Ena od lastnic in upnic krške papirnice, češka družba Vipap CZ, je 30. septembra na okrožno sodišče v Krškem vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave krškega Vipapa. Kot so zapisali v predlogu, dostopnem na spletnih straneh Ajpesa, je družba kapitalsko neustrezna, saj izguba tekočega leta (skoraj 6,5 milijona evrov) skupaj s prenesenimi izgubami (29,7 milijona evrov) presega polovico osnovnega kapitala, ki znaša 45,7 milijona evrov, te izgube pa ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

Ker je bil vloženi sklep nepopoln, je krško sodišče 6. oktobra upnika pozvalo, da ga v 15 dneh dopolni, sicer bo predlog za začetek postopka prisilne poravnave zavrglo, ne da bi začelo stečajni postopek. Upnik je za prisilnega upravitelja predlagal Mirka Filipoviča iz Ljubljane.

Insolventen po enem od petih kriterijev

Upnik je sodišču predložil tudi poročilo o solventnosti družbe, izdelano 19. avgusta letos, iz katerega je razvidno, da je Vipap insolventen le po omenjenem kriteriju kapitalske neustreznosti. Po štirih drugih kriterijih družba ni insolventna. Tako na dan 30. junij 2021, med drugim, ni zamujala z izplačilom plač ali davkov in prispevkov za več kot dva meseca, zadnjih 60 dni ni imela blokiranega transakcijskega računa, ima tudi več premoženja kot dolgov in zato ni prezadolžena, je razvidno iz poročila o solventnosti. Je pa sodišče ugotovilo vrsto pomanjkljivosti v samem poročilu. Nepravilen je že sam podpis vlagatelja oziroma vlagateljev. Predlog so namreč podpisali trije ljudje zgolj z imenom in priimkom, brez kakršne koli navedbe funkcij. V petnajstih dneh mora vlagatelj predložiti tudi poročilo revizorja glede finančnih obveznosti dolžnika in predlagateljevih terjatev do dolžnika, imenovati pooblaščenca v Republiki Sloveniji, predložiti notarsko overjeno izjavo upnika, da soglaša z začetkom postopka prisilne poravnave, založiti začetni predujem v višini nekaj manj kot 1300 evrov ter predložiti še nekaj drugih overjenih in prevedenih listin. Če sodišče dopolnjenega predloga v petnajstih dneh ne dobi, bo predlog za prisilno poravnavo zavrglo.

Krška papirnica je v lasti čeških družb Vipap Holding in Vipap CZ. Proizvodnja stoji že od sredine julija, okoli 300 zaposlenih je tako že tretji mesec na čakanju. Uprava pod vodstvom Petra Domina je medtem iskala potencialnega dolgoročnega vlagatelja. Po naših podatkih je češki lastnici celo povezala z nekaj morebitnimi vlagatelji, vendar zanje nista pokazali interesa. ds