaciji gradbišča v Murglah 17. junija na veliko presenečenje vseh prisotnih povedal, da bo MOL parcele ob vstopu v Murgle, kjer imamo zdaj skromnih osem parkirnih mest in zelenico z veliko vrbo, prodal zasebnim interesentom za gradnjo dveh stanovanjskih objektov, kar je torej pravi razlog za omenjeni drastični poseg ureditve parkirnih mest na zelenicah ob hišah.

Pomanjkanje parkirnih mest v tem delu naselja izhaja iz deloma stalne, deloma občasne prepovedi in kaznovanja parkiranja ob zahodni strani ceste V Murglah, glavni izvirni greh nestrokovne prometne ureditve te ceste pa je dejstvo, da so že leta 1973/74 zasebni interesi političnih veljakov preprečili predlagano povezavo Barjanske ceste (tedaj Kardeljeve) z desnim uvozom na cesto V Murglah v delu, kjer ta zavije proti zahodu. Danes stoji tu pravkar vseljeni 10-stanovanjski vila blok in tako je obstoječa najmanj prometno urejena cesta V Murglah de facto (p)ostala glavni motorizirani vstop v vedno večje naselje.

Cesta V Murglah in cesta Pod topoli sta edini dvosmerni cesti v tem delu naselja, vse druge so slepe oziroma končne, torej mirne in tihe, hkrati pa imajo vse že v osnovi urejena parkirna mesta, in to ne na račun zelenic med hišami in cesto. Stanovalci ob cesti V Murglah smo bili vseskozi diskriminirani zaradi slabših bivalnih pogojev (nekontroliran zgoščen motorni promet), s prenovljeno ureditvijo pa bomo še dodatno diskriminirani, saj prepoved vzdolžnega pakiranja ob zahodni strani ceste V Murglah ostaja zaradi vztrajanja MOL pri dvosmernem prometu, kar bo imelo za posledico vedno slabšo kakovost bivanja za prebivalce.

Da bi dolgoročno zaščitili zelenice med cesto in hišami kot del skupnih zelenih površin v naselju, ki smo jih stanovalci ob vselitvi pred 55 leti dobili v skupno (upo)rabo, smo se stanovalci, ko so 26. julija delavci zakoličili prva parkirna mesta na zelenicah, odločili, da preko odvetniške pisarne sprožimo tožbo proti MOL.

Okrajno sodišče RS v Ljubljani je izdalo začasno odredbo, s katero se prepoveduje vsakršna sprememba nepremičnine (zelenic), po ugovoru tožene stranke pa se postopek nadaljuje na višjem sodišču v Ljubljani. Ob zaključku javne razgrnitve dopolnitve osnutka četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del junija letos smo stanovalci vložili pobudo proti spremembi namembnosti parcel, ki bi MOL omogočila gradnjo dveh novih stanovanjskih objektov (na mestu sedanje zelenice in parkirnega prostora) in s tem poseg v del zaščitene naselbinske dediščine, vpisane v register nepremičninske kulturne dediščine kot EŠD 222 73 Ljubljana – stanovanjska soseska.

Prebivalci Murgel želimo, da se izvaja vzdržen razvoj oziroma prenova naselja in da morebitne spremembe ne posegajo v zelene površine, ki se že zdaj zmanjšujejo zaradi njihove odprodaje s strani MOL za dozidave stanovanjskih objektov oziroma eventualne druge namene. Dediščino, ki je že po zasnovi zagotavljala kvaliteto bivanja, naj bi še naprej uživali in varovali prebivalci naselja.

Za zaključek pa stopimo na realna tla današnjega dne (situacije): MOL nam z dopisom sporoča, da ne namerava zaključiti gradbenih del na dostopnih poteh v naša stanovanja, dokler ne bo sodni postopek (ki poti sploh ne zadeva, ampak samo zelenice) končan. Medtem ko se bodo Murgelčani in drugi Ljubljančani vozili po novem asfaltu ceste V Murglah, nam stanovalcem in drugim uporabnikom MOL že več skoraj štiri mesece »privošči« hojo po razritih, neurejenih, neoznačenih in skrajno nevarnih gramoznih poteh, in to pred prihajajočo zimo. Zrelo za inšpekcijo.

Zares nečastno dejanje najlepšega mesta svojim občanom, ki so se morali upreti nestrokovnemu posegu urejanja njihovega neposrednega bivalnega okolja.

Zdenka Goriup, u. d. i. a., Ljubljana