Kot so danes sporočili z inšpektorata za okolje in prostor, so gradbeni inšpektorji med februarjem in septembrom preverjali, ali imajo objekti, na katere so opozorili prijavitelji, gradbeno dovoljenje, in če, ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Prav tako so preverjali nevarne objekte.

Akcija, v kateri je sodelovalo 58 inšpektorjev, je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj predvsem zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu. Uvedli so 365 upravnih in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih so opravili 558 inšpekcijskih nadzorov.

Do 20. septembra so odločili v 228 zadevah. V 91 zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so postopke ustavili. V 18 zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je inšpekcijski zavezanec sam izvršil odločbo, v enem primeru pa je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je bil objekt legaliziran.

Gradbeni inšpektorji so z odločbami odredili ustavitev gradenj ter odstranitev objektov oz. uskladitev z izdanim gradbenim dovoljenjem, prepoved uporabe objektov do izdaje uporabnega dovoljenja oz. novega gradbenega dovoljenja, roke za izvedbo izrečenih ukrepov, za nevarne objekte pa so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. Dve odločbi sta bili izdani zaradi ugotovitev kršitev prijave začetka gradnje in izpolnjevanja bistvenih zahtev.

V sedmih primerih, ko so ugotovili lažje nepravilnosti, so inšpektorji odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

V sklopu akcije je bilo uvedenih tudi šest prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku z globo v višini 6000 evrov. V štirih prekrškovnih zadevah še ni bilo odločeno.

Tudi v upravnih postopkih še ni bilo odločeno v 137 zadevah, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. A že podatek, da je 63,6 odstotka od doslej preverjenih objektov nedovoljenih objektov, kaže, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo, izpostavljajo na inšpektoratu.